Jesteś tutaj:

Aktualności

Drukuj

Zadania wynikające z nowych regulacji dotyczących redukcji emisji

W związku z publikacją w czerwcu br. wspólnotowych aktów prawnych składających się na tzw. Pakiet energetyczno-klimatyczny, KASHUE opracował dokument mający na celu przybliżenie tematyki związanej z handlem uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych po roku 2012. Z uwagi na fakt zawiłości tematyki Pakietu energetyczno-klimatycznego jak i na przekrojowość...

więcej »

Ważna informacja dotycząca European Climate Registry.

Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, że Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji nie posiada wiedzy na temat European Climate Registry, w związku z czym zaleca daleko idącą ostrożność w podejmowaniu współpracy z tym podmiotem. W związku z docierającymi od Państwa informacjami na temat nadesłanych z Brukseli regularną pocztą...

więcej »

Komunikat dotyczący wydania dla nowych operatorów uprawnień z rezerwy krajowej na lata 2008-2012

Wydawanie uprawnień z krajowej rezerwy na rachunek instalacji, dla której takie uprawnienia zostały przyznane, odbywa się zgodnie z zapisami art. 48 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2216/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów stosownie do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji...

więcej »

Opłata za przyznane uprawnienia w okresie rozliczeniowym 2008-2012

KASHUE przypomina, iż zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. prowadzący instalacje zobowiązani są do uiszczenia drugiej raty opłaty związanej z przyznanymi uprawnieniami do emisji na pierwszy rok okresu rozliczeniowego. Powyższą opłatę należy wnieść w terminie do dnia 28 czerwca 2009 r. na rachunek NFOŚiGW, gdzie gromadzone są...

więcej »

Dane operatorów, którzy naruszyli obowiązek umorzenia uprawnień za rok 2008

Zgodnie z artykułem 16 ust.2 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE, Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji publikuje dane operatorów, którzy naruszyli wymóg...

więcej »

Zmiany w Regulaminie utworzenia, administrowania i utrzymania rachunku w Krajowym Rejestrze Uprawnień do Emisji

Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji informuje o aktualizacji Regulaminu utworzenia, administrowania i utrzymania rachunku w Krajowym Rejestrze Uprawnień do Emisji. Regulamin utworzenia, administrowania i utrzymania rachunku w Krajowym Rejestrze Uprawnień do Emisji znajduje się na stronie www.kashue.pl w zakładce Rejestr...

więcej »

Umorzenie w Krajowym Rejestrze Uprawnień do Emisji CO2

Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji przypomina, że  zgodnie z art.12(3) Dyrektywy 2003/87/WE w dniu 30 kwietnia 2009 r. mija ostateczny termin rozliczenia instalacji z emisji za rok 2008. Operację umorzenia uprawnień powinien wykonać prowadzący instalację zgodnie z art. 52 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2216/2004 z dnia 21 grudnia...

więcej »

Opłata za pierwszy wpis do Krajowego Rejestru Uprawnień

Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji informuje, że w związku z wydaniem w dniu 2 kwietnia 2009 r. uprawnień do emisji na rachunki instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji, zaktualizował się obowiązek wniesienia przez prowadzącego instalację opłaty w wysokości 450 zł za pierwszy wpis do Krajowego...

więcej »

Uprawnienia do emisji CO2

Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji informuje, że w dniu 02.04.2009 r. zostały wydane uprawnienia do emisji CO2 na lata 2008 i 2009 na rachunki instalacji objętych Wspólnotowym Systemem Handlu Uprawnieniami do Emisji, w liczbie odpowiadającej wartościom określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie...

więcej »

Informacja o przyjmowaniu przez Krajowego Administratora zweryfikowanych raportów rocznych emisji CO2 w dniach 28 i 29 marca (sobota i niedziela)

Szanowni Państwo, Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji ponownie przypomina, że zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. 2004 nr 281 poz. 2784), każdy prowadzący instalację objętą Wspólnotowym Systemem Handlu Uprawnieniami...

więcej »