Jesteś tutaj:

Cele projektu

Drukuj

Podstawowym celem projektu jest stworzenie trwałego i kompleksowego systemu tworzenia i wymiany informacji i wiedzy integrującego informacje z różnych obszarów kluczowych z punktu widzenia skutecznej realizacji polityki energetyczno-klimatycznej oraz wspomagającego tworzenie krótko i długookresowych przekrojowych analiz wpływu różnych rozwiązań w tym zakresie. Takie kompleksowe analizy posłużą do zwiększenia wiedzy zarówno administracji przy określaniu krajowych strategii, planów działań i innych dokumentów rządowych, jak również innych zainteresowanych stron i społeczeństwa obywatelskiego. Ten nadrzędny cel można rozpisać na następujące cele cząstkowe:

  1. Opracowanie wysokiej jakości informacji o skutkach wdrażanych i planowanych rozwiązań w ramach polityki energetyczno-klimatycznej UE z wykorzystaniem narzędzi analitycznych zbudowanych w ramach projektu, co przyczyniłoby się poprawie skuteczności i efektywności osiągania celów redukcyjnych.
  2. Dostarczenie wysokiej jakości informacji o skutkach rozwiązań w ramach polityki energetyczno-klimatycznej UE podmiotom administracji publicznej, podmiotom prywatnym i społeczeństwu w celu wsparcia procesu podejmowania decyzji i zwiększenie potencjału wiedzy oraz umiejętności wewnątrz administracji zajmującej się zagadnieniami polityki klimatyczno-energetycznej w Polsce.
  3. Zbudowanie kompleksowego i spójnego zestawu narzędzi służących ocenie skutków proponowanych działań na poziomie państw członkowskich i UE, także w wymiarze sektorowym.
  4. Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem adresatów polityki klimatyczno-energetycznej, poprzez szerokie rozpowszechnienie wysokiej jakości informacji wygenerowanej w ramach projektu.

Do pełnej realizacji powyższych celów oraz zagwarantowania ciągłości projektu, zostanie utworzone Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE), tzn. kompleksowy i trwały zespół, który wykorzystując i rozwijając powstały w ramach projektu warsztat analityczny, sieć interesariuszy oraz kanały dystrybucji, w sposób ciągły będzie opracowywał informacje i przekazywał je adresatom na rzecz poprawy jakości informacji służących do podejmowanych decyzji.

Projekt pn. „System dostarczania i wymiany informacji w celu strategicznego wspierania wdrażania polityki klimatyczno-energetycznej (LIFE Climate CAKE PL)” jest dofinansowany z środków unijnych z programu LIFE i współfinansowany z środków krajowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU