Jesteś tutaj:

Informacja ogólna

Drukuj

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1447, z późn. zm.), zwana dalej "ustawą", powołała do życia Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, który m.in. wykonuje zadania związane z funkcjonowaniem Krajowego systemu bilansowania i prognozowania emisji, w tym prowadzenie Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, zwanej dalej "Krajową bazą". Wykonywanie zadań Krajowego ośrodka powierzono Instytutowi Ochrony Środowiska – Państwowemu Instytutowi Badawczemu (IOŚ-PIB-KOBiZE).

Krajowa baza stanowi system informatyczny, zawierający zabezpieczoną bazę danych, który umożliwia wprowadzanie i przetwarzanie informacji wskazanych w art. 6 ust. 2 ustawy, tj. informacji o:

 1. podmiotach korzystających ze środowiska; 
 2. miejscach korzystania ze środowiska, gdzie prowadzona jest działalność powodująca emisje; 
 3. urządzeniach, których eksploatacja powoduje emisje; 
 4. instalacjach, źródłach powstawania i miejscach emisji; 
 5. środkach technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji; 
 6. wielkościach emisji; 
 7. wielkościach produkcji oraz charakterystyce surowców i paliw towarzyszących emisjom;
 8. pozwoleniach zintegrowanych lub pozwoleniach na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, o których mowa w art. 181 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, w tym o rodzajach i ilościach gazów lub pyłów dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza, zezwoleniach, o których mowa w przepisach o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, oraz o zgłoszeniach instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, o których mowa w art. 152 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska;
 9. odstępstwach od dopuszczalnych wielkości emisji; 
 10. oddziaływaniu na środowisko instalacji i urządzeń spalania lub współspalania odpadów, niezbędne do realizacji obowiązków sprawozdawczych wynikających z przepisów prawa międzynarodowego lub przepisów prawa Unii Europejskiej;
 11. przedsięwzięciach inwestycyjnych, terminach ich realizacji oraz prognozowanych wielkościach emisji z tych przedsięwzięć lub sprawnościach redukcji emisji albo stężeniach substancji w gazach odlotowych planowanych do osiągnięcia w wyniku realizacji tych przedsięwzięć; 
 12. planowanych i rzeczywistych zmianach zdolności produkcyjnych, poziomach działalności oraz zmianach w działaniach w instalacji uczestniczącej w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych lub braku takich zmian; 
 13. aktywnościach związanych z prowadzeniem działalności przemysłowej, transportem, rolnictwem, leśnictwem i sektorem usług; 
 14. wielkościach emisji związanych z prowadzeniem działalności przemysłowej, transportem, rolnictwem, leśnictwem i sektorem usług, wynikających z aktywności, o których mowa w pkt 13;
 15. prognozach zmian aktywności dla poszczególnych sektorów gospodarki.

Informacje wymienione w punktach 1-12 dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego są wprowadzane do Krajowej bazy przez podmioty korzystające ze środowiska w raportach rocznych składanych do końca lutego każdego roku.

Informacje zawarte w Krajowej bazie są, zgodnie z przepisami ustawy, wykorzystywane na potrzeby statystyki publicznej, systemu opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, systemu bilansowania emisji gazów cieplarnianych, sprawozdawczości w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej oraz oceny bieżącej jakości powietrza.

Gromadzenie tych danych w jednym miejscu, a nie rozproszonych w wielu urzędach, pozwala na dokonywanie porównań i weryfikacji danych emisyjnych i jednolite traktowanie podmiotów, niezależnie od ich lokalizacji.

Link do strony Krajowej bazy: www.krajowabaza.kobize.pl

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU