Jesteś tutaj:

Dostosowanie przydziału

Drukuj

Informacja o określeniu przez Komisję Europejską jednolitego międzysektorowego współczynnika korygującego (CSCF)

W dniu 31 maja 2021 r. Komisja Europejska w decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej 2021/927 w sprawie ustalenia jednorodnego międzysektorowego współczynnika korygującego do dostosowania bezpłatnych uprawnień do emisji na lata 2021-2025 (Dz. Urz. UE L 203 z 09.06.2021, str. 14) określiła jednolity międzysektorowy współczynnik korygujący (CSCF), za pomocą którego dostosowany jest przydział bezpłatnych uprawnień do emisji zgodnie z art. 10a ust. 5 i 10a ust. 5a dyrektywy 2003/87/WE. Współczynnik CSCF wynosi 100% dla każdego roku w okresie 2021-2025, co oznacza, że przydziały pozostają na niezmienionym poziomie w stosunku do tego co zostało wyliczone we wstępnych wyliczeniach przed określeniem ww. współczynnika.

Decyzja Komisji Europejskiej

 

Zasady dostosowania przydziału

W 4 okresie rozliczeniowym dostosowanie przydział uprawnień do poziomów działalności będzie następowało w bardziej elastyczny sposób, tj. w przypadku gdy dwuletnia średnia krocząca poziomów działalności zmieni się o ponad 15% w odniesieniu do historycznych poziomów działalności. Do końca 2019 r. zostanie przygotowany oddzielny akt wykonawczy określający zasady zmian przydziałów uprawnień do emisji.

Według art. 10a ust 20 zmienionej dyrektywy EU ETS w stosownych przypadkach dostosowuje się poziom przydziału bezpłatnych uprawnień dla instalacji, których eksploatacja zwiększyła lub zmniejszyła się, co stwierdzono na podstawie średniej kroczącej z dwóch lat, o więcej niż 15 % w porównaniu z poziomem początkowo zastosowanym do określenia przydziału bezpłatnych uprawnień na odpowiedni okres, o którym mowa w art. 11 ust. 1.

Art. 10a ust. 21 stanowi, że w celu wykonania tego przepisu Komisja może przyjąć akty wykonawcze określające przepisy dotyczące dostosowań liczby bezpłatnych przydziałów przyznawanych instalacjom, których poziom działalności zwiększył się lub zmniejszył.

Z kolei zgodnie z art. 11 ust 1 zmienionej Dyrektywy każdy wykaz KŚW zawiera informacje na temat działalności produkcyjnej, transferów ciepła i gazów, wytwarzania energii elektrycznej oraz emisji na poziomie podinstalacji w ciągu pięciu lat kalendarzowych poprzedzających jego przedłożenie.

Oznacza to, że poziomem odniesienia do dostosowania przydziału będą: w okresie 2021-2025 dane o poziomach działalności z lat 2014-2018, a w okresie 2026-2030 dane o poziomach działalności z lat 2019-2023.

Wprowadzenie takiego mechanizmu dostosowania przydziału skutkuje brakiem konieczności definiowania obecnych w istniejących przepisach pojęć takich jak: znaczące zwiększenie zdolności produkcyjnej, znaczące zmniejszenie zdolności produkcyjnej, znacząca zmiana zdolności produkcyjnej, dodana zdolność produkcyjna, zmniejszona zdolność produkcyjna, rozpoczęcie zmienionej działalności.

Rozporządzenie FAR wprowadza obowiązek przekazania metodyki monitorowania dla danych o poziomach działalności wraz z wnioskiem o przydział uprawnień oraz wprowadza nowe zasady dotyczące wprowadzania zmian do tej metodyki monitorowania oraz jej ulepszania. Ma to związek z zasadami dostosowania przydziału uprawnień do produkcji. Plan metodyki monitorowania danych o poziomach działalności, zatwierdzony przez właściwy organ do dnia 31 grudnia 2020 r. zgodnie z art. 6 Rozporządzenia FAR, będzie podstawą do weryfikacji raportów rocznych o poziomach działalności. Przydział uprawnień dla roku y+2 będzie określany w oparciu o średnią kroczącą poziomów działalności określoną na podstawie raportów rocznych o poziomach działalności sporządzonych dla lat y i y+1.

Szczegółowe zasady dostosowania przydziału uprawnień zostaną określone w planowanej do końca 2019 r. decyzji Komisji.

 

Informacja o obowiązku składania raportu dotyczącego poziomu działalności

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1842 z dnia 31 października 2019 r. ustanawiającego zasady stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dalszych ustaleń dotyczących dostosowań przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji ze względu na zmiany w poziomie działalności (Dz. Urz. UE L 282, z 4.11.2019, str.20) prowadzący instalacje, którym przydzielono bezpłatne uprawnienia do emisji, albo który kwalifikuje się do przydziału uprawnień jest zobowiązany do przedłożenia do dnia 31 marca 2021 r. zweryfikowanego raportu dotyczącego poziomu działalności (dalej: „raport ALC”). Raport ALC przesyłany przez prowadzących instalacje w 2021 r. zawiera dane i informacje za lata 2019 - 2020. Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (dostępnym tutaj: Projekt (rcl.gov.pl)), organem właściwym, do którego będą przedkładane raporty ALC wraz ze sprawozdaniami z weryfikacji będzie Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

W związku z przedłużającymi się pracami nad publikacją ostatecznej wersji wzoru raportu ALC, w obliczu zbliżającego się terminu przedkładania raportów, prosimy sporządzać raport ALC oraz przesyłać do Krajowego ośrodka na poniższym formularzu

-   formularz raportu ALC;

Sprawozdanie z weryfikacji należy sporządzać na formularzu dostępnym poniżej

-   formularz sprawozdania z weryfikacji raportu ALC.

Z uwagi na przedłużający się proces zatwierdzenia raportu ALC przez Komisję Europejską wskazany powyżej formularz raportu ALC stanowi roboczą wersję wzoru zamieszczoną w dniu 14 grudnia 2020 r. pod adresem https://kobize.pl/pl/article/aktualnosci-2020/id/1748/robocze-wersje-szablonow-formularzy-sluzacych-do-sprawozdawania-poziomow-dzialalnosci-w-latach-2021-2030

Podkreślamy, że ostateczna wersja wzoru raportu ALC zostanie opublikowana na stronie Krajowego ośrodka niezwłocznie po zatwierdzeniu go przez Komisję Europejską. W przypadku przesłania raportu ALC na roboczym formularzu, prosimy o nieprzesyłanie go ponownie po publikacji ostatecznej wersji wzoru formularza. Proszę jednak pamiętać, iż raporty ALC przekazane na roboczych formularzach będą przeliczane po publikacji ostatecznej wersji formularza i ostateczne wielkości przydziału uprawień mogą ulec zmianie.

W celu prawidłowego wypełnienia raportu ALC konieczne jest wprowadzenie danych i informacji bazowych zawartych w raporcie dotyczącym danych podstawowych (dalej: „raport BDR”), przedkładanego przez prowadzących instalacje w 2019 r. we wniosku o przydział uprawnień do emisji na lata 2021-2025.

Raporty BDR, przesyłane przez prowadzących instalacje do Krajowego ośrodka w połowie 2019 r., sporządzane były na wzorze formularza, który nie zawierał ostatecznych wartości benchmarków, które należy stosować dla przydziału uprawnień do emisji na lata 2021-2025.

Po aktualizacji wartości benchmarków na lata 2021-2025, złożone do Krajowego ośrodka raporty BDR zostały przeliczone w oparciu o nowe wartości benchmarków.

Zaktualizowane raporty BDR zostały udostępnione w specjalnym systemie internetowym Krajowych Środków Wykonawczych w ramach Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.

 

Aby pobrać uaktualniony raport BDR dla swojej instalacji, należy wejść na stronę internetową https://ksw.kobize.pl/

W celu pobrania zaktualizowanych raportów BDR należy postępować zgodnie z instrukcją.

 

Niezmiernie ważne do prawidłowego wypełnienia raportu ALC jest zaciągnięcie/wpisanie danych ze zaktualizowanej wersji raportu BDR. Zaktualizowany raport BDR powinien być podstawą do określenia danych historycznych zgodnie z instrukcją zawartą w raporcie ALC w arkuszu A_InstallatioData pkt II „Metoda stosowana do wprowadzanych danych dotyczących KŚW”.

Pliki zawierające raport ALC i sprawozdanie z weryfikacji powinny być opisane w sposób pozwalający zidentyfikować instalację, np.:

-PL-KPRU-data utworzenia-raport ALC;

-PL-KPRU-data utworzenia-sprawozdanie z weryfikacji ALC ;

Przesłanie raportu ALC wraz ze sprawozdaniem z weryfikacji do Krajowego ośrodka może nastąpić za pomocą jednego z następujących sposobów:

  1. W postaci papierowej na adres Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, 
    ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa. Wersje elektroniczne dokumentów umożliwiające przetwarzanie zawartych w nich danych prosimy załączyć na nośniku elektronicznym (np. płyta CD, pendrive);
  2. Drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą IOŚ-PIB (/ios-pib/SkrytkaESP);
  3. Za pośrednictwem poczty elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego na adres: ksw@kobize.pl,

W przypadku przekazania dokumentów drogą elektroniczną podpisanych podpisem kwalifikowanym albo za pomocą profilu zaufania nie ma konieczności przesyłania wersji papierowej.

 

Informacja o składaniu raportu dotyczącego poziomu działalności dla instalacji nowych

 

Instalacją nową w okresie 2021-2025 jest instalacja, która uzyskała zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych po raz pierwszy po dniu 30 czerwca 2019 r. i przed dniem 30 czerwca 2024 r.

W przypadku instalacji nowych, które uzyskały zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych po dniu 30 czerwca 2019 r., i które były eksploatowane przynajmniej przez rok kalendarzowy, to jest od dnia 1 stycznia danego roku do dnia 31 grudnia tego roku, raport dotyczący poziomu działalności (raport ALC) wraz ze sprawozdaniem z weryfikacji oraz zatwierdzonym planem metodyki monitorowania stanowi wniosek o przydział uprawnień do emisji z rezerwy, o którym jest mowa w art. 5 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 82, z 4.11.2019, str.20).

Raport ALC dla instalacji nowej, należy przedłożyć w obecnym roku do dnia 31 marca 2021 r. zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1842 z dnia 31 października 2019 r. ustanawiające zasady stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dalszych ustaleń dotyczących dostosowań przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji ze względu na zmiany w poziomie działalności (Dz. Urz. UE L 282, z 4.11.2019, str.20). Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (dostępnym tutaj: Projekt (rcl.gov.pl)), organem właściwym, do którego będą przedkładane wnioski o przydział uprawnień do emisji wraz ze sprawozdaniami z weryfikacji i zatwierdzonym planem metodyki monitorowania będzie Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami.    

W przypadku instalacji nowych, przydział uprawnień do emisji począwszy od pierwszego roku kalendarzowego po rozpoczęciu normalnej działalności określa się na podstawie wielkości produkcji pierwszym roku kalendarzowym po rozpoczęciu normalnej działalności. Przydział uprawnień do emisji za niepełny rok w którym rozpoczęto normalną działalność określa się na podstawie rzeczywistej produkcji, za okres, w którym instalacja była eksploatowana.

Powyższego określenia przydziału uprawnień dla instalacji nowych dokonuje się na podstawie przedłożonych raportów ALC, z tym, że złożenie raportu ALC za niepełny rok w którym rozpoczęto normalną działalność nie jest obowiązkowe, a raporty za kolejne lata kalendarzowe działalności składa się już na normalnych zasadach (są obowiązkowe).

Pliki zawierające raport ALC i sprawozdanie z weryfikacji i plan metodyki monitorowania powinny być opisane w sposób pozwalający zidentyfikować instalację, np.:

-PL-KPRU-data utworzenia-raport ALC;

-PL-KPRU-data utworzenia-sprawozdanie z weryfikacji ALC ;

-PL-KPRU-Plan metodyki monitorowania

Przesłanie raportu ALC wraz ze sprawozdaniem z weryfikacji oraz zatwierdzonym planem metodyki monitorowania do Krajowego ośrodka może nastąpić za pomocą jednego z następujących sposobów:

  1. W postaci papierowej na adres Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, 
    ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa. Wersje elektroniczne dokumentów umożliwiające przetwarzanie zawartych w nich danych prosimy załączyć na nośniku elektronicznym (np. płyta CD, pendrive);
  2. Drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą IOŚ-PIB (/ios-pib/SkrytkaESP);
  3. Za pośrednictwem poczty elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego na adres: :  ksw@kobize.pl,

W przypadku przekazania dokumentów drogą elektroniczną podpisanych podpisem kwalifikowanym albo za pomocą profilu zaufania nie ma konieczności przesyłania wersji papierowej.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU