Jesteś tutaj:

Rezultaty projektu

Drukuj

W ramach projektu zaplanowano nawiązanie współpracy z co najmniej czterema ministerstwami prowadzącymi działania w zakresie polityki energetyczno-klimatycznej. Zaplanowano także powstanie przynajmniej pięciu raportów analitycznych związanych oceną wpływu różnych rozwiązań w obszarze polityki energetyczno-klimatycznej. W celu usprawnienia prowadzenia prac zostanie powołany Komitet Sterujący, który będzie odpowiedzialny za wyznaczanie kierunków i podejmowanie decyzji w zakresie tematów prac oraz rozwiązywanie merytorycznych kwestii spornych. Zaplanowano udział co najmniej pięciu przedstawicieli resortów w pracach Komitetu Sterującego. W wyniku realizacji projektu zaplanowano osiągnięcie następujących rezultatów:

 1. Stworzenie kompleksowego i spójnego zestawu narzędzi służących ocenie skutków działań w ramach polityki klimatycznej  na poziomie państw członkowskich i UE, także w wymiarze sektorowym. W zestawie narzędzi znajdą się następujące modele:
  • model sektorowy energetyczny służący odwzorowaniu i symulacjom sektora energii, w tym potencjału redukcyjnego, prognozowanej struktury paliw i technologii wytwórczych oraz ekonomicznego wymiaru prognozowanych zmian,
  • model sektorowy transportu służący odwzorowaniu i symulacjom w tym obszarze, w tym potencjału redukcyjnego, możliwości wprowadzenia nowych technologii (samochody elektryczne) oraz ekonomicznego wymiaru prognozowanych zmian,
  • model sektorowy rolnictwa służący odwzorowaniu i symulacjom w tym obszarze, w tym potencjału redukcyjnego, skutków rozwiązań w tym obszarze oraz ekonomicznego wymiaru prognozowanych zmian,
  • dynamiczny model równowagi ogólnej CGE służący odwzorowaniu i symulacjom całej gospodarki na poziomie kraju, UE i globalnym, umożliwiający analizę skutków środowiskowych i ekonomicznych polityki klimatycznej UE, jej pojedynczych instrumentów oraz alokacji kosztów i korzyści tych działań,
  • moduł wymiany danych między ww. modelami, umożliwiający wykonywanie kompleksowych analiz zgodnie z zapotrzebowaniem podmiotów grupy docelowej,
  • dokumentacja techniczna do wszystkich ww. narzędzi analitycznych.
 2. Stworzenie trwałego systemu udostępniania oraz przepływu informacji o skutkach polityki klimatycznej UE, dostępnego dla podmiotów administracji publicznej zaangażowanych w realizację polityki energetyczno-klimatycznej.
 3. Stworzenie trwałego systemu procedur przygotowywania – na potrzeby podmiotów grupy docelowej – analiz skutków proponowanych działań (wariantów decyzyjnych) z wykorzystaniem stworzonego warsztatu analitycznego.
 4. Poprawa dostępności narzędzi analitycznych dla podmiotów zaangażowanych w kreowanie i realizację polityki klimatycznej UE, pozwalających na analizę proponowanych rozwiązań i wybór najkorzystniejszych opcji na poziomie Polski i UE. Poprawa świadomości dostępności narzędzi analitycznych oraz umiejętności korzystania z ich możliwości.
 5. Podniesienie świadomości mechanizmów, skuteczności i efektywności polityki klimatycznej UE w grupie docelowej, wśród interesariuszy oraz społeczeństwie oraz akceptacji dla stosowanych i proponowanych rozwiązań.
 6. Prowadzenie portalu internetowego, który będzie źródłem informacji o polityce klimatycznej UE, stosowanych rozwiązaniach oraz skutkach tych rozwiązań pod względem skuteczności środowiskowej, efektywności ekonomicznej oraz sprawiedliwości w ramach UE i międzysektorowej.

Projekt pn. „System dostarczania i wymiany informacji w celu strategicznego wspierania wdrażania polityki klimatyczno-energetycznej (LIFE Climate CAKE PL)” jest dofinansowany z środków unijnych z programu LIFE i współfinansowany z środków krajowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU