Jesteś tutaj:

Harmonogram aukcji

Drukuj

Aktualizacja kalendarza aukcji na 2024 r. z uwagi na nowe rozporządzenia delegowane ws. aukcji uprawnień

 

W dniu 21 grudnia 2023 r., KE poinformowała w komunikacie o aktualizacji kalendarza aukcji na 2024 r.

Opublikowany na stronach giełdy EEX nowy kalendarz aukcji na 2024 r. dla uprawnień EUA i uprawnień lotniczych EUAA uwzględnia wszystkie zmiany przyjęte w związku z wejściem w życie w dniu 21 grudnia 2023 r. nowego Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2023/2830 z dnia 17 października 2023 r. uzupełniające dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przez ustanowienie przepisów dotyczących harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

Zgodnie z nowym kalendarzem aukcji na 2024 r. do sprzedania na giełdzie EEX będzie w sumie 677,274 mln uprawnień EUA, z czego dla:

 • Polski przypadnie 68,627 mln uprawnień EUA,
 • Niemiec – ok. 106 mln uprawnień EUA,
 • Ne cele Funduszu Innowacyjnego - 35,417 mln,
 • Funduszu Modernizacyjnego96,951 mln,
 • Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) - 86,685 mln („froantloading” Funduszu Innowacyjnego i przyszłych aukcji).

Kalendarz uwzględnia również rozpoczęcie aukcji uprawnień przydzielonych do Funduszu Odbudowy i Odporności (RRF) w ramach planu REPowerEU. Plan ten został przyjęty w lutym 2023 r. i ma na celu wygenerowanie 20 mld EUR przychodów do 31 sierpnia 2026 r.

Ponadto, w 2024 r. na ośmiu aukcjach zostanie sprzedanych w sumie 6,688 mln uprawnień lotniczych EUAA - na sześciu aukcjach unijnych i po jednej aukcji niemieckiej (1,061 mln) i polskiej (0,198 mln).

Należy zauważyć, że nowy kalendarz aukcji nie uwzględnia korekty z tytułu działania rezerwy MSR w okresie od września do grudnia 2024 r., co zostanie przeprowadzone na podstawie publikacji KE i zmian przedstawionych do 15 lipca 2024 r. dotyczącej całkowitej liczby uprawnień znajdujących się w obiegu w 2023 r. W związku z powyższym należy się spodziewać, że przedstawione wcześniej wolumeny aukcyjne ulegną jeszcze dodatkowemu zmniejszeniu.

Aukcje polskich uprawnień EUA będą odbywać się od dnia 17 stycznia do 4 grudnia 2024 r., co dwa tygodnie w środy w godzinach od 9:00 do 11:00. W dniu 11 grudnia 2024 r. odbędzie się jedyna w 2024 r. aukcja polskich uprawnień lotniczych.

Aukcje przeprowadzane w imieniu 25 państw członkowskich UE i państw EOG-EFTA odbywać się będą w poniedziałki, wtorki i czwartki w okresie od 15 stycznia do 16 grudnia 2024 r., natomiast aukcje niemieckich uprawnień EUA - w każdy piątek, od 19 stycznia do 13 grudnia 2024 r. (wszystkie w godzinach od 9:00 do 11:00).

Tabela. Szczegółowy harmonogram aukcji polskich uprawnień EUA i EUAA na 2024 r.

Aukcje Data wg kalendarza EEX na 2024 r. Wolumen uprawnień EUA/EUAA przeznaczony na pojedynczą aukcję Godzina
PL EUA 17 i 31 stycznia 2 310 000 (2 313 500 w dniu 28 sierpnia) 9:00-11:00
14 i 28 lutego
13 i 27 marca
10 i 24 kwietnia
8 i 22 maja
5 i 19 czerwca
3, 17 i 31 lipca
14 i 28 sierpnia
11 i 25 września 4 193 000
9 i 23 października
6 i 20 listopada
4 grudnia 4 195 500
PL EUAA 11 grudnia 198 000

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kalendarza aukcji na 2023 r. opublikowanego przez EEX

 

Aktualizacja kalendarza aukcji na 2023 r. z uwagi na funkcjonowanie rezerwy MSR

W dniu 21 czerwca 2023 r., KE poinformowała w komunikacie o aktualizacji kalendarza aukcji na 2023 r.

Opublikowany kalendarz odzwierciedla działanie Rezerwy Stabilności Rynku (tzw. rezerwa MSR) od 1 września do 31 grudnia 2023 r. W wyniku opublikowania przez KE w dniu 15 maja 2023 r. całkowitej liczby uprawnień w obiegu (tzw. TNAC) w 2022 r., wolumen uprawnień sprzedawanych w ramach aukcji od września do grudnia 2023 r. zostaje zmniejszony o ok. 90,78 mln uprawnień, które trafiają do rezerwy MSR.

Kalendarz uwzględnia również rozpoczęcie aukcji uprawnień przydzielonych do Funduszu Odbudowy i Odporności (RRF) w ramach planu REPowerEU. Plan ten został przyjęty w lutym 2023 r. i ma na celu wygenerowanie 20 mld EUR przychodów do 31 sierpnia 2026 r. Przychody te są podzielone na dwie części:

• W 2023 r., począwszy od 3 lipca do końca br., 19,126 mln uprawnień zostanie przeniesionych z Funduszu Innowacyjnego (FI) do Funduszu Odbudowy i Odporności (RRF), w ekwiwalencie 12 mld EUR. W 2023 r. nie będą sprzedawane żadne dodatkowe uprawnienia w ramach FI.

• W 2023 r., począwszy od 3 lipca do końca br., 16,199 mln dodatkowych uprawnień zostanie sprzedanych dla RRF spośród uprawnień, które w przeciwnym razie zostałyby sprzedane na aukcjach przez państwa członkowskie w latach 2027-2030 (tzw. „frontloading”). Jest to ekwiwalent 8 mld EUR dla RRF.

• Kolejne uprawnienia dedykowane RRF będą sprzedawane w latach 2024-2026, aż do osiągnięcia celu uzyskania przychodów w wysokości 20 mld EUR.

Dodatkowe uprawnienia dla RRF będą sprzedawane na aukcjach przez giełdę EEX na wspólnej platformie aukcyjnej. Europejski Bank Inwestycyjny (EIB) będzie pełnił rolę prowadzącego aukcję dla sprzedaży uprawnień z RRF.

Zmiany wolumenów aukcyjnych spowodują, że od września do grudnia 2023 r. na każdej aukcji będzie sprzedawane:

 • 3 035 500 uprawnień EUA przez KE w imieniu państw UE-27 (ostatnia aukcja w grudniu: 3 041 500 uprawnień EUA)
 • 2 147 000 uprawnień EUA przez Niemcy (ostatnia aukcja w grudniu: 2 151 000 uprawnień EUA)
 • 3 347 500 uprawnień EUA przez Polskę (ostatnia aukcja w grudniu: 3 350 000 uprawnień EUA)

Tabela. Szczegółowy harmonogram aukcji polskich uprawnień EUA i EUAA na 2023 r.

Aukcje

Data wg kalendarza EEX na 2023 r.

Wolumen uprawnień EUA/EUAA na pojedynczą aukcję

Godzina

PL EUA

18 stycznia


2 676 000


9:00-11:00 (środa)
 

1, 15 lutego

1, 15 i 29 marca

12 i 26 kwietnia

10 i 24 maja

7 i 21 czerwca

5 i 19 lipca

2, 16 i 30 sierpnia

1 338 000 i 1 334 500
(30 sierpnia)

13 i 27 września3 347 500

11 i 25 października

8 i 22 listopada

6 grudnia

3 350 000

 

PL EUAA

13 grudnia

169 500

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kalendarza aukcji na 2023 r. opublikowanego przez EEX

KE poinformowała dodatkowo, że kalendarz aukcji na 2024 r. zostanie opublikowany w IV kwartale 2023 r. po wejściu w życie zaktualizowanego rozporządzenia aukcyjnego.

 

Giełda EEX opublikowała aktualizację kalendarza aukcji na 2022 r. oraz nowy kalendarz aukcji uprawnień EUA na 2023 r.

W dniu 28 lipca 2022 r., w komunikacie giełda EEX opublikowała aktualizację kalendarza aukcji na 2022 r. oraz nowy kalendarz aukcji uprawnień EUA i uprawnień lotniczych EUAA na 2023 r.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez KE, obydwa kalendarze aukcji uwzględniają operacje w rezerwie MSR do 31 sierpnia 2023 r. Należy przypomnieć, że po opublikowaniu przez KE w dniu 12 maja 2022 r. informacji o nadwyżce, tj. całkowitej liczbie uprawnień znajdujących się w obiegu (ang. Total Number of Allowances in Circulation – TNAC) w 2021 r. wolumeny na aukcji od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r. zmniejszą się o ok. 347,811 mln uprawnień EUA i trafią do rezerwy MSR.

Aktualizacja kalendarza aukcji na 2022 r.

Aktualizacja kalendarza na aukcji na 2022 r. dotycząca obniżenia wolumenów aukcyjnych w okresie od września do grudnia 2022 r., które zasilą rezerwę MSR wynika z przepisów decyzji 2015/1814rozporządzenia 1031/2010 oraz publikacji KE z maja 2022 r. danych o liczbie uprawnień w obiegu. W efekcie aktualizacji kalendarza wolumeny aukcyjne na aukcję poczynając od września do grudnia 2022 r. zmienią się w następujący sposób:

•    aukcje polskich uprawnień EUA – 3,101 mln/na aukcję;
•    unijna aukcja uprawnień EUA dla 25 państw czł. UE (+państwa EOG/EFTA + Fundusz Innowacyjny + Fundusz Modernizacyjny) -  2,510 mln/na aukcję;
•    aukcje niemieckich uprawnień EUA – 1,861 mln/na aukcję.

Dla Polski oznacza to, że przedmiotem sprzedaży w 2022 r. będzie łącznie 62,916 mln uprawnień EUA. Poniżej przedstawiony został zaktualizowany szczegółowy harmonogram aukcji polskich uprawnień EUA na 2022 r.

Tabela. Szczegółowy harmonogram aukcji polskich uprawnień EUA na 2022 r.

Aukcje

Data wg kalendarza EEX na 2022 r.

Wolumen uprawnień EUA/EUAA na pojedynczą aukcję

Godzina

PL EUA

19 stycznia


2 658 000
* 3 322 500


9:00-11:00 (środa)

2, 16 lutego

2, 16 i 30 marca

13 i 27 kwietnia

11 i 25 maja

8 i 22 czerwca

6 i 20 lipca

3, 17 i 31 sierpnia

1 329 000 i 1 334 500
(31 sierpnia)

14 i 28 września3 101 500 

12 i 26 października

9 i 23 listopada

7 grudnia

3 102 500

 *W związku z anulowaną aukcją polskich uprawnień EUA w dniu 2 marca 2022 r. cały niesprzedany wolumen uprawnień został rozdzielony równomiernie na cztery aukcje, co w okresie od 16 marca do 27 kwietnia br. oznaczało po 3,3225 sprzedanych uprawnień EUA (zamiast 2,658 mln). 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zaktualizowanego kalendarza aukcji na 2022 r. opublikowanego przez EEX

Nowy kalendarz aukcji uprawnień EUA i EUAA na 2023 r.

Zgodnie z nowym kalendarzem na 2023 r. do sprzedania na giełdzie EEX będzie w sumie 592,134 mln uprawnień EUA, z czego przewiduje się do sprzedania dla:
•    Polski - 74,635 mln uprawnień EUA,
•    aukcji unijnej dla 25 państw czł. UE i państw EOG/EFTA - 403,157 mln uprawnień EUA (w tym sprzedaż w ramach dwóch funduszy: Innowacyjnego i Modernizacyjnego wyniesie odpowiednio 40 mln i 67,131 mln uprawnień),
•    Niemiec – 113,094 mln uprawnień EUA
•    Irlandii Północnej - 1,248 mln uprawnień EUA

Należy zauważyć, że nowy kalendarz aukcji nie uwzględnia korekty z tytułu działania rezerwy MSR w okresie od września do grudnia 2023 r., co zostanie przeprowadzone na podstawie publikacji KE z maja 2023 r. dotyczącej całkowitej liczby uprawnień znajdujących się w obiegu w 2022 r. W związku z powyższym należy się spodziewać, że przedstawione wcześniej wolumeny aukcyjne ulegną jeszcze dodatkowemu zmniejszeniu.

Aukcje polskich uprawnień EUA mają odbywać się od dnia 18 stycznia do 6 grudnia 2023 r., co 2 tygodnie w środy w godzinach od 9:00 do 11:00.

Aukcje unijne odbywać się będą w poniedziałki, wtorki i czwartki w okresie od 9 stycznia do 18 grudnia 2023 r., natomiast aukcje niemieckich uprawnień EUA - w każdy piątek, od 13 stycznia do 15 grudnia 2023 r. (wszystkie w godzinach od 9:00 do 11:00).

Z kolei w ramach aukcji lotniczych EUAA zostanie przeprowadzonych sześć aukcji unijnych (w sumie 4,644 mln uprawnień EUAA), i po jednej aukcji niemieckich (907 tys. uprawnień EUAA) i polskich uprawnień  (169,5 tys. uprawnień EUAA - aukcja odbędzie się 13 grudnia 2023 r.).

Szczegółowy harmonogram aukcji polskich uprawnień EUA i EUAA  na2023 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela. Szczegółowy harmonogram aukcji polskich uprawnień EUA i EUAA na 2023 r.

Aukcje

Data wg kalendarza EEX na 2023 r.

Wolumen uprawnień EUA/EUAA na pojedynczą aukcję

Godzina

PL EUA

18 stycznia


2 676 000


9:00-11:00 (środa)

1, 15 lutego

1,15 i 29 marca

12 i 26 kwietnia

10 i 24 maja

7 i 21 czerwca

5 i 19 lipca

2, 16 i 30 sierpnia

1 338 000 i 1 334 500
(30 sierpnia)

13 i 27 września4 735 500*

11 i 25 października

8 i 22 listopada

6 grudnia

4 738 000*

PL EUAA

13 grudnia

169 500

* kalendarz aukcji na 2023 r. nie uwzględnia korekty z tytułu działania rezerwy MSR w okresie od września do grudnia 2023 r., co zostanie przeprowadzone na podstawie publikacji KE do 15 maja 2023 r. dotyczącej całkowitej liczby uprawnień znajdujących się w obiegu w 2022 r. Wówczas nastąpi aktualizacja kalendarza w okresie od września do grudnia 2023 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kalendarza aukcji na 2023 r. opublikowanego przez EEX

 

Giełda EEX opublikowała w maju kolejną aktualizację kalendarza aukcji na 2022 r.

W dniu 19 maja 2022 r., giełda EEX poinformowała w komunikacie o aktualizacji kalendarza aukcji na 2022 r. W ramach nowego harmonogramu liczba uprawnień przeznaczonych do sprzedaży na wspólnej platformie aukcyjnej (25 p. czl. UE + 3 państwa EOG-EFTA) została zmniejszona z 418,113 mln do 405,965 mln EUA uprawnień EUA. Aktualizacja kalendarza dotycząca aukcji unijnej wynika z konieczności korekty kalkulacji wolumenów w związku z odliczeniem uprawnień, które mają zostać anulowane zgodnie z Art. 6 Rozporządzenia 2018/842 PE oraz Rady UE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wiążących rocznych redukcji emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie od 2021 r. do 2030 r. przyczyniających się do działań na rzecz klimatu w celu wywiązania się z zobowiązań wynikających z Porozumienia paryskiego oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 525/2013. Zmiany w wolumenach aukcyjnych dla aukcji unijnej obowiązywać będą od dnia 7 czerwca 2022 r. Natomiast należy podkreślić, że aktualizacja kalendarza nie wpływa na zmianę harmonogramu sprzedaży wolumenów na aukcjach prowadzonych dla Polski, Niemiec oraz Irlandii Północnej,  jak i również na wolumeny uprawnień lotniczych EUAA.

 Giełda EEX opublikowała aktualizację kalendarza aukcji na 2022 r.

Giełda EEX opublikowała aktualizację kalendarza aukcji na 2022 r. w związku z anulowaną aukcją polskich uprawnień EUA w dniu 2 marca 2022 r. Nowy harmonogram zawiera również aktualizację wolumenu sprzedawanego na aukcji dla Bułgarii, który zwiększy się o 5,16 mln uprawnień w związku z ich niewykorzystaniem w ramach art. 10c dyrektywy EU ETS. Oznacza to, że całkowity wolumen uprawnień jaki zostanie sprzedany na aukcji w 2022 r. wzrośnie do 608,73 mln uprawnień EUA (licząc bez późniejszej korekty MSR).

W związku z anulowaną aukcją polskich uprawnień EUA w dniu 2 marca 2022 r. cały niesprzedany wolumen uprawnień, zgodnie z art. 7 ust. 8 rozporządzenia aukcyjnego, będzie rozdzielony równomiernie na cztery kolejne aukcje. Oznacza to, że w okresie od 16 marca do 27 kwietnia br. Polska będzie sprzedawać po 3,3225 uprawnień EUA na każdej z czterech aukcji.

 • Polski - 75,324 mln uprawnień EUA,
 • aukcji unijnej (25 państw czł. UE + 3 państwa EOG-EFTA) - 418,113 mln uprawnień EUA(w tym sprzedaż w ramach dwóch funduszy: Innowacyjnego i Modernizacyjnego wyniesie odpowiednio 40 mln i 68,255 mln uprawnień),
 • Niemiec – 112,944 mln uprawnień EUA
 • Irlandia Płn. – 2,345 mln uprawnień EUA

Należy zauważyć, że nowy kalendarz aukcji nie uwzględnia korekty z tytułu działania rezerwy MSR w okresie od września do grudnia 2022 r., co zostanie przeprowadzone na podstawie publikacji KE z maja 2022 r. dotyczącej całkowitej liczby uprawnień znajdujących się w obiegu w 2021 r. W związku z powyższym należy się spodziewać, że przedstawione wcześniej wolumeny aukcyjne ulegną jeszcze dodatkowemu zmniejszeniu.

Aukcje polskich uprawnień EUA odbywają się od dnia 19 stycznia do 7 grudnia 2022 r., co 2 tygodnie w środy w godzinach od 9:00 do 11:00.

Aukcje unijne odbywają się w poniedziałki, wtorki i czwartki w okresie od 10 stycznia do 19 grudnia 2022 r., natomiast aukcje niemieckich uprawnień EUA - w każdy piątek, od 14 stycznia do 16 grudnia 2022 r. (wszystkie w godzinach od 9:00 do 11:00)

Z kolei w ramach aukcji lotniczych EUAA zostanie sprzedanych w sumie 3,111 mln uprawnień EUAA, z czego Polsce przypadnie w udziale ok. 109,5 tys. (aukcja odbędzie się 18 maja br.)

Szczegółowy harmonogram aukcji polskich uprawnień EUA do końca 2022 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela. Szczegółowy harmonogram aukcji polskich uprawnień EUA na 2022 r.

Aukcje

Data wg kalendarza EEX na 2022 r.

Wolumen uprawnień EUA/EUAA na pojedynczą aukcję

Godzina

PL EUA

19 stycznia


2 658 000
* 3 322 500


9:00-11:00 (środa)

2, 16 lutego

2, 16 i 30 marca

13 i 27 kwietnia

11 i 25 maja

8 i 22 czerwca

6 i 20 lipca

3, 17 i 31 sierpnia

1 329 000 i 1 334 500
(31 sierpnia)

14 i 28 września4 874 000 

12 i 26 października

9 i 23 listopada

7 grudnia

4 876 000

*W związku z anulowaną aukcją polskich uprawnień EUA w dniu 2 marca 2022 r. cały niesprzedany wolumen uprawnień będzie rozdzielony równomiernie na cztery aukcje, co w okresie od 16 marca do 27 kwietnia br. oznacza po 3,3225 sprzedanych uprawnień EUA (zamiast 2,658 mln).

** kalendarz aukcji na 2022 r. nie uwzględnia korekty z tytułu działania rezerwy MSR w okresie od września do grudnia 2022 r., co zostanie przeprowadzone na podstawie publikacji KE z maja 2022 r. dotyczącej całkowitej liczby uprawnień znajdujących się w obiegu w 2021 r. Wówczas nastąpi aktualizacja kalendarza w okresie od września do grudnia 2022 r.

 

W dniu 22 lipca 2021 r., w komunikacie giełda EEX opublikowała aktualizację kalendarza aukcji na 2021 r. oraz nowy kalendarz aukcji uprawnień EUA na 2022 r.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez KE, obydwa kalendarze aukcji uwzględniają operacje w rezerwie MSR do 31 sierpnia 2022 r. Należy przypomnieć, że po opublikowaniu przez KE w dniu 12 maja 2021 r. informacji o nadwyżce, tj. całkowitej liczbie uprawnień znajdujących się w obiegu (ang. Total Number of Allowances in Circulation – TNAC) w 2020 r. wolumeny na aukcji od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r. zmniejszą się o ok. 378,905 mln uprawnień EUA i trafią do rezerwy MSR.

 

Aktualizacja kalendarza aukcji na 2021 r. 

Aktualizacja kalendarza na aukcji na 2021 r. dotycząca obniżenia wolumenów aukcyjnych w okresie od września do grudnia 2021 r., które zasilą rezerwę MSR wynika z przepisów decyzji 2015/1814 i rozporządzenia 1031/2010 oraz publikacji KE z maja 2021 r. danych o liczbie uprawnień w obiegu. W efekcie aktualizacji kalendarza wolumeny aukcyjne na aukcję poczynając od września do grudnia 2021 r. zmienią się w następujący sposób:

 

 • Polska aukcja – 2,066 mln/na aukcję (wcześniej 2,575 mln)
 • Unijna aukcja uprawnień dla 25 państw czł. UE (+państwa EOG/EFTA + Fundusz Innowacyjny + Fundusz Modernizacyjny) - 2,515 mln/na aukcję (wcześniej 3,288 mln)
 • Niemiecka aukcja – 1,805 mln/na aukcję (wcześniej 2,651 mln)

 

Sumarycznie dla Polski oznacza to, że przedmiotem sprzedaży w 2021 r. będzie 105,184 mln uprawnień EUA. Poniżej przedstawiony zaktualizowany szczegółowy harmonogram aukcji polskich uprawnień EUA na 2021 r.

 

Tabela. Szczegółowy harmonogram aukcji polskich uprawnień EUA na 2021 r.

Aukcje

Data wg kalendarza EEX na 2021 r.

Wolumen uprawnień EUA na pojedynczą aukcję

Godzina

PL EUA

3, 10, 17 i 24 lutego

2 575 000

9:00-11:00 (środa)

3, 10, 17, 24 i 31 marca

7, 14, 21 i 28 kwietnia

5, 12, 19 i 26 maja

2, 9, 16, 23 i 30 czerwca

7, 14, 21 i 28 lipca

4, 11, 18 i 25 sierpnia

1 287 500 i 1 300 500
(25 sierpnia)

1, 8, 15, 22 i 29 września

2 066 500 i 2 074 000
(15 grudnia)

6, 13, 20 i 27 października

3, 10, 17 i 24 listopada

1, 8 i 15 grudnia

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zaktualizowanego kalendarza aukcji na 2022 r. opublikowanego przez EEX

 

Nowy kalendarz aukcji uprawnień EUA na 2022 r.

Zgodnie z nowym kalendarzem na 2022 r. do sprzedania na giełdzie EEX będzie w sumie 601,222 mln uprawnień EUA, z czego przewiduje się do sprzedania dla:

 • Polski - 75,324 mln uprawnień EUA,
 • aukcji unijnej - 412,953 mln uprawnień EUA(w tym sprzedaż w ramach dwóch funduszy: Innowacyjnego i Modernizacyjnego wyniesie odpowiednio 40 mln i 68,255 mln uprawnień),
 • Niemiec – 112,944 mln uprawnień EUA

 

Należy zauważyć, że nowy kalendarz aukcji nie uwzględnia korekty z tytułu działania rezerwy MSR w okresie od września do grudnia 2022 r., co zostanie przeprowadzone na podstawie publikacji KE z maja 2022 r. dotyczącej całkowitej liczby uprawnień znajdujących się w obiegu w 2021 r. W związku z powyższym należy się spodziewać, że przedstawione wcześniej wolumeny aukcyjne ulegną jeszcze dodatkowemu zmniejszeniu.

Aukcje polskich uprawnień EUA mają odbywać się od dnia 19 stycznia do 7 grudnia 2022 r., co 2 tygodnie w środy w godzinach od 9:00 do 11:00.

Aukcje unijne odbywać się będą w poniedziałki, wtorki i czwartki w okresie od 10 stycznia do 19 grudnia 2022 r., natomiast aukcje niemieckich uprawnień EUA - w każdy piątek, od 14 stycznia do 16 grudnia 2022 r. (wszystkie w godzinach od 9:00 do 11:00)

Giełda EEX poinformowała, że harmonogram dla aukcji lotniczych EUAA zostanie opublikowany w późniejszym terminie.

Szczegółowy harmonogram aukcji polskich uprawnień EUA do końca 2022 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

 

Tabela. Szczegółowy harmonogram aukcji polskich uprawnień EUA na 2022 r.

Aukcje

Data wg kalendarza EEX na 2022 r.

Wolumen uprawnień EUA/EUAA przeznaczony na pojedynczą aukcję

Godzina

 

PL EUA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 stycznia

 

2 658 000

 

 

 

 

 

 

9:00-11:00 (środa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 i 16 lutego

2, 16, 30 marca

13 i 27 kwietnia

11 i 25 maja

8 i 22 czerwca

6 i 20 lipca

3, 17 i 31 sierpnia

1 329 000 i 1 334 500
(31 sierpnia)

14 i 28 września

 

 

4 874 000*

 

 

 

12 i 26 października

9 i 23 listopada

7 grudnia

4 876 000*

* kalendarz aukcji na 2022 r. nie uwzględnia korekty z tytułu działania rezerwy MSR w okresie od września do grudnia 2022 r., co zostanie przeprowadzone na podstawie publikacji KE z maja 2022 r. dotyczącej całkowitej liczby uprawnień znajdujących się w obiegu w 2021 r. Wówczas nastąpi aktualizacja kalendarza w okresie od września do grudnia 2022 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zaktualizowanego kalendarza aukcji na 2022 r. opublikowanego przez EEX

 

Nowy kalendarz aukcji uprawnień EUA na 2021 r.

 

W dniu 21 grudnia 2020 r., w komunikacie giełda EEX opublikowała nowy kalendarz aukcji uprawnień EUA na 2021 r. Giełda EEX będzie prowadziła aukcje EUA w ramach wspólnej platformy aukcyjnej UE (CAP3) w imieniu 25 państw członkowskich UE, państw EFTA EOG (461,1 mln uprawnień) oraz w ramach dwóch funduszy: Innowacyjnego i Modernizacyjnego (odpowiednio 40 mln i 69,4 mln uprawnień). Aukcje unijne odbywać się będą tak jak dotychczas, czyli w poniedziałki, wtorki i czwartki w okresie od 1 lutego do 20 grudnia 2021 r. Na platformie unijnej osobno będą prowadzone aukcje dla Polski, które będą odbywały się w 2021 r., co tydzień w środy. Na platformie EEX, co tydzień w każdy piątek, będą również sprzedawane uprawnienia niemieckie (ok. 131,75 mln uprawnień EUA).

Zgodnie z kalendarzem aukcji na 2021 r. Polska ma do sprzedania w sumie 118,702 mln uprawnień EUA oraz 114 tys. uprawnień EUAA. Aukcje polskich uprawnień EUA mają odbywać się od dnia 3 lutego do 15 grudnia 2021 r., co tydzień w środy w godzinach od 9:00 do 11:00, natomiast w 2021 r. planowana jest tylko jedna aukcja polskich uprawnień EUAA, która ma się odbyć się w dniu 14 kwietnia 2021 r. w godzinach od 13:00 do 15:00.

Nowy kalendarz aukcji uwzględnia korektę z tytułu działania rezerwy MSR w okresie od stycznia do końca sierpnia 2021 r., czego dokonano na podstawie Zawiadomienia KE na temat ogólnounijnej liczby uprawnień na 2021 r. i rezerwy stabilności rynkowej z dnia 11 grudnia 2020 r. (oznacza to, że wolumen aukcyjny w okresie od września do grudnia 2021 r. zostanie jeszcze dodatkowo skorygowany o działanie rezerwy MSR).

Szczegółowy harmonogram aukcji polskich uprawnień EUA do końca 2020 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

 

Tabela. Szczegółowy harmonogram aukcji polskich uprawnień EUA na 2021 r.

Aukcje

Data wg kalendarza EEX na 2021 r.

Wolumen uprawnień EUA na pojedynczą aukcję

Godzina

PL EUA

3, 10, 17 i 24 lutego

2 575 000

9:00-11:00 (środa)

3, 10, 17, 24 i 31 marca

7, 14, 21 i 28 kwietnia

5, 12, 19 i 26 maja

2, 9, 16, 23 i 30 czerwca

7, 14, 21 i 28 lipca

4, 11, 18 i 25 sierpnia

1 287 500 i 1 300 500 (ostatnia)

1, 8, 15, 22 i 29 września

2 911 500 i 2 917 000 (ostatnia)

6, 13, 20 i 27 października

3, 10, 17 i 24 listopada

1, 8 i 15 grudnia

PL EUAA

14 kwietnia

114 000

13:00-15:00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zaktualizowanego kalendarza aukcji na 2021 r. opublikowanego przez EEX

 

Kalendarz aukcji uprawnień EUA na 2020 r.

W dniu 1 lipca 2020 r., w komunikacie giełda EEX opublikowała zaktualizowany kalendarz aukcji uprawnień EUA na 2020 r.

Zgodnie z zaktualizowanym kalendarzem aukcji na 2020 r. Polska sprzeda w 2020 r. w sumie 130,104 mln uprawnień EUA. Aktualizacja uwzględnia korektę z tytułu działania rezerwy MSR w okresie od września do grudnia 2020 r., czego dokonano na podstawie informacji o liczbie uprawnień w obiegu z dnia 8 maja 2020 r. (oznacza to, że działanie rezerwy MSR zostało uwzględnione w całym 2020 r.) Wolumen uprawnień dla Polski zawiera również pulę 49,52 mln uprawnień EUA z tytułu bezpłatnego przydziału uprawnień w ramach art. 10c dyrektywy EU ETS, które nie zostały przydzielone w obecnym okresie rozliczeniowym EU ETS. Szczegółowy harmonogram aukcji polskich uprawnień EUA do końca 2020 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela. Szczegółowy harmonogram aukcji polskich uprawnień EUA na 2020 r.

Aukcje

Data wg kalendarza EEX na 2020 r.

Wolumen uprawnień EUA na pojedynczą aukcję

Godzina

PL EUA

15 i 29 stycznia

5 332 000

9:00-11:00 (środa)

12 i 26 lutego

11 i 25 marca

8 i 22 kwietnia

6 i 20 maja

3 i 17 czerwca

1, 15 i 29 lipca

12 i 26 sierpnia

2 666 000 i 2 668 500

9 i 23 września

 

6 398 500

7 i 21 października

4 i 18 listopada

2 grudnia

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zaktualizowanego kalendarza aukcji na 2020 r. opublikowanego przez EEX

 

Zaktualizowany kalendarz aukcji uprawnień EUA na 2019 r.

W dniu 11 lipca 2019 r., w komunikacie giełda EEX opublikowała zaktualizowany kalendarz aukcji uprawnień EUA na 2019 r. oraz nowy kalendarz aukcji na 2020 r.

Zgodnie z zaktualizowanym kalendarzem aukcji na 2019 r. Polska sprzeda w 2019 r. w sumie 103,861 mln uprawnień EUA. Aktualizacja uwzględnia korektę z tytułu działania rezerwy MSR w okresie od września do grudnia 2019 r., czego dokonano na podstawie informacji o liczbie uprawnień w obiegu z dnia 15 maja 2019 r. (oznacza to, że działanie rezerwy MSR zostało uwzględnione w całym 2019 r.) Należy przypomnieć, że wolumen uprawnień dla Polski zawiera również pulę 55,8 mln uprawnień EUA z tytułu bezpłatnego przydziału uprawnień w ramach art. 10c dyrektywy EU ETS, które nie zostały przydzielone w obecnym okresie rozliczeniowym EU ETS.

Tabela. Szczegółowy zaktualizowany harmonogram aukcji polskich uprawnień EUA i EUAA na 2019 r.

AukcjeData wg kalendarza EEX
na 2019 r.
Wolumen uprawnień EUA/EUAA
przeznaczony na pojedynczą aukcję
Godzina
PL EUA  16 i 30 stycznia 4 428 500       9:00-11:00
      (środa)           
13 i 27 lutego
13 i 27 marca
10 i 24 kwietnia
8 i 22 maja
5 i 19 czerwca
3, 17 i 31 lipca
14 i 28 sierpnia 2 214 500
11 i 25 września 4 714 500   
9 i 23 października
6 i 20 listopada
4 grudnia  4 717 500
PL EUAA 22 maja 112 500 

 13:00-15:00
(środa)

 

Kalendarz aukcji uprawnień EUA i EUAA na 2020 r. (zaktualizowany)

Przedmiotem sprzedaży w 2020 r. ma być w sumie 141,067 mln polskich uprawnień EUA, z zastrzeżeniem jednak, że wolumen dla uprawnień EUA w okresie od września do grudnia 2020 r. zostanie obniżony o wolumen, który zasili rezerwę MSR na postawie decyzji 2015/1814, po opublikowaniu przez Komisję Europejską w dniu 15 maja 2020 r. danych o liczbie uprawnień w obiegu (analogicznie jak dla kalendarza na 2019 r.). Należy zauważyć, że opublikowany przez EEX wolumen uprawnień dla Polski na 2020 r.

zawiera również pulę 49,52 mln uprawnień EUA z tytułu bezpłatnego przydziału uprawnień w ramach art. 10c dyrektywy EU ETS, które nie zostały przydzielone w obecnym okresie rozliczeniowym EU ETS.

Tabela. Szczegółowy harmonogram aukcji polskich uprawnień EUA i EUAA na 2020 r.

AukcjeData wg kalendarza EEX na 2020 r.Wolumen uprawnień EUA
na pojedynczą aukcję
Godzina
PL EUA


15 i 29 stycznia 5 332 000

9:00-11:00

 (środa)


12 i 26 lutego
11 i 25 marca
8 i 22 kwietnia
6 i 20 maja
3 i 17 czerwca
1, 15 i 29 lipca
12 i 26 sierpnia 2 667 000
9 i 23 września 7 964 500*
7 i 21 października
4 i 18 listopada
2 grudnia 7 966 500*
PL EUAA 8 kwietnia 105 500 13:00-15:00
(środa)

 

* wolumen w okresie od września do grudnia 2020 r. zostanie obniżony o wolumen, który zasili rezerwę MSR
Źródło: Opracowanie własne na podstawie kalendarza aukcji na 2020 r. opublikowanego przez EEX

Aukcje polskich uprawnień EUA będą przeprowadzane od 15 stycznia do 2 grudnia 2020 r., co 2 tygodnie w środy od 9:00 do 11:00 (w sumie zostały zaplanowane 24 aukcje). W czasie od stycznia do lipca na każdej polskiej aukcji oferowanych będzie po 5,332 mln uprawnień EUA, w sierpniu po 2,667 mln, natomiast od września do końca listopada 7,964 mln uprawnień, a w grudniu 7,966 mln EUA (wolumen od sierpnia do grudnia 2020 r. zostanie jeszcze obniżony o wolumen, który zasili rezerwę MSR).

Zgodnie z komunikatem KE z dnia 5 listopada 2019 r. i publikacją kalendarza aukcji uprawnień lotniczych EUAA, Polska przeprowadzi w dniu 8 kwietnia 2020 r. w środę w godzinach od 13:00 do 15:00, jedyną w 2020 r. aukcję uprawnień lotniczych (EUAA) w liczbie 105,5 tys.

 

Kalendarz aukcji uprawnień EUA na 2020 r.

Przedmiotem sprzedaży w 2020 r. ma być w sumie 141,067 mln polskich uprawnień EUA, z zastrzeżeniem jednak, że wolumen dla uprawnień EUA w okresie od września do grudnia 2020 r. zostanie obniżony o wolumen, który zasili rezerwę MSR na postawie decyzji 2015/1814, po opublikowaniu przez Komisję Europejską w dniu 15 maja 2020 r. danych o liczbie uprawnień w obiegu (analogicznie jak dla kalendarza na 2019 r.). Należy zauważyć, że opublikowany przez EEX wolumen uprawnień dla Polski na 2020 r.

zawiera również pulę 49,52 mln uprawnień EUA z tytułu bezpłatnego przydziału uprawnień w ramach art. 10c dyrektywy EU ETS, które nie zostały przydzielone w obecnym okresie rozliczeniowym EU ETS.

Tabela. Szczegółowy harmonogram aukcji polskich uprawnień EUA na 2020 r.

AukcjeData wg kalendarza EEX na 2020 r.Wolumen uprawnień EUA
na pojedynczą aukcję
Godzina
PL EUA


15 i 29 stycznia 5 332 000

9:00-11:00

 (środa)


12 i 26 lutego
11 i 25 marca
8 i 22 kwietnia
6 i 20 maja
3 i 17 czerwca
1, 15 i 29 lipca
12 i 26 sierpnia 2 667 000
9 i 23 września 7 964 500*
7 i 21 października
4 i 18 listopada
2 grudnia 7 966 500*

 

Aukcje polskich uprawnień EUA będą przeprowadzane od 15 stycznia do 2 grudnia 2020 r., co 2 tygodnie w środy od 9:00 do 11:00 (w sumie zostały zaplanowane 24 aukcje). W czasie od stycznia do lipca na każdej polskiej aukcji oferowanych będzie po 5,332 mln uprawnień EUA, w sierpniu po 2,667 mln, natomiast od września do końca listopada 7,964 mln uprawnień, a w grudniu 7,966 mln EUA (wolumen od sierpnia do grudnia 2020 r. zostanie jeszcze obniżony o wolumen, który zasili rezerwę MSR).

 

Nowy kalendarz aukcji dla polskich uprawnień EUA i EUAA na 2019 r. opublikowany przez giełdę EEX

W dniu 13 grudnia 2018 r. Komisja Europejska poinformowała w komunikacie, że giełda EEX opublikowała kalendarz aukcji dla polskich uprawnień EUA i EUAA na następny rok.

Przedmiotem sprzedaży ma być w sumie 116,957 mln uprawnień EUA oraz 112,5 tys. uprawnień EUAA, z zastrzeżeniem jednak, że wolumen dla uprawnień EUA w okresie od września do grudnia 2019 r. zostanie obniżony o wolumen, który zasili rezerwę MSR na postawie decyzji 2015/1814, po opublikowaniu przez Komisję Europejską w dniu 15 maja 2019 r. danych o liczbie uprawnień w obiegu.

Należy zauważyć, że opublikowany przez EEX wolumen uprawnień dla Polski uwzględnia korektę z tytułu działania rezerwy MSR w okresie od stycznia do sierpnia 2019 r., czego dokonano na podstawie informacji o liczbie uprawnień w obiegu z 15 maja 2018 r.

Wolumen uprawnień dla Polski zawiera również pulę 55,8 mln uprawnień EUA z tytułu bezpłatnego przydziału uprawnień w ramach art. 10c dyrektywy EU ETS, które nie zostały przydzielone w latach 2013-2017. O zamiarze sprzedaży przez Polskę powyższej puli uprawnień, Komisja Europejska informowała w komunikacie z dnia 5 grudnia br.

Tabela. Szczegółowy harmonogram aukcji polskich uprawnień EUA i EUAA na 2019 r.

AukcjeData wg kalendarza EEX na 2019 r.Wolumen uprawnień EUA/EUAA przeznaczony na pojedynczą aukcjęGodzina
PL EUA


16 i 30 stycznia 4 428 500

9:00-11:00

 (środa)


13 i 27 lutego
13 i 27 marca
10 i 24 kwietnia
8 i 22 maja
5 i 19 czerwca
3, 17 i 31 lipca
14 i 28 sierpnia 2 214 500
11 i 25 września 6 585 500*
9 i 23 października
6 i 20 listopada
4 grudnia 6 587 500*
PL EUAA 22 maja 112 500

13:00-15:00

(środa)

* wolumen w okresie od września do grudnia 2019 r. zostanie obniżony o wolumen, który zasili rezerwę MSR

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kalendarza aukcji na 2019 r. opublikowanego przez EEX

 

Aukcje polskich uprawnień EUA będą przeprowadzane od 16 stycznia do 4 grudnia 2019 r., z tą samą częstotliwością co w tym roku, czyli co 2 tygodnie w środy od 9:00 do 11:00 (w sumie zostały zaplanowane 24 aukcje). W czasie od stycznia do lipca na każdej polskiej aukcji oferowanych będzie po 4,4285 mln uprawnień EUA, w sierpniu po 2,2145 mln, natomiast od września do końca listopada 6,5855 mln uprawnień, a w grudniu 6,5875 mln EUA (wolumen od sierpnia do grudnia 2019 r. zostanie jeszcze obniżony o wolumen, który zasili rezerwę MSR).

W dniu 22 maja 2019 r. w środę w godzinach od 13:00 do 15:00, Polska przeprowadzi jedną aukcję uprawnień lotniczych (EUAA) w liczbie 112,5 tys.

Warto przypomnieć, że wcześniej (tj. w dniu 7 grudnia br.) giełda EEX opublikowała harmonogram aukcji dla uprawnień EUA i EUAA organizowanych przez Komisję Europejską w imieniu 25 państw członkowskich UE. Szczegóły na ten temat dostępne są na stronach giełdy EEX. Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronach KE, harmonogram aukcji niemieckich uprawnień ma zostać opublikowany na początku 2019 r.

 


 

Nowy kalendarz aukcji na 2018 r. dla uprawnień lotniczych (EUAA) opublikowany przez giełdę EEX oraz ICE

W dniu 7 maja 2018 r. KE poinformowała w komunikacie, że niemiecka giełda EEX oraz brytyjska ICE opublikowały kalendarz aukcji dla uprawnień lotniczych (EUAA) na 2018 r. W sumie przedmiotem sprzedaży w drodze aukcji na obu giełdach będzie ok. 5,601 mln uprawnień EUAA (bez uwzględnienia uprawnień należących do państw EEA-EFTA, które do tej pory nie dopełniły formalności prawno-organizacyjnych dotyczących sprzedaży uprawnień w drodze aukcji). Aukcje zostaną przeprowadzone w okresie od 23 maja do 21 listopada 2018 r.

Zgodnie z kalendarzem opublikowanym na stronie giełdy EEX na platformie EEX w dniu 20 czerwca odbędzie się jedyna w 2018 r. aukcja 0,112 mln polskich uprawnień lotniczych EUAA. Ponadto odbędą się również cztery aukcje uprawnień EUAA organizowane przez Komisję Europejską w imieniu 25 państw członkowskich, tj. w dniu 23 maja, 18 lipca, 12 września oraz 21 listopada. Na pierwszych trzech aukcjach przedmiotem sprzedaży będzie 0,958  mln uprawnień EUAA, a na ostatniej 0,955 mln uprawnień EUAA. Łącznie na aukcjach organizowanych przez Komisję Europejską zostanie sprzedanych 3,829 mln uprawnień lotniczych EUAA. Z kolei Niemcy zorganizują swoją aukcję uprawnień lotniczych w dniu 10 października, a przedmiotem sprzedaży będzie ok. 0,8 mln uprawnień EUAA.

Zgodnie z kalendarzem opublikowanym na stronie giełdy ICE sprzedaż 0,860 mln brytyjskich uprawnień lotniczych EUAA na giełdzie ICE odbędzie się w dniu 6 czerwca 2018 r.

Wszystkie aukcje uprawnień EUAA w 2018 r. na giełdzie EEX oraz ICE będą odbywać się w określonych dniach w godzinach od 13:00 do 15:00.

 


 

Nowy kalendarz aukcji uprawnień EUA na 2018 r.

W dniu 27 listopada 2017 r. niemiecka giełda EEX opublikowała[1] nowy kalendarz aukcji dla uprawnień EUA na 2018 r.[2] Liczba wszystkich przewidzianych w 2018 r. do sprzedaży na aukcji na giełdzie EEX uprawnień EUA wyniesie blisko 836,504 mln.

Aukcje organizowane przez 25 państw na unijnej platformie aukcyjnej EEX

Aukcje uprawnień EUA organizowane przez Komisję Europejską w imieniu 25 państw członkowskich
na platformie niemieckiej giełdy EEX w 2018 r. będą odbywać się trzy razy w tygodniu, tj. w poniedziałki, wtorki i czwartki od 8 stycznia do 17 grudnia. Zgodnie z kalendarzem aukcji opublikowanym na stronach giełdy EEX, w 2018 r. przedmiotem sprzedaży będzie blisko 564,447 mln uprawnień EUA. Powyższy wolumen nie obejmuje krajów EFTA (Norwegia, Islandia i Lichtenstein), które wciąż nie dopełniły wszystkich formalności administracyjnych niezbędnych do sprzedaży uprawnień na platformie EEX. Zgodnie z informacjami podawanymi przez KE przewidziany do sprzedaży wolumen dla tych państw ma wynieść ok. 41,982 mln uprawnień EUA (wolumen obejmuje uprawnienia do emisji niesprzedane od 2013 r.)[3].

Aukcje organizowane przez Polskę na platformie EEX

Planowany do sprzedaży w 2018 r. wolumen ma wynieść 78,030 mln uprawnień EUA. Aukcje odbywać się będą od 17 stycznia do 5 grudnia, w co drugą środę w godzinach od 9:00 do 11:00. Na każdej aukcji przedmiotem sprzedaży będzie 3,547 mln uprawnień EUA, z wyjątkiem aukcji przeprowadzanych w sierpniu (1,773 mln) oraz ostatniej aukcji w grudniu (3,543 mln).

Aukcje organizowane przez Niemcy na platformie EEX

Niemcy będą przeprowadzać swoje aukcje za pośrednictwem giełdy EEX co tydzień w piątki w okresie od 12 stycznia do 14 grudnia 2018 r. W tym czasie przedmiotem sprzedaży ma być 194,027 mln uprawnień EUA. 

Aukcje organizowane przez Wielką Brytanię na platformie ICE/ECX[4]

Kalendarz aukcji zostanie opublikowany po wprowadzeniu zmian w związku z Brexitem w rozporządzeniu rejestrowym.

Kalendarz aukcji dla uprawnień lotniczych[5]

Kalendarz zostanie opublikowany w późniejszym okresie, po wejściu w życie zmian systemu EU ETS dotyczących lotnictwa.

 

[1] https://www.eex.com/blob/76500/4c20852a98e67e009bf54957cbbb8a27/20170927-ci--auction-calendar-2018-final-data.pdf

[2] https://www.eex.com/blob/76526/26bc53f3308ca4c9497d5bc6e1082079/auction-calendar-2018-data.pdf

[3] https://ec.europa.eu/clima/news/2018-auction-calendars-general-allowances-published_en

[4] Tamże

[5] Tamże

  

Terminy aukcji oraz całkowite wolumeny sprzedawanych uprawnień EUA w 2018 r.

Państwa czł. UESzczegóły
PlatformaWolumenTerminyGodziny aukcji
25 państw czł. UE EEX 564 447 000 Poniedziałki, wtorki i czwartki od 8 stycznia 9:00-11:00
Niemcy EEX 194 027 000 W piątki od 12 stycznia 9:00-11:00
Polska EEX 78 030 000 W co drugą środę od17 stycznia 9:00-11:00
Razem x 836 504 000 x x

Źródło: Opracowanie własne KOBiZE na podstawie danych EEX oraz KE

 


 

Nowy kalendarz aukcji na 2017 r. dla uprawnień lotniczych (EUAA) opublikowany przez giełdę EEX

W dniu 8 sierpnia 2017 r. niemiecka giełda EEX opublikowała kalendarz aukcji dla uprawnień lotniczych (EUAA) na 2017 r. W sumie, za pośrednictwem giełdy EEX, przedmiotem sprzedaży w drodze aukcji będzie 4,005 mln uprawnień EUAA. Aukcje zostaną przeprowadzone od 27 września do 6 grudnia 2017 r.

Na platformie EEX odbędą się trzy aukcje uprawnień EUAA organizowane przez Komisję Europejską w imieniu 25 państw członkowskich, tj. w dniu 27 września, 25 października oraz 22 listopada. Na każdej aukcji zostanie sprzedanych po 1,078 mln uprawnień EUAA.

Aukcja 0,095 mln polskich uprawnień EUAA odbędzie się w dniu 6 grudnia. Z kolei Niemcy zorganizują swoją aukcję uprawnień lotniczych w dniu 8 listopada, a przedmiotem sprzedaży będzie 0,6755 mln uprawnień EUAA.

Wszystkie aukcje uprawnień EUAA w 2017 r. na giełdzie EEX będą odbywać się w określonych dniach w godzinach od 13:00 do 15:00.


Nowy kalendarz aukcji uprawnień EUA na 2017 r.[1]

Pod koniec listopada 2016 r. niemiecka giełda EEX (link)[2] oraz brytyjska ICE/ECX (link)[3] opublikowały kalendarz aukcji dla uprawnień EUA na 2017 r. Liczba wszystkich przewidzianych do sprzedaży w drodze aukcji uprawnień EUA wyniesie blisko 947,71 mln. W porównaniu z 2016 r. jest to liczba wyższa, ponieważ od 2017 r. przestaje funkcjonować mechanizm wycofywania uprawnień z rynku w ramach tzw. „backloadingu”.

Aukcje organizowane przez 25 państw na unijnej platformie aukcyjnej EEX

Aukcje uprawnień EUA organizowane przez Komisję Europejską w imieniu 25 państw członkowskich
na platformie niemieckiej giełdy EEX w 2016 r. będą odbywać się trzy razy w tygodniu, tj. w poniedziałki, wtorki i czwartki od 9 stycznia do 14 grudnia 2017 r. Zgodnie z kalendarzem aukcji opublikowanym na stronach giełdy EEX, w 2017 r. przedmiotem sprzedaży będzie blisko 562,54 mln uprawnień EUA. Powyższy wolumen nie obejmuje krajów EFTA (Norwegia, Islandia i Lichtenstein), które wciąż nie dopełniły wszystkich formalności administracyjnych niezbędnych do sprzedaży uprawnień na platformie EEX. Zgodnie z informacjami podawanymi przez KE przewidziany do sprzedaży wolumen dla tych państw ma wynieść ok. 34,06 mln uprawnień EUA (wolumen obejmuje uprawnienia do emisji niesprzedane od 2013 r.)[4].

Aukcje organizowane przez Polskę na platformie EEX

Polska podpisała umowę na sprzedaż uprawnień do emisji ze wspólną platformą aukcyjną giełdy EEX. W związku z powyższym, w dniu 15 marca 2017 r. giełda EEX opublikowała nowy kalendarz aukcji polskich uprawnień EUA na 2017 r. (link)[5]. Planowany do sprzedaży w 2017 r. wolumen ma wynieść blisko 85,88 mln uprawnień EUA (14,99 mln niesprzedanych w 2016 r. oraz 70,89 mln przewidzianych do sprzedaży w 2017r.). Aukcje odbywać się będą w co drugą środę, natomiast oferty na aukcji można składać w godzinach od 9:00 do 11:00. Na każdej aukcji przedmiotem sprzedaży będzie 4,857 mln uprawnień EUA, z wyjątkiem pierwszej i ostatniej aukcji oraz aukcji przeprowadzanych w sierpniu. Pierwsza aukcja została zaplanowana na dzień 29 marca br.

Aukcje organizowane przez Niemcy na platformie EEX

Niemcy będą przeprowadzać swoje aukcje za pośrednictwem giełdy EEX co tydzień w piątki w okresie od 13 stycznia do 15 grudnia 2017 r. W tym czasie przedmiotem sprzedaży ma być 196,82 mln uprawnień EUA. 

Aukcje organizowane przez Wielką Brytanię na platformie ICE/ECX

Giełda ICE/ECX z siedzibą w Londynie sprzedaje uprawnienia EUA w imieniu Wielkiej Brytanii. Aukcje uprawnień EUA odbywać się będą raz na 2 tygodnie w środy od dnia 11 stycznia do dnia 1 listopada 2017 r. Po tym terminie planowane są jeszcze 3 aukcje uprawnień EUA, jednak ich daty zależą od ustalenia nowego kalendarza dla aukcji brytyjskiej[6]. W sumie Wielka Brytania w 2017 r. sprzeda na aukcjach blisko 102,47 mln uprawnień EUA.

Kalendarz aukcji dla uprawnień lotniczych

Kalendarz dotyczący sprzedaży uprawnień lotniczych EUAA dla 2017 r. zostanie ustalony i opublikowany w późniejszym terminie.

 

Terminy aukcji oraz całkowite wolumeny sprzedawanych uprawnień EUA w 2017 r.

Państwa czł. UESzczegóły
PlatformaWolumenTerminyGodziny aukcji
25 państw czł. UE EEX 562 538 500 Poniedziałki, wtorki i czwartki od 9 stycznia 9:00-11:00
Niemcy EEX 196 820 000 W piątki od 11 stycznia 9:00-11:00
Polska EEX 85 877 000 W co drugą środę od 29 marca 9:00-11:00
Wielka Brytania ICE 102 470 500 W co drugą środę od 11 stycznia 9:00-11:00
Razem x 947 706 000 x x

Źródło: Opracowanie własne KOBiZE na podstawie danych EEX, ICE oraz KE

 

 

[1] Trwające negocjacje w sprawie podpisania umowy pomiędzy Polską a giełdą EEX spowodowały, że wszystkie aukcje polskich uprawnień zaplanowane po 22 sierpnia, tj. od dnia 14 września do 7 grudnia 2016 r. nie znalazły się w nowym (podlegającym pod warunki nowej umowy pomiędzy Komisją a giełdą EEX) kalendarzu aukcji na 2016 r.

[2] https://www.eex.com/blob/9344/4fd79989d0d283e05979a5d5068e992c/20161125-auction-calendars-2017-pdf-data.pdf

[3] https://www.theice.com/publicdocs/EUA_Auction_Calendar_2017.pdf

[4] http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2016112502_en

[5] https://www.eex.com/en/about/newsroom/news-detail/eex-to-continue-polish-emissions-auctions---auction-calendar-2017-adjusted/65548

[6] Przetarg na platformę aukcyjną dla Wielkiej Brytanii ponownie wygrała giełda ICE, ale nie ustalono jeszcze kalendarza dla aukcji rozpoczynających się od listopada 2017 r. 

 


Aktualizacja kalendarza aukcji na 2016 rok

W dniu 22 sierpnia 2016 r. dokonano aktualizacji kalendarza aukcji na 2016 r. w efekcie podpisania umowy z nowo wybranym operatorem wspólnej docelowej platformy aukcyjnej (kontrakt na wspólną platformę tymczasową wygasł w dniu 22 sierpnia). Przetarg ponownie wygrała giełda EEX, o czym poinformowano w dniu 15 lipca 2016 r.  Kontrakt pomiędzy Komisją Europejską (reprezentującą 25 państw czł. UE) a platformą docelową został zawarty na okres maksymalnie 5 lat. Ostatnia aukcja unijna zgodnie z poprzednią umową z tymczasową platformą aukcyjną została przeprowadzana w dniu 18 sierpnia 2016 r. Natomiast aukcje unijne rozpoczęte od dnia 5 września 2016 r. odbyły się na warunkach nowej umowy na platformę docelową. Aukcje unijnych uprawnień EUA pierwotnie zaplanowane od 22 sierpnia do 1 września br. wedle poprzedniego kalendarza aukcji na 2016 r. nie odbyły się. Wszystkie niesprzedane w tym okresie wolumeny uprawnień zostały rozdysponowane na pozostałe w 2016 r. aukcje uprawnień już wedle zaktualizowanego kalendarza na 2016 r.

Pierwotnie, sprzedaż blisko 40,55 mln polskich uprawnień EUA w drodze 12 aukcji zaplanowano w okresie od 3 lutego do 7 grudnia 2016 r. Jednak wygaśnięcie umowy między Komisją Europejską a tymczasową platformą aukcyjną giełdy EEX w dniu 22 sierpnia 2016 r. nałożyła na Polskę obowiązek podpisania nowej umowy z operatorem nowej docelowej platformy aukcyjnej, giełdą EEX. Negocjacje w sprawie podpisania umowy pomiędzy Polską a giełdą EEX spowodowały, że wszystkie aukcje polskich uprawnień zaplanowane po 22 sierpnia, tj. od dnia 14 września do 7 grudnia 2016 r. nie znalazły się w nowym (podlegającym pod warunki nowej umowy pomiędzy Komisją a giełdą EEX) kalendarzu aukcji na 2016 r. Dopiero po podpisaniu nowej umowy pomiędzy Polską a giełdą EEX, aukcje polskich uprawnień EUA będą mogły być kontynuowane, a wielkość wolumenu równomiernie rozdzielona pomiędzy wszystkie polskie aukcje zaplanowane do końca 2016 r. według zaktualizowanego kalendarza aukcji. Z uwagi na powyższe aukcje polskich uprawnień EUA zaplanowane pierwotnie w dniu 14 września oraz 12 października 2016 r. nie odbyły się. Organizacja kolejnych aukcji, zaplanowana pierwotnie na dzień 9 listopada oraz 7 grudnia 2016 r. uzależniona jest od podpisania nowej umowy pomiędzy Polską, a giełdą EEX.

Kalendarz aukcji unijnej i niemieckiej

 

Kalendarz aukcji na 2016 rok

27 listopada 2015 r. niemiecka giełda EEX oraz brytyjska ICE/ECX opublikowały kalendarz aukcji dla uprawnień EUA oraz EUAA na 2016 rok. Ustalenie harmonogramu aukcji poprzedziły konsultacje giełdy EEX z Komisją Europejską i państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

Aukcje organizowane przez 25 państw na Unijnej platformie aukcyjnej EEX

Aukcje uprawnień EUA organizowane przez Komisję Europejską w imieniu 25 państw członkowskich (z uwzględnieniem Chorwacji) na platformie niemieckiej giełdy EEX będą odbywać się trzy razy w tygodniu, tj. w każdy poniedziałek, wtorek i czwartek, od 11 stycznia do 15 grudnia 2016 r. Z kolei sprzedaż lotniczych uprawnień EUAA rozpocznie się 20 stycznia i będzie organizowana w środy. Zgodnie z kalendarzem aukcji opublikowanym na stronach giełdy EEX, w 2016 r. przedmiotem sprzedaży będzie blisko 448,7 mln uprawnień EUA oraz 4,1 mln uprawnień EUAA. Należy pamiętać, że wśród państw sprzedających uprawnienia w 2016 r. mogą się znaleźć również kraje EFTA (Norwegia, Islandia i Lichtenstein), które do tej pory nie dopełniły wszystkich formalności administracyjnych niezbędnych do sprzedaży na platformie przejściowej.

Tabela 1. Terminy aukcji oraz całkowite wolumeny sprzedawanych uprawnień EUA i EUAA w 2016 r.

L.p.

Platforma aukcyjna

Państwa Członkowskie UE

Terminy, w których odbywają się aukcje uprawnień EUA

Całkowity wolumen uprawnień do sprzedaży na aukcjach w 2016 r. (w mln)

EUA

EUAA

EUA

EUAA

1

EEX

25 P. czł., bez krajów EFTA

Co tydzień w: poniedziałki, wtorki
i czwartki

(od 11 stycznia do 15 grudnia 2016 r.)

6 aukcji -
od 20 stycznia do 23 listopada 2016 r.

448,698

4,099

2

EEX

Polska
(opt-out)

Raz na 4 tygodnie
w środy (od 3 lutego do 7 grudnia 2016 r.)

1 aukcja w dniu 17 lutego 2016 r.

40,549

0,120

3

EEX

Niemcy
(opt-out)

Co tydzień w piątki

(od 15 stycznia do
16 grudnia 2016 r.)

1 aukcja w dniu 13 kwietnia 2016 r.

160,770

0,857

4

ICE/ECX

Wielka Brytania
(opt-out)

Co 2 tygodnie w środy

(od 13 stycznia do 14 grudnia 2016 r.)

1 aukcja w dniu 26 października 2016 r.

83,747

0,921

Źródło: Opracowanie własne KOBiZE na podstawie opublikowanych kalendarzy aukcji giełd EEX oraz ICE

 

Aukcje organizowane przez Polskę na platformie EEX

Polska, jako jedno z trzech państw z grupy „opt-out”, do czasu wyłonienia docelowej platformy sprzedaż swoich uprawnień EUA oraz EUAA realizuje za pośrednictwem giełdy EEX. Aukcje polskich uprawnień EUA odbywają się raz na 4 tygodnie w okresie od 3 lutego do 7 grudnia 2016 r. (w sumie 12 aukcji). W sumie Polska w 2016 r. sprzeda na aukcjach blisko 40,55 mln uprawnień EUA, a aukcja 0,12 mln uprawnień lotniczych EUAA już się odbyła - w dniu 17 lutego 2016 r. 

 

Tabela 2. Szczegółowy harmonogram aukcji polskich uprawnień EUA i EUAA na 2016 r.

Aukcje Data wg kalendarza EEX na 2016 r. Wolumen uprawnień EUA/EUAA na pojedynczą aukcję Godzina
PL EUA


3 lutego

3 526 0009:00-11:00

 (środa)

2 marca
30 marca
27 kwietnia
25 maja
22 czerwca 4 407 500
20 lipca
17 sierpnia 2 644 500
14 września 4 407 500
12 października 3 526 000
9 listopada
7 grudnia 3 526 500
PL EUAA 17 lutego 120 000

9:00-11:00

(środa)


Aukcje organizowane przez Niemcy na platformie EEXŹródło: opracowanie własne na podstawie kalendarza aukcji EEX

Niemcy będą przeprowadzać swoje aukcje za pośrednictwem giełdy EEX w każdy piątek w okresie od 15 stycznia do 16 grudnia 2016 r. W tym czasie przedmiotem sprzedaży będzie 160,77 mln uprawnień EUA oraz blisko 0,86 mln uprawnień EUAA.

 

Aukcje organizowane przez Wielką Brytanię na platformie ICE/ECX

Giełda ICE/ECX z siedzibą w Londynie sprzedaje uprawnienia EUA w imieniu Wielkiej Brytanii. Aukcje uprawnień EUA odbywać się będą raz na 2 tygodnie w środy poczynając od dnia 13 stycznia do dnia 14 grudnia 2016 r. Natomiast sprzedaż uprawnień EUAA odbędzie się tylko w jednym dniu – 26 października 2016 r. W sumie Wielka Brytania w 2016 r. sprzeda na aukcjach blisko 83,75 mln uprawnień EUA oraz ponad 0,92 mln uprawnień EUAA.

Wszystkie aukcje uprawnień EUA i EUAA w 2016 r. organizowane na giełdzie EEX i ICE będą odbywać się w godzinach od 9:00 do 11:00.

Poniżej znajdują się kalendarze sprzedaży uprawnień EUA i EUAA na aukcji wspólnotowej i niemieckiej oraz aukcji brytyjskiej do pobrania:

Kalendarz aukcji unijnej i niemieckiej

Kalendarz aukcji brytyjskiej 

 


Kalendarz aukcji na 2015 rok

We wrześniu niemiecka giełda EEX oraz brytyjska ICE/ECX opublikowały kalendarz aukcji na 2015 rok. Ustalenie harmonogramu aukcji poprzedziły konsultacje giełdy EEX z Komisją Europejską i państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Aukcje organizowane przez 25 państw na Unijnej platformie aukcyjnej EEX

Aukcje uprawnień EUA organizowane przez Komisję Europejską w imieniu 25 państw członkowskich
(z uwzględnieniem Chorwacji) na platformie niemieckiej giełdy EEX odbywają się trzy razy w tygodniu, tj. w każdy poniedziałek, wtorek i czwartek, od 8 stycznia do 17 grudnia 2015 r. Z kolei sprzedaż lotniczych uprawnień EUAA rozpoczęła się 14 stycznia i zakończy w dniu 4 listopada 2015. Zgodnie z kalendarzem aukcji dostępnym na stronach giełdy EEX w 2015 r. przedmiotem sprzedaży będzie 396,75 mln uprawnień EUA oraz 11,21 mln uprawnień EUAA. Należy pamiętać, że wśród państw sprzedających uprawnienia w 2015 r. mogą się znaleźć również kraje EFTA (Norwegia, Islandia i Lichtenstein), które do tej pory nie dopełniły wszystkich formalności administracyjnych niezbędnych do sprzedaży na platformie przejściowej[1] (według agencji Thomson Reuters mają do sprzedania 19,40 mln uprawnień EUA).

Tabela 1. Terminy aukcji oraz całkowite wolumeny sprzedawanych uprawnień EUA i EUAA w 2015 r.

L.p.Platforma aukcyjnaPaństwa Członkowskie UETerminy, w których odbywają się aukcje uprawnień EUACałkowity wolumen uprawnień do sprzedaży na aukcjach w 2015 r. (w mln)
EUAEUAAEUAEUAA

1

EEX

25 P. czł. (z Chorwacją), bez krajów EFTA

Co tydzień w: poniedziałki, wtorki i czwartki

(od 8 stycznia do
17 grudnia 2015 r.)

9 aukcji
od 14 stycznia do 4 listopada 2015 r.

396,75

11,21

2

EEX

Polska

Raz na 2 miesiące
(od 28 stycznia do
18 listopada 2015 r.)

1 aukcja
w dniu 25 marca 2015 r.

17,125

0,433

3

EEX

Niemcy

Co tydzień w piątki

(od 9 stycznia do
11 grudnia 2015 r.)

2 aukcje w dniach 25 lutego oraz
7 października 2015 r.

144,675

1,477

4

ICE/ECX

Wielka Brytania

Co 2 tygodnie w środy

(od 7 stycznia
do 9 grudnia 2015 r.)

2 aukcje w dniach 8 kwietnia oraz
18 listopada
2015 r.

74,958

2,520

Źródło: Opracowanie własne KOBiZE na podstawie opublikowanych kalendarzy aukcji giełd EEX oraz ICE

 

Aukcje organizowane przez Polskę na platformie EEX

Polska, jako jedno z trzech państw z grupy „opt-out”, do czasu wyłonienia docelowej platformy realizuje sprzedaż swoich uprawnień za pośrednictwem giełdy EEX. Aukcje polskich uprawnień EUA odbywać się będą raz na 2 miesiące w okresie od 28 stycznia do 18 listopada 2015 r. (w sumie 6 aukcji). Aukcja uprawnień lotniczych EUAA odbyła się w dniu 25 marca 2015 r. W sumie Polska w 2015 r. sprzeda na aukcjach 17,125 mln uprawnień EUA oraz 0,433 mln uprawnień EUAA[2].

Tabela 2. Szczegółowy harmonogram aukcji polskich uprawnień EUA i EUAA na 2015 r.

AukcjeData wg kalendarza EEX na 2015 r.GodzinaWolumen uprawnień EUA

PL EUA

 

 

 

 

 

 

 

 

28 stycznia

13:00-15:00

(środa)

2 854 000

25 marca

20 maja

29 lipca

23 września

18 listopada

2 855 500

PL EUAA

25 marca

9:00-11:00

(środa)

433 500

Źródło: opracowanie własne na podstawie kalendarza aukcji EEX

Aukcje organizowane przez Niemcy na platformie EEX

Niemcy przeprowadzają swoje aukcje za pośrednictwem giełdy EEX w każdy piątek w okresie od 9 stycznia do 11 grudnia 2015 r. W tym czasie przedmiotem sprzedaży będzie 144,67 mln uprawnień EUA oraz 1,48 mln uprawnień EUAA.

Aukcje organizowane przez Wielką Brytanię na platformie ICE/ECX

Giełda ICE/ECX z siedzibą w Londynie sprzedaje uprawnienia EUA w imieniu Wielkiej Brytanii. Aukcje uprawnień EUA odbywają się w co drugą środę poczynając od dnia 7 stycznia aż do 9 grudnia 2015 r. Natomiast sprzedaż uprawnień EUAA obejmie tylko 2 dni – 8 kwietnia i 18 listopada 2015 r. W sumie Wielka Brytania w 2015 r. sprzeda na aukcjach 74,96 mln uprawnień EUA oraz 2,52 mln uprawnień EUAA.

Wszystkie aukcje uprawnień EUA i EUAA w 2015 r. organizowane na giełdzie EEX i ICE będą odbywać się w godzinach od 9:00 do 11:00. Wyjątek będzie stanowić Polska, która przeprowadzi aukcje uprawnień EUA w godz. od 13:00 do 15:00.

Poniżej znajdują się kalendarze sprzedaży uprawnień EUA i EUAA na aukcji wspólnotowej i niemieckiej oraz aukcji brytyjskiej do pobrania:

Kalendarz aukcji unijnej i niemieckiej

Kalendarz aukcji brytyjskiej

 


[1] Identyczna sytuacja dotyczy Chorwacji, która jako nowy członek Unii Europejskiej również nie dopełniła wszystkich procedur umożliwiających sprzedaż swoich 11,328 mln uprawnień EUA oraz 69 tys. uprawnień EUAA na giełdzie EEX.

[2] Kalendarz aukcji na 2015 r. EEX

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU