Jesteś tutaj:

Krajowe Środki Wykonawcze

Drukuj

  1. Krajowe Środki Wykonawcze (KŚW)
  2. Podział na podinstalacje podinstalacje
  3. Harmonogram określenia ostatecznych przydziałów w KŚW

 

Krajowe Środki Wykonawcze (KŚW)

Zgodnie z art. 11 ust 1 zmienionej Dyrektywy ETS wykaz instalacji objętych niniejszą dyrektywą na okres pięciu lat rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2021 r. zostanie przedłożony najpóźniej dnia 30 września 2019 r., a wykazy na każdy kolejny okres pięciu lat będą przedkładane co pięć lat po tej dacie. […] Bezpłatne uprawnienia przydziela się jedynie instalacjom, co do których dostarczone zostały te informacje.”

Oznacza to, że:

- dane dotyczące Krajowych Środków Wykonawczych na okres 2021-2025 powinny zostać przekazane do Komisji przed 30 września 2019 r.

- dane dotyczące Krajowych Środków Wykonawczych na okres 2026-2030 powinny zostać przekazane do Komisji przed 30 września 2024 r.

Z kolei według art. 15 ust 7 rozporządzenia FAR, jeżeli dana podinstalacja działała przez okres krótszy niż dwa lata kalendarzowe w odpowiednim okresie odniesienia, historyczne poziomy działalności stanowią poziomy działalności za pierwszy rok kalendarzowy działalności po rozpoczęciu normalnej działalności przez tę podinstalację.

Oznacza to, że w przypadku instalacji, które uzyskały zezwolenie przed 30 czerwca 2019 r. i nie przepracowały pełnego roku kalendarzowego lub nie pracowały przez pełen rok 2018, konieczne będzie ujęcie ich w wykazie KŚW z przydziałem równym 0. Dla takich instalacji nastąpi późniejsze dostosowanie przydziału na mocy przepisów art. 10a ust 20 Dyrektywy ETS

W związku z określoną w zmienionej Dyrektywie ETS definicją instalacji nowej, a także określoną w art. 2 pkt 1) Rozporządzenia FAR definicji instalacji dotychczas działającej, wykaz instalacji objętych KŚW w odniesieniu do okresu 2021-2025 powinien zawierać instalacje, które uzyskały zezwolenie na emisję nie później niż 30 czerwca 2019 r. w odniesieniu do okresu 2026-2030 instalacje, które uzyskały zezwolenie na emisję nie później niż 30 czerwca 2024 r.

Podział na podinstalacje

Zgodnie z art. 11 ust 1 zmienionej Dyrektywy ETS każdy wykaz zawiera informacje na temat działalności produkcyjnej, transferów ciepła i gazów, wytwarzania energii elektrycznej oraz emisji na poziomie podinstalacji w ciągu pięciu lat kalendarzowych poprzedzających jego przedłożenie.

Oznacza to kontynuację obecnego systemu podziału na podinstalacje. Definicje wszystkich obecnie określonych podinstalacjj są określone w załączniku nr 1 Rozporządzenia FAR.

- Przydział uprawnień na okres 2021-2025 określony będzie w oparciu o dane bazowe o działaniu podinstalacji w latach 2014-2018

- Przydział uprawnień na okres 2026-2030 określony będzie w oparciu o dane bazowe o działaniu podinstalacji w latach 2019-2023

Harmonogram określenia ostatecznych przydziałów w KŚW

Harmonogram określenia ostatecznych przydziałów określa art. 14 Rozporządzenia FAR.

  1. Przedłożenie wykazu instalacji objętych KŚW do Komisji – najpóźniej dnia 30 września 2019 r.
  2. Po otrzymaniu wykazu, o którym mowa w ust. 1, Komisja ocenia włączenie każdej instalacji do wykazu oraz odpowiednie dane przedłożone
  3. Jeżeli Komisja nie odrzuci instalacji znajdującej się w tym wykazie, wspomniane dane zostaną wykorzystane do obliczenia zmienionych wartości wskaźników.
  4. Państwa członkowskie określają i zgłaszają wstępną roczną liczbę bezpłatnych uprawnień do emisji przydzielanych każdej z instalacji, wykorzystując zmienione wartości.
  5. Po zgłoszeniu wstępnej rocznej liczby bezpłatnych uprawnień do emisji za odpowiedni okres, Komisja określa współczynniki korekty CSCF lub LF porównując zapotrzebowanie uprawnień z dostępną do przyznania bezpłatnie liczbą.
  6. Po określeniu współczynników CSCF lub LF państwa członkowskie określają i przedkładają Komisji ostateczną roczną liczbę bezpłatnych uprawnień do emisji przydzielanych na każdy rok w odpowiednim okresie, na który przydzielane są uprawnienia.
ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU