Jesteś tutaj:

Gromadzenie danych KŚW

Drukuj

Procedura składania wniosków o przydział bezpłatnych uprawnień do emisji na okres 2021-2025.

Prowadzący instalacje składa wniosek o przydział uprawnień do emisji, na produkcję inną niż produkcja energii elektrycznej, przed dniem 30 maja 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Wniosek o przydział bezpłatnych uprawnień do emisji na lata 2021-2025 zawiera następujące formularze w języku polskim:

  a)  Raport dotyczący danych podstawowych zawierający dane dotyczące instalacji;

  b)  Plan metodyki monitorowania stanowiący podstawę raportu dotyczącego danych podstawowych oraz weryfikacji;

  c)  Sprawozdanie z weryfikacji raportu dotyczącego danych podstawowych oraz planu metodyki monitorowania.

Raport dotyczący danych podstawowych oraz Plan metodyki monitorowania powinny być zweryfikowane przez weryfikatora, posiadającego akredytację w zakresie „rodzaju działania nr 98- Inne działania na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE” otrzymaną na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 600/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie weryfikacji raportów na temat wielkości emisji gazów cieplarnianych i raportów dotyczących tonokilometrów oraz akredytacji weryfikatorów zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady albo rozporządzenia wykonawczego Komisji 2018/2067 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie weryfikacji danych oraz akredytacji weryfikatorów na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Wniosek składa się do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

Dla każdej instalacji należy przesłać osobny wniosek. Nazwy formularzy należy odpowiednio zmodyfikować wpisując numer KPRU instalacji oraz datę sporządzenia formularza w pola oznaczone w nazwie wzoru jako KPRU_RRRR-MM-DD.

Możliwe sposoby wysłania wniosku:

1. Drogą elektroniczną poprzez ePUAP.

Wniosek można złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą IOŚ-PIB (/ios-pib/SkrytkaESP).

Przed wysłaniem, wszystkie 3 formularze należy podpisać profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wszystkie osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu oraz przez weryfikatora. W przypadku, gdy podpis złożyła osoba inna niż uwidoczniona jako osoba uprawniona do reprezentowania podmiotu w KRS, należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo (również podpisane profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Aby podpisać dokument profilem zaufanym przez kilka osób, należy wejść na stronę dostępną pod adresem: 

https://www.gov.pl/web/uslugi/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany, a następnie postępować z zamieszczonymi tam instrukcjami.

Opatrzone odpowiednimi podpisami formularze należy przesłać jako „pismo ogólne do podmiotu publicznego” lub „pismo ogólne do podmiotu publicznego –stary wzór”.

W celu złożenia wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP należy wejść na stronę platformy ePUAP dostępną pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portala lub na stronę https://obywatel.gov.pl/wyslij-pismo-ogolne.

Jako adresata należy wpisać/wybrać: „INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY”.

Jako rodzaj pisma należy wpisać/wybrać: „wniosek”.

Jako tytuł pisma należy wpisać: „nr KPRU - wniosek o przydział uprawnień do emisji na lata 2021-2025 - podając numer KPRU instalacji.

Jako Załączniki należy dodać podpisane wcześniej formularze: raportu dotyczącego danych podstawowych, planu metodyki monitorowania, sprawozdania z weryfikacji.

Po uzupełnieniu niezbędnych danych, należy postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami

2. W postaci elektronicznej, drogą mailową z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

W przypadku gdy wszystkie 3 formularze zostaną podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wszystkie osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu (lub przez pełnomocnika, którego pełnomocnictwo podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym zostanie załączone do wniosku) oraz przez weryfikatora, wniosek,  w zastępstwie dwóch poprzednich metod, można również złożyć za pośrednictwem skrzynki email: ksw@kobize.pl wpisując w tytule wiadomości: „nr KPRU - wniosek o przydział uprawnień do emisji na lata 2021-2025 - podając numer KPRU instalacji. Informujemy jednak, że w takim przypadku nie zostanie wystawione urzędowe poświadczenie odbioru (zgodnie z § 9 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 180). Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do przesłania na ww. adres poczty elektronicznej wynosi 50 MB.

3. Drogą tradycyjną.

Wykorzystując drogę tradycyjną, formularze należy przesłać zarówno w postaci papierowej jak i postaci elektronicznej umożliwiającej przetwarzanie zawartych w nich danych (np. pliki .xls/.xlsx na płycie itp.) na adres Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarzadzania Emisji, ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa. Prosimy o wykorzystanie poniższego wzoru jako pisma przewodniego:

Wzór pisma przewodniego do wniosku

Wydruki wszystkich 3 formularzy powinny być zaopatrzone w podpisy wszystkich osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu oraz weryfikatora. W przypadku, gdy podpis złożyła osoba inna, niż uwidoczniona jako osoba uprawniona do reprezentowania podmiotu w KRS, należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

Zachęcamy do korzystania z przekazywania wniosku drogą elektroniczną.

Informujemy, iż jeżeli oczekują Państwo, by dalsza korespondencja w sprawie złożonego wniosku o przydział uprawnień do emisji na lata 2021-2025 odbywała się drogą elektroniczną, to powinni Państwo złożyć wniosek o przydział uprawnień za pośrednictwem platformy ePUAP. W pozostałych przypadkach KOBiZE będzie zobowiązany do kierowania do Państwa pism w postępowaniu w formie tradycyjnej (pocztą). Z uwagi na konieczność uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru, KOBiZE nie może kierować do Państwa dalszych pism w sprawie złożonego wniosku na zwykły adres e-mail.

 

Podinstalacja sieci ciepłowniczej - przydział bezpłatnych uprawnień do emisji na okres 2021-2025.

 

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi sposobu wydzielenia podinstalacji sieci ciepłowniczej na potrzeby sporządzenia wniosku o przydział bezpłatnych uprawnień do emisji na lata 2021-2025 poniżej przekazujemy stosowne informacje.

Sieć ciepłownicza w rozporządzeniu FAR

Zgodnie z art. 10 ust 3 rozporządzenia FAR: „W odniesieniu do podinstalacji objętych wskaźnikiem emisyjności opartym na cieple, podinstalacji objętych wskaźnikiem emisyjności opartym na paliwie oraz podinstalacji wytwarzających emisje procesowe prowadzący instalację na podstawie kodów NACE i PRODCOM stosuje wyraźne rozróżnienie, czy dany proces wykorzystuje się w sektorze lub podsektorze uważanym za narażony na znaczące ryzyko ucieczki emisji, czy też danego procesu nie wykorzystuje się w takim sektorze lub podsektorze, jak określono zgodnie z art. 10b ust. 5 dyrektywy 2003/87/WE. Ponadto prowadzący instalację rozróżnia między ilością mierzalnego ciepła wyprowadzanego do celów sieci ciepłowniczej a mierzalnym ciepłem, którego nie wykorzystuje się w sektorze lub podsektorze uważanym za narażony na znaczące ryzyko ucieczki emisji, określonym zgodnie z art. 10b ust. 5 dyrektywy 2003/87/WE”. […] „W przypadku gdy co najmniej 95% poziomu działalności podinstalacji sieci ciepłowniczej lub podinstalacji objętych wskaźnikiem emisyjności opartym na cieple można przypisać do jednej z tych podinstalacji, prowadzący instalację może przypisać łączny poziom działalności tych podinstalacji do tej podinstalacji, której poziom działalności jest najwyższy”.

Tak więc podczas wyznaczania podinstalacji objętych wskaźnikiem emisyjności opartym na cieple, ciepło kwalifikujące się do przydziału bezpłatnych uprawnień, w pierwszym kroku należy podzielić pomiędzy:

Po dokonaniu takiego podziału, w następnym kroku, z ciepła wykorzystywanego w sektorach lub podsektorach uznanych za nienarażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji należy wydzielić część ciepła wykorzystywanego do celów sieci ciepłowniczej.

Zgodnie z definicją określoną w art. 2 pkt 4) rozporządzenia FARsieć ciepłownicza” oznacza dystrybucję mierzalnego ciepła w celu ogrzewania lub chłodzenia przestrzeni lub w celu wytwarzania ciepłej wody do użytku domowego za pośrednictwem sieci, do budynków lub obiektów nieobjętych EU ETS, z wyjątkiem mierzalnego ciepła stosowanego do wytwarzania produktów i powiązanych działań lub do wytwarzania energii elektrycznej.

Zgodnie z art. 10 ust 4 akapit 2 rozporządzenia FAR „aby dokonać rozróżnienia mierzalnego ciepła, które można przypisać do podinstalacji sieci ciepłowniczej, prowadzący instalację przedstawia przekonujący dla właściwego organu dowód, że mierzalne ciepło jest wyprowadzane do sieci ciepłowniczej”.

Według Dokumentu nr 2 – „Wytyczne dotyczące określania przydziału na poziomie instalacji” (sekcja 3.3), sieć ciepłowniczą, w rozumieniu rozporządzenia FAR, charakteryzuje się następująco:

  • Dotyczy dystrybucji mierzalnego ciepła przez sieć;
  • W celu ogrzewania lub chłodzenia przestrzeni lub produkcji ciepłej wody użytkowej;
  • Do budynków lub miejsc nieobjętych EU ETS;
  • Wyłączając mierzalne ciepło wykorzystywane do produkcji produktów i związanych z nimi działań lub energii elektrycznej.

Zgodnie z art. 10b ust. 4 dyrektywy EU ETS i art. 16 ust. 3 rozporządzenia FAR, w przypadku przydziału uprawnień w związku z produkcją ciepła dla sieci ciepłowniczej, współczynnik narażenia na ucieczkę emisji będzie wynosił 0,3 od 2021 r. do 2030 r. (tzn. wstępny przydział uprawnień będzie wynosił 30% średniej produkcji z okresu odniesienia pomnożonej przez benchmark na ciepło). W przypadku ciepła zużywanego w sektorach nienarażonych na ucieczkę emisji, współczynnik narażenia zmniejsza się z 0,3 po 2026 r. do 0 w 2030 r., co oznacza, że wstępny przydział uprawnień związany z produkcją ciepła na potrzeby sektorów nienarażonych na ucieczkę emisji, będzie po 2026 r. spadał z poziomu 30% średniej produkcji z okresu odniesienia pomnożonej przez benchmark na ciepło, do 0% w 2030 r.

W związku powyższym, aby dokonać rozróżnienia mierzalnego ciepła, które można przypisać do podinstalacji sieci ciepłowniczej, należy przedstawić przekonujący dla właściwego organu dowód, że mierzalne ciepło jest wyprowadzane do sieci ciepłowniczej.

Tak więc po dokonaniu podziału ciepła kwalifikującego się do przydziału bezpłatnych uprawnień pomiędzy ciepło wykorzystywane w sektorach narażonych na ryzyko ucieczki emisji a ciepło wykorzystywane w sektorach nienarażonych na ryzyko ucieczki emisji, z ciepła wykorzystywanego w sektorach nienarażonych na ryzyko ucieczki emisji należy wydzielić część ciepła wykorzystywanego do celów sieci ciepłowniczej.

Na potrzeby podejmowania decyzji, czy ciepło rozpatrywane jako dostarczone do sieci ciepłowniczej jest wykorzystywane do celów ogrzewania lub chłodzenia przestrzeni lub produkcji ciepłej wody użytkowej można przyjąć następujące założenia:

  • W przypadku ciepła niskotemperaturowego (z temperaturą projektową poniżej 130°C w punkcie wejścia producenta ciepła do sieci) dostarczonego do sieci można założyć, że spełnione są warunki definicji sieci ciepłowniczej.
  • W przypadku temperatury projektowej 130°C i więcej, ciepło zostanie uznane za dostarczone do sieci ciepłowniczej w przypadku, gdy producent ciepła dostarczy odpowiednie dowody, np. dokumenty dotyczące sprzedaży (za cały okres odniesienia), wyraźnie wskazujące ilość sprzedanego ciepła na potrzeby ogrzewania lub chłodzenia przestrzeni lub produkcji ciepłej wody użytkowej.

W obu przypadkach producent ciepła musi zapewnić, że ciepło zgłoszone jako sieć ciepłownicza nie podlega bezpłatnemu przydziałowi w innych instalacjach ETS.

Ogrzewanie pomieszczeń w sektorach nieobjętych ETS zasadniczo wchodzi w zakres definicji sieci ciepłowniczej i dlatego powinno zostać przypisane do podinstalacji sieci ciepłowniczej. Wcześniej jednak należy ocenić, czy będą miały zastosowanie zasady dotyczące 95% określone w art. 10 ust. 3 rozporządzenia FAR.

 


 

Narzędzie dotyczące kogeneracji - przydział bezpłatnych uprawnień do emisji na okres 2021-2025

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi sposobu stosowania narzędzia dotyczącego kogeneracji potrzeby sporządzenia wniosku o przydział bezpłatnych uprawnień do emisji na lata 2021-2025 poniżej przekazujemy stosowne informacje. 

Narzędzie dotyczące kogeneracji w rozporządzeniu FAR

Zgodnie z sekcją 8 Załącznika VII rozporządzenia FAR - ZASADY PRZYPISYWANIA PALIW I EMISJI W RAMACH KOGENERACJI (CHP) DO CELÓW AKTUALIZACJI WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW EMISYJNOŚCI: Niniejsza sekcja ma zastosowanie do sytuacji, w których prowadzący instalację, do celów aktualizacji wartości wskaźników emisyjności, musi przypisać czynniki produkcji, produkty i emisje jednostek kogeneracyjnych do podinstalacji.

Do celów niniejszej sekcji termin „kogeneracja” jest stosowany zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt. 30) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE, według której „kogeneracja” oznacza równoczesne wytwarzanie energii cieplnej i energii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie tego samego procesu.

Emisje jednostki kogeneracyjnej określa się w następujący sposób

 

Energię wejściową jednostki CHP oblicza się zgodnie z równaniem

 

Odpowiednią roczną średnią efektywność wytwarzania ciepła i energii elektrycznej (lub, w stosownych przypadkach, energii mechanicznej) oblicza się w następujący sposób:

 

Jeżeli prowadzący instalację przedstawi przekonujący dla właściwego organu dowód, że określenie efektywności  i  nie jest technicznie wykonalne lub spowodowałoby nieracjonalne koszty, stosuje się wartości w oparciu o dokumentację techniczną (wartości projektowe) instalacji. W przypadku braku dostępności takich wartości stosuje się zachowawcze wartości domyślne wynoszące  

Współczynniki przypisania ciepła i energii elektrycznej pochodzącej z kogeneracji oblicza się w następujący sposób:

 

W celu ustalenia sprawności referencyjnej prowadzący instalację stosuje odpowiednie wartości dla poszczególnych paliw przedstawione w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/2402 bez stosowania współczynników korekcyjnych związanych z uniknięciem strat sieciowych zawartych w załączniku IV do wspomnianego rozporządzenia.

W celu przypisania energii wejściowej lub emisji jednostki kogeneracji do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej (lub, w stosownych przypadkach, energii mechanicznej) prowadzący instalację mnoży całkowitą energię wejściową lub całkowite emisje przez odpowiedni współczynnik przypisania dla ciepła lub energii elektrycznej.

Poszczególne współczynniki emisji dotyczące mierzalnego ciepła związanego z kogeneracją, które należy zastosować do przypisania emisji związanych z ciepłem do podinstalacji zgodnie z sekcją 10.1.2 rozporządzenia FAR, oblicza się w następujący sposób:

 

Narzędzie dotyczące kogeneracji w wytycznych

W raporcie o danych podstawowych, omówione wyżej zasady określone w sekcji 8 załącznika VII rozporządzenia FAR zostały ujęte w części D.III Narzędzie dotyczące kogeneracji. Wynikiem zastosowania tego narzędzia są emisje, które można przypisać do wytwarzania ciepła przez jednostki kogeneracyjne (CHP)

Według Dokumentu nr 3 – „Wytyczne dotyczące gromadzenia danych” (sekcja D.III), prowadzący instalacje, w przypadku których ciepło jest wytwarzane w kogeneracji, w raporcie o danych podstawowych - w arkuszu D_Emissions - w sekcji III, powinni zaznaczyć odpowiedź PRAWDA przy pytaniu „Czy jednostki kogeneracji (CHP) dotyczą Państwa instalacji?”. Wprowadzenie danych w tej sekcji jest obowiązkowe dla każdej jednostki kogeneracyjnej.

 

W przypadkach, gdy ciepło importowane z innej instalacji zostało wyprodukowane przez elektrociepłownię, narzędzie to może być również istotne, jeśli dostawca dostarczy wystarczające informacje na temat danych.

Okresy, w których elektrociepłownia pracuje wyłącznie w trybie wytwarzania ciepła lub wyłącznie w trybie wytwarzania energii elektrycznej (tj. wytwarzając odpowiednio 100% ciepła lub 100% energii elektrycznej), powinny być wyłączone z danych wpisanych w narzędziu kogeneracyjnym. W takim przypadku przypisanie paliw i emisji powinno być obliczane oddzielnie, tak jak byłoby to zrobione np. dla jednostek produkujących wyłącznie ciepło, zgodnie z przepisami sekcji 10.1.2 „Emisje, które można przypisać do mierzalnego ciepła” i sekcji 10.1.3 „Przypisywanie emisji związanych ze stratą ciepła” załącznika VII do rozporządzenia FAR.

D.III.1 Narzędzie do obliczania emisji, które można przypisać do produkcji ciepła w jednostkach kogeneracji (CHP)

Narzędzie to występuje w raporcie o danych podstawowych dwukrotnie, a każde narzędzie należy stosować wyłącznie w odniesieniu do jednej CHP. Jeżeli dotyczy to większej liczby CHP, w celu dostarczenia istotnych informacji można wykorzystać odrębny formularz.

Należy podać następujące informacje:

Łączna ilość wsadu paliwa do jednostek CHP

Należy podać energię wejściową z paliw jednostki kogeneracyjnej, wyrażoną w TJ, obliczoną zgodnie z równaniem 6 załącznika VII rozporządzenia FAR.

Ciepło wytworzone przez CHP

Należy podać roczną ilość netto ciepła wytworzonego przez jednostkę kogeneracyjną, wyrażoną w TJ i określoną zgodnie z sekcją 7.2 załącznika VII rozporządzenia FAR

Energia elektryczna wytworzona przez CHP

Należy podać roczną produkcję energii elektrycznej netto jednostki kogeneracyjnej, wyrażoną w TJ

Całkowite emisje z CHP

Należy podać zgodnie z równaniem 8 załącznika VII rozporządzenia FAR, ilość emisji z paliwa wprowadzonego do jednostki kogeneracyjnej, a także ilość emisji z oczyszczania spalin, w tonach CO2 rocznie. Zgodnie z sekcją 2 załącznika VII rozporządzenia FAR – DEFINICJE w zakres „zbioru danych” wchodzą m.in. współczynniki obliczeniowe stosowane w rozporządzeniu (UE) nr 601/2012 (tj. skład materiału, paliwa lub gazu odlotowego). Dlatego też przy obliczaniu emisji z jednostek kogeneracyjnych, w szczególności do danych historycznych, należy stosować metody określania współczynników obliczeniowych zgodnie z planem monitorowania emisji zatwierdzonym na podstawie rozporządzenia (UE) nr 601/2012.

Sprawność dla ciepła i energii elektrycznej

Jeżeli prowadzący instalację przedstawi przekonujący dla właściwego organu dowód, że określenie efektywności i nie jest technicznie wykonalne lub spowodowałoby nieracjonalne koszty, stosuje się wartości w oparciu o dokumentację techniczną (wartości projektowe) instalacji. W przypadku braku dostępności takich wartości, można pozostawić tabele od (a) do (c) powyżej puste i wprowadzić tylko dane dotyczące całkowitej emisji z CHP w tabeli (d). W takim przypadku zostaną zastosowane zachowawcze wartości domyślne wynoszące i .

Sprawności referencyjne

W odniesieniu do sprawności referencyjnych i należy stosować odpowiednie wartości dla poszczególnych paliw określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/2402 bez zastosowania współczynników korekcyjnych związanych z warunkami klimatycznymi, określonych w załączniku III, oraz z uniknięciem strat sieciowych, określonych w załączniku IV do tego rozporządzenia.

Emisje, które można przypisać do wytwarzania ciepła przez CHP

Jest to wynik końcowy zastosowania tego narzędzia. Wartości wyświetlone w tym miejscu należy podać w arkuszu F w sekcji F.I.1(k) „Mierzalne ciepło wprowadzone do tej podinstalacji i z niej wyprowadzone” lub w arkuszu G dla emisji, które można przypisać do odpowiedniej podinstalacji.

Wsad paliwa, który można przypisać do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej

Jest to wynik końcowy zastosowania tego narzędzia. Wartości wyświetlone w tym miejscu należy wpisać w odpowiednich częściach arkuszy E, F i G

 

Narzędzie dotyczące kogeneracji – zaktualizowany przykładowy formularz raportu o danych podstawowych.

Poniżej znajdziecie Państwo do pobrania zaktualizowany, przykładowy formularz raportu o danych podstawowych dotyczący elektrociepłowni, w którym wprowadzono przykładowe dane w narzędziu dotyczącym kogeneracji. Należy pamiętać, iż informacje zawarte w tym przykładowym formularzu opracowano głównie w celu zobrazowania sposobu stosowania narzędzia dotyczącego kogeneracji i dlatego tez został opracowany na bazie wymyślonego układu technologicznego i może nie obejmować wszystkich poszczególnych przypadków konfiguracji w rzeczywistej elektrociepłowni. Po uwagach zgłoszonych do poprzedniej wersji przykładu, dopisano stosowne komentarze w odpowiednich wierszach, w których dane w szczególny sposób zależą od sposobu eksploatacji elektrociepłowni i będą inne w rzeczywiście złożonym wnioski, niż w niniejszym przykładzie. Należy pamiętać, iż wnioski o przydział uprawnień należy składać zgodnie z określoną wyżej procedurą składania wniosków o przydział bezpłatnych uprawnień do emisji na okres 2021-2025 na formularzach określonych w tej procedurze i zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa. Załączony, przykładowy formularz ma jedynie charakter poglądowy.

Przykład Elektrociepłownia - aktualizacja

 

Bilans mierzalnego ciepła netto - przydział bezpłatnych uprawnień do emisji na okres 2021-2025

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi bilansu mierzalnego ciepła netto na potrzeby sporządzenia wniosku o przydział bezpłatnych uprawnień do emisji na lata 2021-2025, poniżej przekazujemy prezentację na ten temat oraz formularz raportu o danych podstawowych dotyczący ciepłowni, w którym wprowadzono przykładowe dane dotyczące bilansu mierzalnego ciepła.

Przykład Ciepłownia (Link do formularza excel)

Prezentacja - mierzalne ciepło netto (Link do pdf)

Proszę pamiętać, iż informacje zawarte w tym przykładowym formularzu opracowano głównie w celu zobrazowania sposobu przeprowadzania bilansu mierzalnego ciepła netto i dlatego też został on opracowany na bazie wymyślonego układu technologicznego i może nie obejmować wszystkich poszczególnych przypadków konfiguracji w każdej ciepłowni.

Wnioski o przydział uprawnień należy składać zgodnie z określoną wyżej procedurą składania wniosków o przydział bezpłatnych uprawnień do emisji na okres 2021-2025 na formularzach określonych w tej procedurze i zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa. Załączony, przykładowy formularz ma jedynie charakter poglądowy.

 

 

 

 

 

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU