Jesteś tutaj:

2008-2012

Drukuj

Zgodnie z Dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającą dyrektywę Rady 96/61/WE państwa członkowskie były zobowiązane do sporządzenia krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Przepis art. 9 ust. 1 dyrektywy oraz art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784) wskazuje, iż Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji został wyznaczony do opracowania projektu krajowego planu rozdziału uprawnień. Powyższy obowiązek został spełniony z zgodnie z terminem określonym w art. 9 Dyrektywy, tj. do 30 czerwca 2006r.

Polska przekazała krajowy plan rozdziału uprawnień na lata 2008-2012 do Komisji Europejskiej zgodnie z wyznaczonym terminem.

Powyższy plan określał roczną liczbę uprawnień do emisji dla Polski na poziomie 284 648 332 ton dwutlenku węgla. W dniu 26 marca 2007 r. Komisja Europejska wydała ostateczną decyzję dotyczącą krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji gazów cieplarnianych zgłoszonego przez Polskę zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmniejszając całkowity limit uprawnień do emisji dla Polski na lata 2008 - 2012 z 284 648 332 do wartości 208 515 395 ton dwutlenku węgla rocznie. Strona Polska  nie zgodziła się z zaproponowaną przez Komisję Europejską propozycją limitu uprawnień i w związku z powyższym zaskarżyła decyzję Komisji Europejskiej do Sądu Pierwszej Instancji. Dodatkowo złożono wniosek o rozpatrzenie powyższej skargi w trybie przyspieszonym. W dniu 7 września 2007 r. Polska złożyła dodatkowy wniosek o zawieszenie wykonalności decyzji Komisji Europejskiej z dn. 26 marca 2007 r. Został on rozpatrzony negatywnie w listopadzie 2007 r., w związku z czym Polska była zobowiązana do przygotowania rozporządzenia w sprawie KPRU na lata 2008-2012.

 

W dniu 01.07.2008 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008 - 2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Dz.U. Nr 202, poz. 1248).

Rozporządzenie to obejmowało 838 instalacji z 16 sektorów, dla których przewidziano do rozdziału 200 965 240 uprawnień rocznie. Pula uprawnień przeznaczona na krajową rezerwę wynosiła 7 400 054 rocznie. Przewidziano także 150 101 uprawnień rocznie rezerwy na realizację projektów JI.

Tabela 1. Całkowita liczba uprawnień do emisji dwutlenku węgla na okres rozliczeniowy 2008 – 2012 dla poszczególnych rodzajów instalacji objętych systemem

KodRodzaj instalacjiPrzydział uprawnień na lata 2008-2012

E1

Instalacje do spalania paliw z wyjątkiem instalacji spalania odpadów niebezpiecznych lub komunalnych

857 549 870

E2

Rafinerie ropy naftowej

15 375 805

E3

Piece koksownicze

14 545 000

F1

Instalacje  prażenia lub spiekania rud metali, w tym rudy siarczkowej

7 045 045

F2

Instalacje do pierwotnego lub wtórnego wytopu surówki żelaza lub stali surowej, w tym do ciągłego odlewania stali

26 029 115

M1.1

Instalacje do produkcji klinkieru cementowego w piecach obrotowych

54 509 555

M1.2

Instalacje do produkcji wapna

11 023 180

M2

Instalacje do produkcji szkła, w tym włókna szklanego

7 568 310

M3

Instalacje do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania

3 719 880

O1

Instalacje do produkcji masy włóknistej z drewna lub innych materiałów włóknistych

0

O2

Instalacje do produkcji papieru lub tektury

7 460 440

 

Tabela nr 2.  Sektorowe pule uprawnień rozdzielone pomiędzy instalacje

Sektorprzydział średniorocznyw tym przydział dla instalacji dodatkowych

1. Elektrownie zawodowe

110 791 200

2 760 000

2. Elektrociepłownie zawodowe

25 391 008

0

SUMA

136 182 208

2 760 000

3. Ciepłownie zawodowe

9 586 386

0

4. Przemysł rafineryjny

8 058 808

1 080 056

5. Przemysł koksowniczy

2 909 000

0

6. Hutnictwo żelaza i stali

11 007 651

1 850 254

7. Przemysł wapienniczy

1 809 981

0

8. Przemysł cementowy

10 849 456

0

9. Przemysł szklarski

1 854 935

362 752

10. Przemysł ceramiczny

713 064

0

11. Przemysł papierniczy

1 492 088

0

12. Przemysł cukrowniczy

1 349 992

126 623

13. Przemysł chemiczny

4 913 857

0

14. Przemysł produkcji materiałów drewnopochodnych

1 071 555

449 122

15. Elektrociepłownie przemysłowe

6 004 445

0

16. Przemysł pozostały

3 161 814

1 006 093

SUMA

64 783 032

4 874 900

Razem limit rozdzielony imiennie na instalacje uczestniczące w systemie handlu uprawnieniami

200 965 240

7 634 900

Rezerwa na instalacje nowe w systemie

7 400 054

 

Pula uprawnień przeznaczonych na realizację projektów JI

150 101

 

OGÓLNY PRZYDZIAŁ

208 515 395

 

 

W dniu 27 marca 2009 r. została wydana Decyzja Komisji Europejskiej dotycząca polecenia do Centralnego Administratora wczytania KPRU 2008-2012 dla Polski. W decyzji tej uwzględniono następujące wartości:

 • limit rozdzielony imiennie na instalacje: 200 965 240,
 • rezerwa na instalacje nowe: 4 731 328,
 • uprawnienia na projekty JI: 150 101.

co daje łącznie 205 846 669 uprawnień średniorocznie. W decyzji tej znalazł się zapis, iż dla instalacji zidentyfikowanych na późniejszym etapie oraz na nowe projekty JI określona jest rezerwa w wysokości 13 343 630.

W dniu 23 września 2009 r. Sąd Pierwszej Instancji wydał wyrok stwierdzający nieważność decyzji KE z dnia 26 marca 2007 r. na skutek naruszenia przez nią przepisów art. 9 ust. 1 i 3 oraz art. 11 ust. 2 i 3 dyrektywy 2003/87/WE przez przekroczenie kompetencji przy weryfikacji KPRU oraz naruszenia art. 253 Traktatu Wspólnot Europejskich poprzez nienależyte uzasadnienie decyzji. Jednak nie oznaczało to, iż polski KPRU na lata 2008-2012 został automatycznie przyjęty.

W dniu 4 grudnia 2009 r. Komisja Europejska złożyła odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 września 2009 r. do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Złożenie odwołania przez KE nie spowodowało, zgodnie z art. 242 Traktatu Wspólnot Europejskich, wstrzymania wykonania wyroku. W dniu 11 grudnia 2009 r. Komisja Europejska wydała ponowną decyzję w sprawie KPRU na lata 2008-2012 złożonego przez Polskę w dniu 30.06.2006 r., odrzucając go w całości. Oznaczało to, że Polska mu przedstawić nowy KPRU na lata 2008-2012. W związku z tym w dniu 8 kwietnia 2010 r. nowy KPRU na lata 2008-2012 został notyfikowany Komisji. Komisja w decyzji z dnia 19 kwietnia 2010 r. przyjmuje przedstawiony przez Polskę nowy KPRU na lata 2008-2012.

W KPRU zaakceptowanym przez Komisję Europejską całkowita pula uprawnień wyniosła 208 515 395 średniorocznie i uwzględniała:

 •  uprawnienia przeznaczone dla instalacji uczestniczących w systemie:
  • w 2008 roku: 200 972 398,
  • w 2009 roku: 201 957 864,
  • w 2010 roku: 202 244 429,
  • w 2011 roku 202 244 429,
  • w 2012 roku 202 244 429,
 • uprawnienia na zatwierdzone projekty JI w liczbie 750 505 w całym okresie 2008-2012,
 • uprawnienia mające stanowić krajową rezerwę w liczbie 32 162 921 w całym okresie 2008-2012.

 

Uprawnienia znajdujące się w krajowej rezerwie przeznaczone są dla:

 • instalacji nowych,
 • instalacji, w których dokonano zmiany,
 • dodatkowo wydzielono pulę przeznaczoną na realizację popartych i planowanych projektów JI oraz dla instalacji istniejących zidentyfikowanych na późniejszym etapie w liczbie 13 343 630 uprawnień.

Różnica liczby uprawnień do emisji w poszczególnych latach wynikała z liczby uprawnień do emisji z krajowej rezerwy już faktycznie przydzielonych, na podstawie ustawy z 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, w drodze decyzji organów właściwych. Pozostałe uprawnienia znalazły się w rezerwie dla instalacji nowych i instalacji, w których dokonano zmiany.

Liczba uprawnień wskazana w krajowej rezerwie wynikała z różnicy pomiędzy liczbą uprawnień do emisji znajdującą się w krajowej rezerwie określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2008 r. a liczbą uprawnień do emisji faktycznie wydanych na rachunki instalacji. Krajowa rezerwa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2008 r. została określona w liczbie 37 000 270 uprawnień (suma na pięć lat 2008-2012). W latach 2008 i 2009 z krajowej rezerwy zostały wydane instalacjom uprawnienia w liczbie 5 306 086. Z krajowej rezerwy została wydzielona pula ok. 13,3 mln uprawnień przeznaczona na nowe projekty JI oraz instalacje istniejące zidentyfikowane na późniejszym etapie.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU