Jesteś tutaj:

POLITYKA KLIMATYCZNA Z PERSPEKTYWY POLSKI

Drukuj

Jest nam niezmiernie miło zaprezentować pakiet publikacji związanych z polityką klimatyczną z perspektywy Polski:

W celu dotarcia do jak najszerszego grona odbiorców, wszystkie wyżej wymienione publikacje zostały przygotowane w dwóch wersjach językowych – po polsku i po angielsku.

Raporty prezentują sytuację Polski od początku okresu transformacji (1988 r.) do rozpoczęcia 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, zwanej COP24 (Conference of the Parties), która odbyła się w grudniu 2018 r. w Katowicach – czyli 25 lat przemian gospodarczych, społecznych, a przede wszystkim istotnych z punktu widzenia klimatu. Dodatkowo w raportach przeanalizowane zostały najważniejsze kierunki rozwoju na najbliższe kilkadziesiąt lat zapewniających synergię pomiędzy działaniami mającymi pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój oraz redukcję emisji, przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności gospodarki i przedsiębiorstw, zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego i wzrostu gospodarczego.

Atutem wszystkich ww. publikacji jest kompleksowe zobrazowanie sytuacji Polski w obszarze polityki klimatycznej w oparciu o konkretne dane liczbowe.

Sprostanie wymaganiom środowiskowym i transformacja sektora energetyki i przemysłu to ogromne wyzwanie jakie stawia przed nami Unia Europejska i społeczność międzynarodowa. Z dotychczasowych doświadczeń Polski widać, że transformacja daje szansę na zwiększenie wydajności przemysłu, efektywności energetycznej, jak również przemian strukturalnych – podkreśla Dyrektor IOŚ-PIB dr inż. Krystian Szczepański.

Nie  zapominając o konieczności dalszej transformacji polskiej energetyki i przemysłu, które są objęte systemem EU ETS, realizacja celów polityki klimatycznej w długoterminowej perspektywie do 2050 r. stawia również wyzwania przed koniecznością redukcji emisji w sektorach nieobjętych system handlu uprawnieniami do emisji, a w szczególności w sektorze transportu, komunalno- bytowym oraz rolnictwa – stwierdził Pan Paweł Mzyk, Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Emisjami, Kierownik Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).

Polska w ciągu ostatnich trzydziestu lat przeszła długą drogę i niestety okupioną dużymi kosztami społecznymi transformację gospodarczą. W Polsce wystąpił w tym czasie szereg zmian instytucjonalnych, gospodarczych i środowiskowych – dołączając do grona państw Unii Europejskiej, realizując i biorąc czynny udział w zobowiązaniach redukcyjnych na poziomie globalnym, walcząc ze skutkami kryzysu gospodarczego, gdzie jako jedno z niewielu państw europejskich udało się uniknąć spadku PKB czy awansując ostatnio do grupy państw rozwiniętych – zauważa Robert Jeszke, redaktor publikacji, kierownik Zespołu Strategii, Analiz i Aukcji, KOBiZE i Koordynator projektu LIFE Climate CAKE PL.

Wyjątkowa pozycja naszego kraju daje nam okazję i możliwości do wyznaczenia sobie dalszych wyzwań. Obecnie jesteśmy w trakcie transformacji energetycznej. Poprzez uruchomienie programu „Czyste powietrze” podejmujemy również działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej istniejących budynków oraz zdecydowane zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z funkcjonujących budynków mieszkalnych. Ponadto działamy na rzecz popularyzacji nisko – i zeroemisyjnego transportu. Innymi istotnymi inicjatywami są zrównoważone rolnictwo oraz ochrona bioróżnorodności, kampanie medialne na rzecz oszczędzania energii czy edukacja ekologiczna. Warto podkreśli, że Polska jest jednym z regionalnych liderów w zakresie zrównoważonej gospodarki leśnej. Wszystkie te działania dały podstawy do planowania przyszłych niezbędnych inicjatyw na rzecz dalszego zmniejszania energochłonności polskiej gospodarki – wskazuje sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, prezydent COP24 Michał Kurtyka.

____Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 Pełna lista publikacji do pobrania:

 Angielska wersja publikacji:

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU