Jesteś tutaj:

Zanieczyszczenia powietrza

Drukuj

Inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń do powietrza jest sporządzana na potrzeby statystyki krajowej, wymagań Unii Europejskiej i zobowiązań wobec organizacji międzynarodowych w ramach:

 • Unii Europejskiej, Eurostatu i Europejskiej Agencji Środowiska (EEA);
 • Konwencji NZ w sprawie transgranicznego transportu zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości; (LRTAP), EKG ONZ i europejskiego programu EMEP.

Inwentaryzacja emisji w skali kraju obejmuje następujące zanieczyszczenia i ich grupy:

 • dwutlenek siarki, tlenki azotu, amoniak, tlenek węgla;
 • pył zawieszony (całkowity - TSP, oraz frakcje drobne: PM10 i PM2.5);
 • metale ciężkie (w tym raportowane obowiązkowo do EKG ONZ/EMEP: kadm, rtęć i ołów oraz raportowane dotychczas na zasadzie dobrowolności: arsen, chrom, cynk, miedź i nikiel)
  niemetanowe lotne związki organiczne;
 • trwałe zanieczyszczenia organiczne - TZO (w tym dioksyny i furany, polichlorowane bifenyle, heksachlorobenzen, benzo(a)piren oraz trzy inne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne - WWA).

Procedura wykonywania krajowej inwentaryzacji emisji obejmuje następujące zadania:

 • opracowanie zbiorów współczynników emisji dla każdej kategorii i podkategorii
 • opracowanie zestawu danych o aktywnościach źródeł emisji
 • wykonanie obliczeń i sporządzenie tabel wyników dla poszczególnych kategorii oraz tabel zbiorczych w formacie określonym przez EKG ONZ/EMEP.

Opracowanie zbiorów współczynników emisji dla każdej kategorii i podkategorii źródeł emisji zostało dokonane poprzez:

 • dobór współczynników emisji z krajowych źródeł danych;
 • dobór współczynników emisji ze źródeł EMEP/CORINAIR oraz innych publikowanych źródeł w przypadku braku danych krajowych.

 

Wielkość emisji - dane podstawowe

Zanieczyszczenie

2017

2018

2018/2017

 

Gg

[%]

SO2    

525,54

501,93

-4,49

NOx

779,53

761,71

-2,29

NMLZO

757,37

732,69

-3,26

NH3

307,03

316,93

3,22

CO

2 390,32

2 339,07

-2,14

TSP

377,47

377,70

0,06

PM10

242,79

242,76

-0,01

PM2.5

137,85

136,73

-0,81

BC

15,93

15,91

-0,18

 

Mg

[%]

Ołów (Pb)

304,54

303,50

-0,34

Kadm (Cd)

9,37

9,45

0,82

Rtęć (Hg)

8,94

8,74

-2,17

Arsen (As)

17,42

16,94

-2,75

Chrom (Cr)

36,42

35,85

-1,57

Miedź (Cu)

213,48

217,32

1,80

Nikiel (Ni)

85,58

82,55

-3,54

Cynk (Zn)

452,56

444,75

-1,73

WWA

235,37

231,14

-1,79

 

kg

[%]

HCB

3,67

3,71

1,08

PCB

182,45

178,13

-2,37

 

g I-TEQ

[%]

Dioksyny i furany

305,76

316,07

3,37


Raporty 

Wyniki inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń powietrza przedstawiono w raporcie „Poland’s Informative Inventory Report 2020” (IIR) i w raporcie syntetycznym oraz w pliku Annex I dostępnych w sekcji materiały do pobrania.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU