Jesteś tutaj:

Zanieczyszczenia powietrza

Drukuj

Inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń do powietrza jest sporządzana co roku na potrzeby statystyki krajowej, wymagań Unii Europejskiej i zobowiązań wobec organizacji międzynarodowych w ramach:

  • Unii Europejskiej, Eurostatu i Europejskiej Agencji Środowiska (EEA);
  • Konwencji NZ w sprawie transgranicznego transportu zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości; (LRTAP), EKG ONZ i europejskiego programu EMEP.

Inwentaryzacja emisji w skali kraju obejmuje następujące zanieczyszczenia i ich grupy:

  • dwutlenek siarki, tlenki azotu, amoniak, tlenek węgla;
  • pył zawieszony (całkowity - TSP oraz frakcje drobne: PM10 i PM2.5);
  • metale ciężkie (w tym raportowane obowiązkowo do EKG ONZ/EMEP: kadm, rtęć i ołów oraz raportowane dotychczas na zasadzie dobrowolności: arsen, chrom, cynk, miedź i nikiel);
  • niemetanowe lotne związki organiczne;
  • trwałe zanieczyszczenia organiczne - TZO (w tym dioksyny i furany, polichlorowane bifenyle, heksachlorobenzen, benzo(a)piren oraz trzy inne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne - WWA).

 

Wielkość emisji - dane podstawowe

Zanieczyszczenie

Jednostka

2021

2022

2022/2021 [%]

SO2

Gg

366,21

319,94

-12,64

NOx

Gg

577,46

528,73

-8,44

NMVOC

Gg

674,62

609,82

-9,61

NH3

Gg

298,15

277,15

-7,04

CO

Gg

2 479,06

2 146,96

-13,40

TSP

Gg

527,80

473,36

-10,31

PM10

Gg

397,51

353,75

-11,01

PM2.5

Gg

298,18

262,28

-12,04

BC

Gg

18,30

16,19

-11,55

Pb

Mg

279,54

262,52

-6,09

Cd

Mg

10,71

10,32

-3,64

Hg

Mg

7,50

6,21

-17,23

As

Mg

14,95

14,03

-6,14

Cr

Mg

47,74

46,40

-2,82

Cu

Mg

378,19

384,35

1,63

Ni

Mg

77,65

77,62

-0,04

Zn

Mg

557,45

528,09

-5,27

HCB

kg

3,63

3,66

0,88

PCB

kg

160,11

159,65

-0,29

BaP

Mg

87,27

72,96

-16,39

BbF

Mg

89,81

76,30

-15,05

BkF

Mg

43,00

37,18

-13,53

IP

Mg

34,74

29,63

-14,72

WWA

Mg

260,47

220,62

-15,30

PCDD/F

g i-TEQ

315,69

282,43

-10,54

 

Raporty 

Wyniki inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń powietrza przedstawiono w raporcie „Poland’s Informative Inventory Report 2024” (IIR) i w raporcie syntetycznym oraz w pliku Annex I dostępnych w sekcji materiały do pobrania.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU