Jesteś tutaj:

Zanieczyszczenia powietrza

Drukuj

Inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń do powietrza jest sporządzana na potrzeby statystyki krajowej, wymagań Unii Europejskiej i zobowiązań wobec organizacji międzynarodowych w ramach:

 • Unii Europejskiej, Eurostatu i Europejskiej Agencji Środowiska (EEA);
 • Konwencji NZ w sprawie transgranicznego transportu zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości; (LRTAP), EKG ONZ i europejskiego programu EMEP.

Inwentaryzacja emisji w skali kraju obejmuje następujące zanieczyszczenia i ich grupy:

 • dwutlenek siarki, tlenki azotu, amoniak, tlenek węgla;
 • pył zawieszony (całkowity - TSP, oraz frakcje drobne: PM10 i PM2.5);
 • metale ciężkie (w tym raportowane obowiązkowo do EKG ONZ/EMEP: kadm, rtęć i ołów oraz raportowane dotychczas na zasadzie dobrowolności: arsen, chrom, cynk, miedź i nikiel)
  niemetanowe lotne związki organiczne;
 • trwałe zanieczyszczenia organiczne - TZO (w tym dioksyny i furany, polichlorowane bifenyle, heksachlorobenzen, benzo(a)piren oraz trzy inne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne - WWA).

Procedura wykonywania krajowej inwentaryzacji emisji obejmuje następujące zadania:

 • opracowanie zbiorów współczynników emisji dla każdej kategorii i podkategorii
 • opracowanie zestawu danych o aktywnościach źródeł emisji
 • wykonanie obliczeń i sporządzenie tabel wyników dla poszczególnych kategorii oraz tabel zbiorczych w formacie określonym przez EKG ONZ/EMEP.

Opracowanie zbiorów współczynników emisji dla każdej kategorii i podkategorii źródeł emisji zostało dokonane poprzez:

 • dobór współczynników emisji z krajowych źródeł danych;
 • dobór współczynników emisji ze źródeł EMEP/CORINAIR oraz innych publikowanych źródeł w przypadku braku danych krajowych.

 

Wielkość emisji - dane podstawowe

Zanieczyszczenie

Jednostka

2018

2019

2019/2018 [%] 

SO2    

Gg

495,41

427

-13,81

NOx

Gg 725,37 681,52 -6,04

NMVOC

Gg

679,77

647,07

-4,81

NH3

Gg

330,22

317,19

-3,95

CO

Gg

2 318,29

2 111,95

-8,90

TSP

Gg

363,94

343,32

-5,67

PM10

Gg

232,68

218,41

-6,14

PM2.5

Gg

130,19

121,70

-6,52

BC

Gg

14,93

14,05

-5,95

Pb

Mg

298,10

276,44

-7,27

Cd

Mg

9,02

8,62

-4,46

Hg

Mg

8,61

7,85

-8,84

As

Mg

16,95

16,31

-3,77

Cr

Mg

37,16

36,73

-1,18

Cu

Mg

209,59

203,53

-2,89

Ni

Mg

82,13

77,85

-5,21

Zn

Mg

446,60

425,07

-4,82

HCB

kg 13,22 14,92 12,83

PCB

kg 177,90 156,40 -12,09

BaP

Mg

71,12

62,16

-12,60

BbF

Mg

79,59

69,93

-12,14

BkF

Mg

36,15

32,05

-11,36

IP

Mg

29,86

26,40

-11,59

WWA

Mg

223,32

197,34

-11,63

PCDD/F

g i-TEQ

303,07

274,10

-9,56


Raporty 

Wyniki inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń powietrza przedstawiono w raporcie „Poland’s Informative Inventory Report 2021” (IIR) i w raporcie syntetycznym oraz w pliku Annex I dostępnych w sekcji materiały do pobrania.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU