Jesteś tutaj:

Zanieczyszczenia powietrza

Drukuj

Inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń do powietrza jest sporządzana na potrzeby statystyki krajowej, wymagań Unii Europejskiej i zobowiązań wobec organizacji międzynarodowych w ramach:

 • Unii Europejskiej, Eurostatu i Europejskiej Agencji Środowiska (EEA);
 • Konwencji NZ w sprawie transgranicznego transportu zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości; (LRTAP), EKG ONZ i europejskiego programu EMEP.

Inwentaryzacja emisji w skali kraju obejmuje następujące zanieczyszczenia i ich grupy:

 • dwutlenek siarki, tlenki azotu, amoniak, tlenek węgla;
 • pył zawieszony (całkowity - TSP, oraz frakcje drobne: PM10 i PM2.5);
 • metale ciężkie (w tym raportowane obowiązkowo do EKG ONZ/EMEP: kadm, rtęć i ołów oraz raportowane dotychczas na zasadzie dobrowolności: arsen, chrom, cynk, miedź i nikiel)
  niemetanowe lotne związki organiczne;
 • trwałe zanieczyszczenia organiczne - TZO (w tym dioksyny i furany, polichlorowane bifenyle, heksachlorobenzen, benzo(a)piren oraz trzy inne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne - WWA).

Procedura wykonywania krajowej inwentaryzacji emisji obejmuje następujące zadania:

 • opracowanie zbiorów współczynników emisji dla każdej kategorii i podkategorii
 • opracowanie zestawu danych o aktywnościach źródeł emisji
 • wykonanie obliczeń i sporządzenie tabel wyników dla poszczególnych kategorii oraz tabel zbiorczych w formacie określonym przez EKG ONZ/EMEP.

Opracowanie zbiorów współczynników emisji dla każdej kategorii i podkategorii źródeł emisji zostało dokonane poprzez:

 • dobór współczynników emisji z krajowych źródeł danych;
 • dobór współczynników emisji ze źródeł EMEP/CORINAIR oraz innych publikowanych źródeł w przypadku braku danych krajowych.

 

Wielkość emisji - dane podstawowe

Zanieczyszczenie

2016

2017

2017/2016

 

Mg

[%]

SO2    

590 663,85

582 655,83

-1,36

NOx

742 167,86

803 661,44

8,29

NMLZO

674 158,33

690 737,06

2,46

NH3

291 947,96

307 521,98

5,33

CO

2 456 467,81

2 543 251,37

3,53

TSP

335 210,26

340 604,27

1,61

PM10

240 632,34

246 309,51

2,36

PM2.5

141 874,79

147 281,23

3,81

BC

21 217,08

23 813,65

12,24

 

kg

[%]

Kadm (Cd)

12 065,15

12 365,04

2,49

Ołów (Pb)

295 669,03

305 489,70

3,32

Rtęć (Hg)

9 477,84

9 577,63

1,05

Arsen (As)

16 714,06

16 713,05

-0,01

Chrom (Cr)

40 167,75

41 615,00

3,60

Miedź (Cu)

188 479,33

203 646,31

8,05

Nikiel (Ni)

92 071,90

90 392,46

-1,82

Cynk (Zn)

623 140,44

652 480,09

4,71

PCB

578,05

578,36

0,05

HCB

4,12

4,03

-2,00

WWA

153 535,34

151 575,08

-1,28

 

g   I-TEQ

[%]

Dioksyny i furany

260,88

259,02

-0,71

Raporty 

Wyniki inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń powietrza przedstawiono w raporcie „Poland’s Informative Inventory Report 2019” (IIR) i w raporcie syntetycznym oraz w pliku Annex I dostępnych w sekcji materiały do pobrania.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU