Jesteś tutaj:

Zanieczyszczenia powietrza

Drukuj

Inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń do powietrza jest sporządzana na potrzeby statystyki krajowej, wymagań Unii Europejskiej i zobowiązań wobec organizacji międzynarodowych w ramach:

 • Unii Europejskiej, Eurostatu i Europejskiej Agencji Środowiska (EEA);
 • Konwencji NZ w sprawie transgranicznego transportu zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości; (LRTAP), EKG ONZ i europejskiego programu EMEP.

Inwentaryzacja emisji w skali kraju obejmuje następujące zanieczyszczenia i ich grupy:

 • dwutlenek siarki, tlenki azotu, amoniak, tlenek węgla;
 • pył zawieszony (całkowity - TSP, oraz frakcje drobne: PM10 i PM2.5);
 • metale ciężkie (w tym raportowane obowiązkowo do EKG ONZ/EMEP: kadm, rtęć i ołów oraz raportowane dotychczas na zasadzie dobrowolności: arsen, chrom, cynk, miedź i nikiel)
  niemetanowe lotne związki organiczne;
 • trwałe zanieczyszczenia organiczne - TZO (w tym dioksyny i furany, polichlorowane bifenyle, heksachlorobenzen, benzo(a)piren oraz trzy inne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne - WWA).

Procedura wykonywania krajowej inwentaryzacji emisji obejmuje następujące zadania:

 • opracowanie zbiorów współczynników emisji dla każdej kategorii i podkategorii
 • opracowanie zestawu danych o aktywnościach źródeł emisji
 • wykonanie obliczeń i sporządzenie tabel wyników dla poszczególnych kategorii oraz tabel zbiorczych w formacie określonym przez EKG ONZ/EMEP.

Opracowanie zbiorów współczynników emisji dla każdej kategorii i podkategorii źródeł emisji zostało dokonane poprzez:

 • dobór współczynników emisji z krajowych źródeł danych;
 • dobór współczynników emisji ze źródeł EMEP/CORINAIR oraz innych publikowanych źródeł w przypadku braku danych krajowych.

 

Wielkość emisji - dane podstawowe

Zanieczyszczenie

Jednostka

2019

2020

2020/2019 [%] 

SO2    

Gg

444,69

431,88

-83,9

NOx

Gg 628,07 593,9 -47,4

NMVOC

Gg

668,01

671,00

-19,0

NH3

Gg

311,35

320,82

-35,8

CO

Gg

2 248,37

2 198,82

-39,3

TSP

Gg

453,72

449,14

-66,0

PM10

Gg

343,11

340,43

-63,4

PM2.5

Gg

255,63

254,53

-54,5

BC

Gg

17,3

16,64

-36,6

Pb

Mg

265,17

247,08

-54,2

Cd

Mg

10,16

9,8

-18,9

Hg

Mg

7,94

7,63

-53,1

As

Mg

14,9

14,3

-90,1

Cr

Mg

36,28

36,32

-33,2

Cu

Mg

192,13

186,9

8,7

Ni

Mg

73,35

72,24

-63,8

Zn

Mg

468,06

454,52

-41,8

HCB

kg 14,63 3,14 -96,3

PCB

kg 156,29 143,27 -30,5

BaP

Mg

78,69

80,91

-32,30

BbF

Mg

78,11

79,93

-34,6

BkF

Mg

35,92

36,79

-29,1

IP

Mg

29,23

29,73

-27,6

WWA

Mg

228,15

232,89

-31,7

PCDD/F

g i-TEQ

291,65

283,66

-23,6


Raporty 

Wyniki inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń powietrza przedstawiono w raporcie „Poland’s Informative Inventory Report 2022” (IIR) i w raporcie syntetycznym oraz w pliku Annex I dostępnych w sekcji materiały do pobrania.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU