Jesteś tutaj:

Zanieczyszczenia powietrza

Drukuj

Inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń do powietrza jest sporządzana co roku na potrzeby statystyki krajowej, wymagań Unii Europejskiej i zobowiązań wobec organizacji międzynarodowych w ramach:

  • Unii Europejskiej, Eurostatu i Europejskiej Agencji Środowiska (EEA);
  • Konwencji NZ w sprawie transgranicznego transportu zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości; (LRTAP), EKG ONZ i europejskiego programu EMEP.

Inwentaryzacja emisji w skali kraju obejmuje następujące zanieczyszczenia i ich grupy:

  • dwutlenek siarki, tlenki azotu, amoniak, tlenek węgla;
  • pył zawieszony (całkowity - TSP oraz frakcje drobne: PM10 i PM2.5);
  • metale ciężkie (w tym raportowane obowiązkowo do EKG ONZ/EMEP: kadm, rtęć i ołów oraz raportowane dotychczas na zasadzie dobrowolności: arsen, chrom, cynk, miedź i nikiel);
  • niemetanowe lotne związki organiczne;
  • trwałe zanieczyszczenia organiczne - TZO (w tym dioksyny i furany, polichlorowane bifenyle, heksachlorobenzen, benzo(a)piren oraz trzy inne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne - WWA).

 

Wielkość emisji - dane podstawowe

 

 Zanieczyszczenie

 Jednostka

2020 

2021 

2021/2020 [%] 

 SO2

Gg

385,37 

392,38 

1,82 

 NOx

Gg

605,38 

591,39 

-2,31 

 NMVOC

Gg

752,91 

715,35 

-4,99 

 NH3

Gg

310,29 

289,20 

-6,80 

 CO

Gg

2 582,48 

2 520,73 

-2,39 

 TSP

Gg

510,05 

509,99 

-0,01 

 PM10

Gg

395,66 

387,84 

-1,98 

 PM2.5

Gg

306,59 

297,28 

-3,04 

 BC

Gg

19,35 

18,30 

-5,45 

 Pb

Mg

270,49 

279,90 

3,48 

 Cd

Mg

11,16 

10,96 

-1,84 

 Hg

Mg

7,59 

8,49 

11,89 

 As

Mg

14,55 

14,95 

2,76 

 Cr

Mg

46,56 

48,13 

3,38 

 Cu

Mg

360,35 

380,23 

5,52 

 Ni

Mg

73,66 

77,41 

5,09 

 Zn

Mg

554,04 

562,19 

1,47 

 HCB

kg

3,45 

3,81 

10,34 

 PCB

kg

143,93 

160,05 

11,20 

 BaP

Mg

91,54 

87,28 

-4,65 

 BbF

Mg

93,64 

89,82 

-4,07 

 BkF

Mg

44,56 

43,01 

-3,49 

 IP

Mg

36,18 

34,75 

-3,97 

 WWA

Mg

271,46 

260,51 

-4,04 

 PCDD/F

g i-TEQ

332,61 

316,39 

-4,88 

Raporty 

Wyniki inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń powietrza przedstawiono w raporcie „Poland’s Informative Inventory Report 2023” (IIR) i w raporcie syntetycznym oraz w pliku Annex I dostępnych w sekcji materiały do pobrania.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU