Jesteś tutaj:

Ponowne przypomnienie o konieczności złożenia do 31 marca 2019 roku zweryfikowanego rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2 za rok 2018 przez prowadzących instalacje oraz operatorów statków powietrznych objętych Systemem Handlu Uprawnieniami

Drukuj

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przypomina, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1201, dalej: ustawa) prowadzący instalację albo operator statku powietrznego jest zobowiązany do przedłożenia Krajowemu Ośrodkowi Bilansowania i Zarządzania Emisjami, do dnia 31 marca, zweryfikowanego rocznego raportu za 2018 r., tj. rocznego raportu na temat wielkości emisji wraz ze sprawozdaniem z weryfikacji.

W bieżącym roku dzień 31 marca przypada w niedzielę (dzień ustawowo wolny od pracy), w związku z powyższym, w ocenie Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami termin dostarczenia raportu na temat wielkości emisji powinien upływać w dniu 1 kwietnia 2019 r.

Ponadto Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami w dniu 30 marca 2019 r. (tj. sobota) będzie pełnił dyżur w godzinach 9.00 – 15.00.

Ust. 2 ww. artykułu mówi, że raport przedkłada się w dwóch formach: pisemnej i elektronicznej. Podkreślamy, iż termin przedłożenia zweryfikowanego raportu, zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej, należy traktować jako termin wpłynięcia raportu do Krajowego ośrodka. Forma pisemna rocznego raportu na temat wielkości emisji musi zawierać czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy, natomiast forma pisemna sprawozdania z weryfikacji musi zawierać czytelny podpis osoby upoważnionej ze strony weryfikatora. Roczny raport na temat wielkości emisji oraz sprawozdanie z weryfikacji w formie elektronicznej należy przesłać w formacie Excel, pozwalającym na elektroniczne przetwarzanie danych, na adres: roczne_raporty@kobize.pl, z informacją w tytule wiadomości o numerze ewidencyjnym KPRU, w formacie:

Roczny raport z instalacji, nr KPRU PL-XXXX-XX.

Roczny raport na temat wielkości emisji oraz sprawozdanie z weryfikacji należy sporządzić na formularzu w formacie Excel, przygotowanym przez Komisję Europejską. Formularze rocznego raportu oraz sprawozdania z weryfikacji dostępne są na stronie www.kobize.pl, w zakładce „Materiały do pobrania”.

Krajowy ośrodek sugeruje, by wraz z wersją elektroniczną w postaci pliku Excel przesłać również skan rocznego raportu i sprawozdania z weryfikacji w wersji PDF z widoczną pieczątką i czytelnym podpisem osoby upoważnionej.

Kierując się doświadczeniem z lat ubiegłych Krajowy ośrodek prosi o nieodkładanie powyższych obowiązków na ostatni możliwy termin i w miarę możliwości wcześniejsze przedłożenie zweryfikowanego rocznego raportu na temat wielkości emisji gazów cieplarnianych.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU