Jesteś tutaj:

Mechanizm wspólnych wdrożeń (JI)

Drukuj

Mechanizm wspólnych wdrożeń (Joint Implementation – JI) – zgodnie z art. 6 Protokołu z Kioto polega na wypełnianiu zobowiązań redukcyjnych przez państwa wymienione w Załączniku I do Konwencji Kli­matycznej poprzez stworzenie możliwości zaliczenia redukcji uzyskanej w wyniku inwestycji w innym kraju wymienionym w Załączniku I do Konwencji Klimatycznej. Państwo-inwestor zmniejsza swoje koszty redukcji emisji (w porównaniu do kosztów, jakie musiałby ponieść realizując inwestycje krajowe) i zwięk­sza swój limit emisji. Natomiast Państwo-gospodarz (gospodarz projektu) zyskuje przyjazne dla środowiska, nowoczesne technologie. Jednostki redukcji uzyskane w wyniku realizacji projektu JI nazywają się jednostkami redukcji emisji (Emission Reduction Unit – ERU) i są transferowane z Państwa-gospodarza do Państwa-inwestora.

Jednostki redukcji emisji (ERU) mogą być generowane w okresie 2008–2012 i przekazywane krajom z Załącznika I jako środek do wypełnienia ich zobowiązań wynikających z Protokołu z Kioto w sposób efektywny ekonomicznie.

 

 

Punktem kontaktowym (Designated Focal Point – DFP) i jednostką zatwierdzającą w zakresie projektów JI jest Ministerstwo Środowiska.

 

Kontakt DFP:

Departament Ochrony Powietrza
Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
Tel: +48 22 36 92 770
Fax: +48 22 36 92 217

 

Wykazy projektów JI

Wykaz projektów wspólnych wdrożeń realizowanych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej posiadających listy zatwierdzające
L.p.Nazwa projektu wspólnych wdrożeńData wydania listu zatwierdzającego
1

"Wykorzystanie zrębków drzewnych z terenów zieleni miejskiej dla celów grzewczych w Jeleniej Górze"

2000-06-15

2

"Mała elektrownia wodna na rzece Bóbr, Leszno Górne"

2001-05-14

3

"Odgazowanie składowiska odpadów komunalnych w Koninie"

2004-06-25

4

"Farma wiatrowa Zagórze"

2005-01-10

5

"Wykorzystanie metanu pochodzącego ze składowiska odpadów i osadów ściekowych w Zakopanem"

2005-01-25

6

"Geotermalna ciepłownia w Stargardzie Szczecińskim"

2005-10-05

7

"Mazurski Pakiet Gazu Składowiskowego"

2006-03-31

8

"Farma wiatrowa Lake Ostrowo"

2007-01-31

9

"Ograniczenie emisji N2O w Zakładach Azotowych Anwil SA"

2008-01-28

10

"Gaz składowiskowy w miejscowościach Łubna, Sosnowiec i Łęgajny"

2008-06-19

11

"Zmniejszenie emisji N2O z instalacji produkcji kwasu azotowego w Zakładach Azotowych w Tarnowie Mościcach SA"

2008-06-19

12

"Odbiór i utylizacja metanu pochodzącego z przeróbki obornika trzody chlewnej, biomasy i odpadów organicznych, Województwo Pomorskie, Polska oraz Województwo Zachodniopomorskie, Polska"

2009-01-15

13

"Odzysk gazu wysypiskowego na składowisku odpadów Radiowo w Warszawie, Polska"

2009-06-15

14

"Katalityczna redukcja N2O w reaktorach utleniania amoniaku instalacji kwasu azotowego w Puławach, Polska"

2009-07-21

15

"Pozyskanie i utylizacja metanu kopalnianego w KWK Borynia w Polsce"

2010-02-05

16

"Rozszerzenie i rozwój Energii Geotermalnej, Zakopane, Polska"

2010-07-29

17

"Redukcja emisji podtlenku azotu z instalacji kwasu azotowego w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A."

2010-09-17

18

"Zagospodarowanie metanu ze złoża węgla KWK "Sośnica-Makoszowy" Ruch "Sośnica""

2011-12-22

19

"Zagospodarowanie metanu ze złoża węgla KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch "Szczygłowice""

2011-12-22

20

"Program Efektywności Energetycznej w budynkach Banku Ochrony Środowiska"

2012-01-16

21

"Program modernizacji kotłów Banku Ochrony Środowiska"

2012-01-16

22

"Utylizacja gazu z odmetanowania na kopalni Pniówek w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym"

2012-04-06

23

"Utylizacja gazu z odmetanowania ze zlikwidowanej kopalni Żory w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, Polska"

2012-12-12

24

"Utylizacja gazu z odmetanowania na kopalni Jas-Mos na Górnym Śląsku, Polska"

2012-12-12

25

"Utylizacja gazu z odmetanowania zlikwidowanej kopalni 1 Maja w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, Polska"

2012-12-12

26

"Utylizacja gazu z odmetanowania poprzez skraplanie na kopalni Krupiński na Górnym Śląsku, Polska"

2012-12-12

27

"Zastąpienie produkcji energii elektrycznej i cieplnej poprzez utylizację gazu z odmetanowienia kopalni Krupiński na Górnym Śląsku, Polska"

2012-12-24

28

"Zastąpienie produkcji energii elektrycznej i cieplnej poprzez utylizację gazu z odmetanowienia kopalni Budryk na Górnym Śląsku, Polska"

2012-12-24

29

"Uniknięcie emisji w produkcji energii elektrycznej i cieplnej poprzez utylizację gazu z odmetanowania kopalni Pniówek w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, Polska"

2012-12-28

30

"Projekt Energetyki Wiatrowej RWE Renewables Polska"

2012-12-28

31

"Farma Wiatrowa Dobrzyń 34MWel"

2012-12-28

32

"Farma Wiatrowa Śniatowo 32MWel"

2012-12-28

33

"Farma Wiatrowa Gołdap 48MWel"

2012-12-28

34

"Farma Wiatrowa Inowrocław 32MWel"

2012-12-28

35

"Tefra"

2012-12-28

36

"Premia wiatrowa: wsparcie dla małych farm wiatrowych w Polsce"

2012-12-31

37

"Grupa Odnawialnych Źródeł Energii PWB I"

2012-12-31

38

"Projekt farm wiatrowych spółki RP Global w Polsce"

2012-12-31

 

Wykaz projektów wspólnych wdrożeń realizowanych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej posiadających listy popierające
L.p.Nazwa projektu wspólnych wdrożeńData wydania listu popierającego
1

"Program modernizacyjny Tramwajów Warszawskich"

2011-02-22

 

Jednostki uprawnione

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, realizując swoje zadania wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 5 oraz art. 40 ust. 11 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2013, poz. 1107 tekst jednolity z późn. zm.), które dotyczą prowadzenia wykazu jednostek uprawnionych do weryfikacji raportów dotyczących osiągniętych efektów związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych w ramach projektów wspólnych wdrożeń informuje, że Polskie Centrum Akredytacji dotychczas nie udzieliło akredytacji żadnej jednostce.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU