Jesteś tutaj:

Często zadawane pytania w kategorii: Często zadawane pytania

Drukuj
1 1. Gdzie (pod jakim linkiem) i od kiedy ma funkcjonować rejestr przejściowy CBAM?

Aby zapewnić efektywne wypełnianie obowiązków sprawozdawczych w okresie przejściowym CBAM, zgodnie z rozporządzeniem 2023/1773 Komisja stworzyła rejestr przejściowy CBAM. Rejestr ten będzie służył do składania sprawozdań CBAM.

Dostęp do rejestru przejściowego CBAM jest możliwy po wcześniejszym uzyskaniu dostępu przez platformę PUESC. W celu uzyskania dostępu do rejestru CBAM konieczne jest posiadanie: konta na platformie usług elektronicznych skarbowo-celnych PUESC - puesc.gov.pl oraz nadanego w PUESC rozszerzonego uprawnienia C31 „Dostęp do rejestru CBAM”.

Więcej informacji znajdą Państwo w „Aktualnościach” na stronie PUESC.

Rejestr przejściowy CBAM jest dostępny pod adresem: link do rejestru przejściowego CBAM.

UWAGA: Po aby uzyskać dostęp do rejestru przejściowego CBAM należy podczas logowania na stronie „Skąd Jesteś, Where Are You From?” należy jako domenę aplikacji wybrać wartość „Domena celna” (prosimy nie wybierać „CBAM”), kraj „Poland”, a następnie określić jedną z pełnionych ról: „Pracownik” albo „Przedsiębiorca”. Nie należy wybierać roli „Przedstawiciel celny”.

W przypadku problemów z uwierzytelnieniem się w PUESC lub dostępem do rejestru CBAM prosimy o kontakt z administratorem PUESC pod nr telefonu 22 330 03 30.

2 2. Jakie konsekwencje grożą za brak raportowania w okresie przejściowym tj. od 01.10.2023 r. do 31.12.2025 r.?

Przepisy art. 16. rozporządzenia 2023/1773 przewidują kary finansowe w kwocie od 10 do 50 Euro za tonę niezgłoszonych emisji. Kary są przewidziane w następujących przypadkach:

a)     zgłaszający objęty obowiązkiem sprawozdawczym nie podjął niezbędnych działań w celu dopełnienia obowiązku złożenia sprawozdania CBAM,

b)     sprawozdanie CBAM jest nieprawidłowe lub niekompletne, a zgłaszający objęty obowiązkiem sprawozdawczym nie podjął niezbędnych kroków w celu skorygowania zgłoszenia CBAM, jeżeli właściwy organ wszczął procedurę korekty.

3 3. Czy istnieją wytyczne do raportowania w j. polskim?

Aktualnie wytyczne dotyczące metodyki i raportowania emisji wbudowanych są dostępne na stronie KE (zakładka „guidance”) oraz na naszej stronie w zakładce „CBAM - Materiały do pobrania”. Komisja Europejska udostępniła m.in. polską wersję językową wytycznych dla importerów dotyczących wdrożenia CBAM: aby otworzyć wytyczne kliknij tutaj

4 4. Nie mogę w Rozporządzeniu znaleźć informacji o tym, gdzie składać kwartalne sprawozdania, ani nie ma jakiegoś wzoru (formy) tego sprawozdania.

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia 2023/1773, sprawozdania CBAM są składane w rejestrze przejściowym CBAM nie później niż miesiąc od zakończenia danego kwartału, przez zgłaszającego objętego obowiązkiem sprawozdawczym. Sprawozdanie będzie składane tylko w formie elektronicznej. Załącznik I ww. rozporządzenia zawiera szczegółowe informacje o danych przekazywanych w sprawozdaniu CBAM.

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej poświęconej mechanizmowi CBAM w punkcie dotyczącym okresu przejściowego oraz na stronach KE.

5 5. Jakie towary podlegają mechanizmowi CBAM?

Jeżeli w dokumentach celnych (zgłoszeniu/deklaracji celnej) wskazany jest kod CN importowanego towaru, który jest ujęty w niniejszym załączniku I do rozporządzenia CBAM, a ich wartość przekracza wartość określoną dla towarów o niewielkiej wartości, o których mowa w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 1186/2009, wówczas emisje wbudowane takiego towaru podlegają mechanizmowi CBAM. Należy zaznaczyć, że nie ma znaczenia w jakim opakowaniu importowany jest towar, jeśli opakowanie to nie zostało zgłoszone odrębnym kodem CN. Ponadto mechanizmowi CBAM podlegają produkty przetworzone z tych towarów, powstałe w wyniku procedury uszlachetniania czynnego.

Spod działania mechanizmu wyłączone są jednak państwa i terytoria wymienione w załączniku III do rozporządzenia CBAM, tj. m.in. państwa EFTA.

6 6. Kto jest odpowiedzialny za składanie sprawozdań w okresie przejściowym?

„Zgłaszający sprawozdanie CBAM” jest podmiotem odpowiedzialnym za zgłaszanie emisji wbudowanych z przywożonych towarów na obszar UE. Zasadniczo zgłaszającym jest „importer”. W praktyce jednak istnieją różne opcje w zależności od osoby składającej zgłoszenie celne. W przypadku gdy w procesie przywozu uczestniczą różne podmioty, ważne jest, aby pamiętać, że za każdą tonę przywożonego towaru odpowiada dokładnie jeden zgłaszający, tj. że nie zgłasza się go dwukrotnie ani nie pomija towaru w sprawozdawczości. Zgodnie z wariantami przewidzianymi w unijnym kodeksie celnym (UKC) zgłaszającym może być (zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego 2023/1773):

  • Importer, który składa zgłoszenie celne do dopuszczenia towarów do swobodnego obrotu we własnym imieniu i na własny rachunek;
  • Osoba posiadająca pozwolenie na złożenie zgłoszenia celnego, o którym mowa w art. 182 ust. 1 UKC, która deklaruje przywóz towarów; lub
  • Pośredni przedstawiciel celny, w przypadku gdy zgłoszenie celne składa pośredni przedstawiciel celny wyznaczony zgodnie z art. 18 UKC, jeżeli importer ma siedzibę poza Unią lub pośredni przedstawiciel celny zgodził się na obowiązki sprawozdawcze zgodnie z art. 32 rozporządzenia w sprawie CBAM.

Zgłaszający musi przedstawić Komisji Europejskiej za pośrednictwem przejściowego rejestru CBAM sprawozdanie CBAM za każdy kwartał zaczynając od IV kwartału 2023 r. do końca roku 2025, nie później niż miesiąc po zakończeniu danego kwartału.

Ze względu na wymogi administracyjne CBAM oczekuje się, że wielu importerów może skorzystać z usług przedstawicieli celnych, co oznacza że. importerzy mogą delegować swoje obowiązki. W przypadku gdy importer nie ma siedziby w państwie członkowskim UE, obowiązki sprawozdawcze CBAM mają zastosowanie do pośredniego przedstawiciela celnego. Jeżeli importerzy mający siedzibę w UE wyznaczą pośredniego przedstawiciela celnego, pośredni przedstawiciel celny może wypełnić obowiązki sprawozdawcze CBAM na rzecz importera.

7 7. Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje ws. mechanizmu CBAM?

Poza stroną KOBiZE, szereg informacji znajduje się na stronach KE poświęconych mechanizmowi CBAM, na których znajdują się też odpowiedzi na często zadawane pytania. Ponadto w przypadku dodatkowych wątpliwości, można kierować pytania do Krajowego ośrodka na adres mailowy: cbam@kobize.pl

8 8. Czy muszę złożyć sprawozdanie jeśli w danym kwartale nie realizowałem importu towarów CBAM? Czy w CBAM składa się „sprawozdanie zerowe”?

Sprawozdania CBAM nie składa się, jeśli w danym kwartale nie miało miejsca dopuszczenie do obrotu towaru CBAM lub produktu przetworzonego w ramach uszlachetniania czynnego z towaru CBAM.