Jesteś tutaj:

Rezultaty projektu

Drukuj

 1. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych statystycznych oraz identyfikacja potencjalnych instrumentów polityki (wpływających na funkcjonowanie EU ETS) niezbędnych do wykonania analiz modelowych - na podstawie literatury i konsultacji z właściwymi ekspertami.
 2. Niezbędne do opracowania analiz w ramach trzech pakietów roboczych rozbudowanie modeli sektorowych i makroekonomicznych opracowanych w CAKE: model równowagi ogólnej (CGE) oraz sektorowe modele równowagi cząstkowej – energetyczny i transportowy.
 3. Zastosowanie wyżej wymienionych rozbudowanych modeli do wykonania analiz.
 4. Opracowanie cząstkowych analiz w ramach trzech pakietów roboczych, w tym:
  WP1: oszacowanie wpływu kluczowych instrumentów polityki klimatyczno-energetycznej (OZE, EE) na funkcjonowanie systemu EU ETS oraz wpływu zmian w konstrukcji EU ETS (np. zmiana celów redukcyjnych) na funkcjonowanie innych polityk klimatyczno-energetycznych;
  WP2: identyfikacja zestawu instrumentów polityki, które mogłyby wpłynąć na równowagę między kosztami redukcji w sektorach objętych i nieobjętych EU ETS oraz oszacowanie jego wpływu na gospodarkę (PKB, produkcja i zatrudnienie) i całkowitą redukcję emisji;
  WP3: przygotowanie zestawu prognoz dotyczących emisji i kosztów dla wszystkich analizowanych regionów na poziomie międzynarodowym w ramach różnych scenariuszy łączenia systemów ETS.
 5. Sporządzanie raportów w formie elektronicznej i drukowanej, przedstawiających skutki różnych wariantów polityki klimatycznej, wraz z rekomendacjami optymalnych rozwiązań, a następnie udostępnianie ich organom administracji publicznej zaangażowanym w realizację polityki klimatycznej oraz zainteresowanym organizacjom na szczeblu unijnym i międzynarodowym.
 6. Przeprowadzenie warsztatów dotyczących podejścia i metod analitycznych stosowanych do sporządzania analiz, prawidłowej interpretacji uzyskanych wyników, możliwości i ograniczeń modeli.
 7. Organizacja publicznych seminariów i konferencji na szczeblu UE oraz międzynarodowym w celu prezentacji wyników projektu oraz przygotowanych publikacji. Wszystkie raporty będą dostępne także na stronie projektu i na Twitterze.
 8. Utworzenie platformy międzynarodowych ekspertów w celu rozpowszechniania wyników projektu i udzielania politycznego wsparcia dla EU ETS i innych mechanizmów wyceny emisji dwutlenku węgla. W tym przypadku przewiduje się szereg spotkań tematycznych.
ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU