Jesteś tutaj:

Lata 2026-2030

Drukuj

Zakres obowiązywania planów metodyki monitorowania

W związku z wątpliwościami dotyczącymi zatwierdzania i obowiązywania zmian planu metodyki monitorowania wynikającymi ze zmienionych przepisów rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na podstawie...

więcej »

Zasady przypisywania i śledzenia kodów PRODCOM i CN na potrzeby opracowania Planów metodyki monitorowania (PMM) i raportu dotyczącego danych podstawowych (BDR)

Kody NACE, PRODCOM oraz CN służą do klasyfikacji gospodarczej i są w statystyce podstawowym narzędziem służącym zarówno do zbierania, przetwarzania, jak i do prezentowania danych statystycznych. Określone zostały dwa główne rodzaje klasyfikacji gospodarczej: 1)     klasyfikacja działalności przeznaczona do klasyfikowania działalności podmiotów gospodarczych...

więcej »

Zasady przypisywania i śledzenia kodów PRODCOM i CN na potrzeby opracowania Planów metodyki monitorowania (PMM) i raportu dotyczącego danych podstawowych (BDR)

Kody NACE, PRODCOM oraz CN służą do klasyfikacji gospodarczej i są w statystyce podstawowym narzędziem służącym zarówno do zbierania, przetwarzania, jak i do prezentowania danych statystycznych. Określone zostały dwa główne rodzaje klasyfikacji gospodarczej: 1)     klasyfikacja działalności przeznaczona do klasyfikowania działalności podmiotów gospodarczych...

więcej »

Procedura składania wniosków o przydział uprawnień do emisji na lata 2026-2030

Wniosek o przydział uprawnień do emisji na lata 2026-2030, należy przedłożyć do dnia 29 czerwca 2024 r. dla każdej instalacji, z wyłączeniem instalacji nowej, o której jest mowa w art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. 2023 poz. 589 i 2029)Wniosek wraz z pismem przewodnim:...

więcej »

Zmiana poziomu znaczącej redukcji emisji do 30,4% dla sieci ciepłowniczych

W zaktualizowanym dokumencie nr 11 „Wytyczne dotyczące planów neutralności klimatycznej jako warunku przydziału bezpłatnych uprawnień”, zmieniono na 30,4 % poziom znaczącej redukcji emisji, który musi osiągnąć przed 2030 r. podinstalacja sieci ciepłowniczej, aby spełnić warunki otrzymania dodatkowego przydział uprawnień do emisji dla sieci ciepłowniczej...

więcej »

Informacja o udostępnieniu formularza sprawozdania z weryfikacji raportu danych podstawowych BDR

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami uprzejmie informuje o udostępnieniu polskiej wersji wzoru formularza sprawozdania z weryfikacji raportu danych podstawowych BDR, który posłuży do przeprowadzenia weryfikacji raportu danych podstawowych BDR, zawierającego dane do obliczenia przydziału bezpłatnych uprawnień dla instalacji na lata 2026...

więcej »

Formularz BDR dedykowany dla produkcji wodoru

Wskaźnikiem emisyjności dla wodoru objęte są następujące produkty: Czysty wodór Mieszaniny wodoru i tlenku węgla o zawartości wodoru >=60% ułamka objętościowego całkowitej ilości wodoru i tlenku węgla. Mieszaniny te nazywane są gazami syntezowymi lub syngazami i różnią się między sobą m.in. udziałem wodoru w całkowitym gazie syntezowym. Inne...

więcej »

Zmiana formularza excel Planu metodyki monitorowania

Informujemy, iż Komisja Europejska przesłała zaktualizowany formularz planu metodyki monitorowania (skorygowane kilka błędów w formułach). Najważniejsze skorygowane błędy to m.in.: - korekta opisu podinstalacji narażonych CL w zakładce C dziale I pkt 2 w kolumnie L, - możliwość wyboru z list rozwijalnych podinstalacji wytwarzających emisje procesowe...

więcej »

Informacja o terminie składania wniosków

Wejście w życie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2024/873 z dnia 30 stycznia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2019/331 w odniesieniu do przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii (Dz.U. L, 2024/873, 4.4.2024,), rozpoczyna okres przygotowania wniosków o przydział...

więcej »

Przydziały uprawnień instalacje 2026-2030

      + Formularze do wniosku o przydział bezpłatnych uprawnień 2026-2030: Przydział bezpłatnych uprawnień 2026-2030 Wzór raportu dotyczącego danych bazowych dla 2026-2030 v 20240422 Historia wersji 20240305 Pierwsza wersja 20240422 Korekty tłumaczenia Wzór raportu dotyczącego danych bazowych dla 2026-2030...

więcej »