Jesteś tutaj:

Prawo polskie

Drukuj

Akty prawa polskiego z zakresu systemu handlu uprawnieniami do emisji i systemu zarządzania emisjami

 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw, jak nazwa wskazuje zmienia ustawę z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz kilka innych ustaw, w tym m.in. ustawę z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

  Głównym celem ustawy jest uzupełnienie transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/410 z dnia 14 marca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu wzmocnienia efektywnych pod względem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji niskoemisyjnych oraz decyzję (UE) 2015/1814.

  Jedną z najbardziej istotnych zmian wprowadzonych przez ww. dyrektywę jest ustanowienie tzw. Funduszu Modernizacyjnego. Działalność Funduszu Modernizacyjnego została zaplanowana na lata 2021–2030, a najważniejszym jego celem jest wsparcie zrealizowania ustalonego na poziomie UE, celu redukcji emisji gazów cieplarnianych o 40% w 2030 r. w porównaniu do 1990 r. Ze środków Funduszu korzystać będzie dziesięć państw z Europy Środkowo-Wschodniej, w których PKB per capita było w 2013 r. niższe niż 60% średniej UE, w tym Polska. Środki finansowe Funduszu będą przeznaczane na modernizację systemu energetycznego i zwiększenie efektywności energetycznej w ww. państwach członkowskich. Głównym ograniczeniem w zakresie rodzaju przedsięwzięć w ramach projektów priorytetowych, które mogą skorzystać ze wsparcia Funduszu, jest wyłączenie możliwości finansowania instalacji wytwarzających energię przy użyciu stałych paliw kopalnych.

  Fundusz będzie zasilany środkami finansowymi pochodzącymi ze sprzedaży przez Komisję Europejską na aukcjach uprawnień do emisji w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych stanowiących 2% całkowitej puli unijnej.

 • Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, jak nazwa wskazuje, zawiera przepisy regulujące zagadnienia związane z handlem uprawnieniami do emisji wybranych gazów cieplarnianych, obowiązujące wszystkich uczestników systemu tj. podmioty prowadzące instalacje i operatorów statków powietrznych. Ustawa określa obowiązki uczestników systemu np. w zakresie monitorowania wielkości emisji, obowiązki sprawozdawcze, obowiązki w zakresie rozliczania wielkości emisji dwutlenku węgla i obowiązki opłatowe, a także określa sankcje za ich nieprzestrzeganie. Ustawa reguluje także zasady funkcjonowania systemu, zasady przydziału uprawnień, zadania organów administrujących systemem i wskazuje organy sprawujące nad nim nadzór.

 • Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, jak nazwa wskazuje, zawiera, przepisy regulujące zagadnienia związane z handlem uprawnieniami do emisji wybranych gazów cieplarnianych, obowiązujące wszystkich uczestników systemu tj. podmioty prowadzące instalacje i operatorów statków powietrznych. Ustawa określa obowiązki uczestników systemu np. w zakresie monitorowania wielkości emisji, obowiązki sprawozdawcze, obowiązki w zakresie rozliczania wielkości emisji dwutlenku węgla i obowiązki opłatowe, a także określa sankcje za ich nieprzestrzeganie. Ustawa reguluje także zasady funkcjonowania systemu, zasady przydziału uprawnień, zadania organów administrujących systemem i wskazuje organy sprawujące nad nim nadzór.
 • Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisji gazów cieplarnianych i innych substancji to zbiór przepisów regulujących powołanie, a następnie funkcjonowanie Krajowego ośrodka bilansowania i zarządzania emisjami oraz Krajowego systemu bilansowania i prognozowania emisji. Ustawa określa zasady zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, zasady funkcjonowania Krajowego systemu zielonych inwestycji, warunki realizacji projektów wspólnych wdrożeń na terytorium Rzeczpospolitej. Zawiera wykaz gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza, objętych systemem zarządzania. Przepisy ustawy nakładają także na podmioty korzystające ze środowiska obowiązek sporządzania i wprowadzania do Krajowej bazy raportu m. in. o wielkościach emisji, wielkościach produkcji oraz charakterystyce surowców i paliw towarzyszących emisjom.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska określa m.in. zasady i warunki korzystania ze środowiska a w szczególności zasady ustalania warunków ochrony zasobów środowiska, warunków wprowadzania substancji lub energii do środowiska, wprowadza obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. Prawo ochrony środowiska określa także obowiązki organów ochrony środowiska oraz formy i przesłanki ponoszenia odpowiedzialności za naruszenie wymagań ochrony środowiska lub korzystania ze środowiska.
 • Tekst jednolity ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, jak nazwa wskazuje, zawiera, przepisy regulujące zagadnienia związane z handlem uprawnieniami do emisji wybranych gazów cieplarnianych, obowiązujące wszystkich uczestników systemu tj. podmioty prowadzące instalacje i operatorów statków powietrznych. Ustawa określa obowiązki uczestników systemu np. w zakresie monitorowania wielkości emisji, obowiązki sprawozdawcze, obowiązki w zakresie rozliczania wielkości emisji dwutlenku węgla i obowiązki opłatowe, a także określa sankcje za ich nieprzestrzeganie. Ustawa reguluje także zasady funkcjonowania systemu, zasady przydziału uprawnień, zadania organów administrujących systemem i wskazuje organy sprawujące nad nim nadzór.

 • Tekst jednolity z dnia 2 lutego 2017 r. ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisji gazów cieplarnianych i innych substancji to zbiór przepisów regulujących powołanie a następnie funkcjonowanie Krajowego ośrodka bilansowania i zarządzania emisjami oraz Krajowego systemu bilansowania i prognozowania emisji. Ustawa określa zasady zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, zasady funkcjonowania Krajowego systemu zielonych inwestycji, warunki realizacji projektów wspólnych wdrożeń na terytorium Rzeczpospolitej. Zawiera wykaz gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza, objętych systemem zarządzania. Przepisy ustawy nakładają także na podmioty korzystające ze środowiska obowiązek sporządzania i wprowadzania do Krajowej bazy raportu m. in. o wielkościach emisji, wielkościach produkcji oraz charakterystyce surowców i paliw towarzyszących emisjom.

 • Tekst jednolity z dnia 10 lutego 2017 r. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Ustawa ta określa m.in. zasady i warunki korzystania ze środowiska a w szczególności zasady ustalania warunków ochrony zasobów środowiska, warunków wprowadzania substancji lub energii do środowiska, wprowadza obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. Prawo ochrony środowiska określa także obowiązki organów ochrony środowiska oraz formy i przesłanki ponoszenia odpowiedzialności za naruszenie warunków ochrony środowiska lub korzystania ze środowiska.

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2015 r. dokonuje zmiany rozporządzenia w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień. Zmiana polega na korekcie liczby przyznanych uprawnień. W Tabeli nr 3, stanowiącej załącznik do przedmiotowego rozporządzenia, określono liczbę uprawnień przyznanych tym instalacjom i podlegających wydaniu na rok 2014.

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2015 r. dokonuje zmiany rozporządzenia w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień. Zmiana polega na korekcie liczby przyznanych uprawnień. Tabela nr 3, stanowiąca załącznik do przedmiotowego rozporządzenia, określa ilość przyznanych instalacjom uprawnień, które podlegają wydaniu na rok 2015 r.

 • Tekst jednolity rozporządzenia Rady Ministrów 8 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji (Dz. U. 2016 poz. 1503) zawiera wykaz instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień. Rozporządzenie obejmuje numer instalacji, jej nazwę i nr KPRU, nazwę operatora i grupy oraz liczbę przydzielonych uprawnień w latach 2013-2020.

 • Tekst jednolity rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji (Dz. U. 2016 poz. 1684) zawiera wykaz instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r. oraz określa liczbę uprawnień do emisji przyznanych tym instalacjom. Rozporządzenie obejmuje 776 instalacje z podaniem ich nr KPRU, nazwy prowadzącego instalację i nazwy instalacji.

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2017 r. wraz z załącznikami określa zasady dotyczące wyodrębniania podinstalacji w instalacji, zakres i sposób gromadzenia danych do określania początkowej zainstalowanej zdolności produkcyjnej, zasady określania historycznego poziomu działalności oraz sposób obliczania wstępnej rocznej liczby uprawnień do emisji (Dz. U 2017 poz. 1374). Rozporządzenie stosuje się do instalacji uczestniczących w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. wraz z załącznikiem określa szczegółowy zakres informacji, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1-10 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (t.j. Dz. U. 2015 poz. 2273) zawartych w raporcie wprowadzanym do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji w terminie do końca lutego każdego roku, oraz sposób jego wprowadzania do Krajowej bazy przez podmioty korzystające ze środowiska. Wydany akt prawny służy zapewnieniu sprawnego funkcjonowania i jednolitości danych wprowadzanych do Krajowej bazy stanowiących część Krajowego systemu bilansowania i prognozowania emisji.

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 września 2016 r. wraz z załącznikami określa wzory właściwych formularzy wniosku o zatwierdzenie odpowiedniego dla realizacji danego zadania inwestycyjnego wskaźnika lub wskaźników zgodności, formularza sprawozdania rzeczowo-finansowego, formularza opinii biegłego rewidenta oraz formularza informacji o nieponiesieniu kosztów inwestycyjnych, na potrzeby rozliczeń zadań inwestycyjnych realizowanych przez podmioty, którym w okresie rozliczeniowym 2013-2020 przydzielono uprawienia do emisji na zasadach określonych w rozdziale 6. ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. 2015 r. poz. 1223 z poźn. zm.).

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów kontroli i szacowania wielkości emisji z instalacji albo z operacji lotniczej wraz z załącznikiem zawierającym wykaz współczynników odpowiadających poszczególnym czynnościom związanym z analizą albo wykonaniem pomiarów, w tym pobieraniu próbek, określa warunki i sposób ustalania kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska oraz szacowania wielkości emisji z instalacji albo z operacji lotniczej, o którym mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w dokumentacji projektowej dotyczy określenia szczegółowego zakresu informacji, jakie powinny być zawarte w dokumentacji projektowej projektu wspólnych wdrożeń realizowanego w ramach ścieżki pierwszej (tzw.  dokumentacji  projektowej).

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sprawozdania z monitorowania projektu wspólnych wdrożeń i raportu z weryfikacji liczby jednostek redukcji emisji powstałych w wyniku realizacji projektu wspólnych wdrożeń określa dla projektów wspólnych wdrożeń realizowanych w ramach ścieżki pierwszej zakres informacji zawartych w sprawozdaniu z monitorowania projektu, formę i układ sprawozdania z monitorowania, zakres informacji zawartych w raporcie  z weryfikacji  liczy jednostek redukcji emisji powstałych w wyniku realizacji projektu.

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wniosku o wydanie listu popierającego projekt wspólnych wdrożeń zawiera wzór formularza wniosku o wydanie listu popierającego projekt wspólnych wdrożeń w języku polskim zawierający szczegółowy zakres informacji, które powinny być zawarte w tym formularzu.

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć, które mogą być realizowane jako projekty wspólnych wdrożeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określa rodzaje przedsięwzięć, które mogą być realizowane jako projekty wspólnych wdrożeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zalicza się do nich przedsięwzięcia polegające na redukcji lub uniknięciu emisji gazów cieplarnianych z procesów wytwarzania energii, wykorzystaniu energii odpadowej, redukcji lub uniknięciu emisji gazów cieplarnianych w procesach przemysłowych, w sektorze transportu oraz polegające na redukcji lub ograniczeniu emisji lub pochłaniania wynikających  z użytkowania gruntów, zmiany sposobu użytkowania gruntów i leśnictwa.

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wymagań w zakresie weryfikacji informacji przekazanych przez prowadzącego instalację określa wymagania w zakresie weryfikacji przekazanych przez prowadzącego instalację.

 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie krajowego planu inwestycyjnego (M. P. 2016 poz. 167) określające listę zadań inwestycyjnych realizowanych przez instalacje wytwarzające energię elektryczną i inne podmioty, o których mowa w art. 31 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawniamy do emisji gazów cieplarnianych, kwalifikujące się do przydziału uprawnień do emisji.
ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU