Jesteś tutaj:

Komunikaty

Drukuj

Nowe Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2023/2122 z dnia 12 października 2023r.

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w dniu 18 października 2023 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2023/2122 z dnia 12 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2066 w odniesieniu do aktualizacji monitorowania i raportowania...

więcej »

Zmiany w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w dniu 27 września 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 2029). Ww. ustawa wprowadza w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami...

więcej »

Zmiany w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – szczegóły dla podmiotów wykorzystujących biomasę

W związku z publikacją w dniu 27 września 2023 r. w Dzienniku Ustaw ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 2029), wprowadzającej zmiany w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (zwanej dalej „ushe”) w zakresie...

więcej »

Konsultacje społeczne projektu rozporządzenia UE dotyczącego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że Komisja Europejska opublikowała na swojej stronie internetowej Projekt rozporządzenia wykonawczego ustanawiającego zasady stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady W ODNIESIENIU DO TREŚCI I FORMATU PLANÓW NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ NIEZBĘDNYCH DO PRZYZNAWANIA BEZPŁATNYCH...

więcej »

Konsultacje społeczne projektów rozporządzeń UE dotyczących: funkcjonowania Rejestru Uni, monitorowania i raportowania emisji gazów cieplarnianych, sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że Komisja Europejska opublikowała na swojej stronie internetowej następujące projekty aktów prawnych: 1. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1122 uzupełniające dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do funkcjonowania...

więcej »

Ponowne przypomnienie o konieczności złożenia do dnia 31 marca 2023 roku zweryfikowanego rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2 za rok 2022

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przypomina, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1092, ze zm., dalej: ustawa) prowadzący instalację albo operator statku powietrznego jest zobowiązany do przedłożenia Krajowemu ośrodkowi,...

więcej »

Przypomnienie o konieczności złożenia do dnia 31 marca 2023 roku zweryfikowanego rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2 za rok 2022 przez prowadzących instalacje oraz operatorów statków powietrznych objętych Systemem Handlu Uprawnieniami do Emisji

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przypomina, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1092, ze zm., dalej: ustawa) prowadzący instalację albo operator statku powietrznego jest zobowiązany do przedłożenia Krajowemu ośrodkowi,...

więcej »

Aktualizacja komunikatu MKiŚ dotyczącego stosowania dobrowolnych systemów certyfikacji kryteriów zrównoważonego rozwoju na potrzeby wymagań systemu EU ETS

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami uprzejmie informuje, że na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska zamieszczona została zaktualizowana informacja ws. stosowania dobrowolnych systemów certyfikacji kryteriów zrównoważonego rozwoju na potrzeby wymagań systemu EU ETS w odniesieniu do biomasy, wykorzystywanej na potrzeby energetyczne...

więcej »