Jesteś tutaj:

Struktura systemu

Drukuj

W przypadku sektora lotniczego, pierwszym okresem rozliczeniowym był w ramach EU ETS wyłącznie rok 2012. Kolejny okres rozliczeniowy obejmuje już te same lata, analogicznie jak dla pozostałych sektorów, czyli od roku 2013 do roku 2020.

Do systemu handlu włączeni zostają operatorzy statków powietrznych, którzy wykonują w danym roku kalendarzowym na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) działania lotnicze objęte Załącznikiem I do dyrektywy 2003/87/WE. W związku z realizacją takich działań podlegają oni wszystkim prawom i obowiązkom wynikającym z przepisów dyrektywy implementowanej do prawa krajowego ustawą z dnia 12 czerwca 2015 r.

Działania lotnicze – lub inaczej loty – można realizować w dowolnym miejscu na ziemi. Stąd też włączając sektor lotniczy do systemu handlu nie ograniczano działania systemu wyłącznie w określonych państwach, lecz jako kryterium przyjęto początkowo lot, który rozpoczyna się lub kończy na lotnisku zlokalizowanym w państwie należącym do Unii Europejskiej, a po 2011 roku na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Kolejnym etapem powiększania zakresu terytorium objętego systemem handlu było włączenie do systemu w 2014 roku Chorwacji, w związku z jej przystąpieniem do Unii Europejskiej. W ramach systemu handlu należy uwzględniać tzw. regiony najbardziej oddalone zdefiniowane w artykule 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Jak wspomniano systemem objęte są wszystkie loty rozpoczynające się lub kończące na terytorium EOG. Jednak występują tu wyjątki (wymienione poniżej) od kryteriów określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. Oznacza to, że operator nie ma obowiązku rozliczać emisji dwutlenku węgla z operacji zaliczanych do takich wyjątków. Innymi słowy operator wykonujący wyłącznie operacje lotnicze nieobjęte systemem, sam również temu systemowi nie podlega.

Do operacji lotniczych niepodlegających włączeniu do systemu (na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. oraz rozporządzenia 421/2014) zalicza się operacje:

  1. wykonywane wyłącznie w celu przewozu, podczas oficjalnej misji, panującego monarchy i członków jego najbliższej rodziny, szefów państw, szefów rządów i ministrów wchodzących w skład rządów państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli taki ich charakter został potwierdzony w planie lotu,
  2. wojskowe wykonywane przez wojskowe statki powietrzne, służby celnej, policji, straży granicznej, żandarmerii wojskowej, straży miejskiej i innych służb ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  3. związane z działaniami poszukiwawczo-ratowniczymi, przeciwpożarowe i gaśnicze, z pomocą humanitarną lub służb ratowniczych, jeżeli są one wykonywana na podstawie zezwolenia właściwego organu,
  4. wykonywane zgodnie z przepisami dla lotów z widocznością (lot VFR), określonych w załączniku 2 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym,
  5. kończące się na lotnisku, z którego wystartował statek powietrzny i wykonywane bez międzylądowania,
  6. szkoleniowe, wykonywane wyłącznie w celu uzyskania licencji lub uzyskania uprawnień przez członków personelu lotniczego, jeżeli jest to potwierdzone w planie lotu, pod warunkiem że nie są one wykorzystywane do przewozu pasażerów ani ładunku lub do przebazowania statku powietrznego,
  7. wykonywane wyłącznie w celu przeprowadzenia badań naukowych lub sprawdzenia, przetestowania lub przeprowadzenia procesu certyfikacji statku powietrznego lub urządzenia pokładowego lub naziemnego,
  8. wykonywane przez statek powietrzny o maksymalnej certyfikowanej masie startowej poniżej 5700 kg,
  9. wykonywane w ramach zobowiązań z tytułu wykonywania obowiązków użyteczności publicznej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty, na trasach w regionach najbardziej oddalonych, określonych w art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub na trasach, których oferowana zdolność przewozowa nie przekracza 30 000 rocznie,
  10. wykonywane przez operatora statku powietrznego będącego przewoźnikiem w rozumieniu ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze, który realizuje:
   • mniej niż 243 operacje lotnicze w każdym z trzech kolejnych czteromiesięcznych okresów w roku kalendarzowym albo
   • operacje lotnicze, których łączna roczna wielkość emisji wynosi mniej niż 10 000 Mg CO2,
  11. wykonywane w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., przez operatora statku powietrznego wykonującego niezarobkowe przewozy lotnicze o łącznych rocznych emisjach wynoszących mniej niż 1 000 ton.

W celu szczegółowego określenia charakteru operacji niepodlegających systemowi handlu, Komisja Europejska opracowała wytyczne, które zostały opublikowane w Decyzji Komisji z dnia 8 czerwca 2009 r. oraz w dokumentach uzupełniających przedstawionych w formie nieoficjalnych wytycznych (dane zawarte w poradnikach i w zakładce Najczęściej zadawane pytania).

 

Realizacja zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. wiąże się z koniecznością przestrzegania ściśle określonych dat. Poniżej przedstawiono najważniejsze terminy związane wykonywaniem tych obowiązków:

Działania powtarzające się w każdym roku danego okresu rozliczeniowego

 01.01.*Początek okresu monitorowania emisji rocznych w danym roku na potrzeby sporządzenia raportu rocznego
 

01.02.*

Publikacja wykazu operatorów statków powietrznych wykonujących działania lotnicze wymienione w Załączniku I

 

28.02.*

Wydanie przez organ właściwy uprawnień do emisji na dany rok okresu rozliczeniowego na rachunki operatorów statków powietrznych

 

31.03.*

Przedłożenie przez operatora statku powietrznego do  odpowiedniego organu zweryfikowanego raportu o emisji dwutlenku węgla

 

30.04.*

Umorzenie uprawnień do emisji w Rejestrze Uprawnień

 

31.12.*

Koniec okresu monitorowania emisji rocznych w danym roku na potrzeby sporządzenia raportu rocznego

* - kolejny rok danego okresu rozliczeniowego

Działania wykonywane jednorazowo

 

01.01.2014

Początek okresu monitorowania danych dotyczących tonokilometrów na potrzeby złożenia wniosku o przydział nieodpłatnych uprawnień do emisji ze specjalnej rezerwy

 

31.12.2014

Koniec okresu monitorowania danych dotyczących tonokilometrów na potrzeby złożenia wniosku o przydział nieodpłatnych uprawnień do emisji ze specjalnej rezerwy

 

30.06.2015

Ostateczny termin przedłożenia przez operatora statku powietrznego do odpowiedniego organu zweryfikowanych danych o tonokilometrach za rok 2014 na potrzeby rozpatrzenia wniosku o przydział nieodpłatnych uprawnień do emisji ze specjalnej rezerwy na lata 2013-2020

 

31.03.2019**

Złożenie przez operatora statku powietrznego wniosku o przydział nieodpłatnych uprawnień do emisji na kolejny okres rozliczeniowy

** - dwadzieścia jeden miesięcy przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego

Lista operatorów

Zgodnie z art. 18a, ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE, Komisja Europejska przed 1 lutego każdego roku, począwszy od roku 2009, publikuje wykaz operatorów statków powietrznych przypisanych do danego państwa administrującego. Lista operatorów co roku jest zmieniana, a jej zadaniem jest wyłącznie wskazanie podmiotu, który począwszy od roku 2006 lub w latach kolejnych wykonał działanie lotnicze objęte systemem. Generalnie przyjęto zasadę, że z listy tej nie wykreśla się operatorów, którzy już się na niej znaleźli. Zmiany w wykazie w większości przypadków dotyczą pojawienia się nowego operatora lub zmiany przyporządkowania danego podmiotu do innego państwa administrującego. Wykreślenie operatora z listy jest możliwe wyłącznie w przypadku udowodnienia przez niego, że nie spełniał on przesłanek objęcia systemem w momencie konsultacji i publikacji listy. Przypisanie konkretnego podmiotu do danego państwa administrującego odbywa się na mocy art. 18a, ust. 1 dyrektywy. Przy pracach nad listą operatorów Komisja Europejska wspomagana jest przez Europejską Organizację ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) oraz organ właściwy z danego państwa administrującego.

O przypisaniu operatora statku powietrznego do danego państwa administrującego decydują dwie kwestie:

 1. Państwo członkowskie staje się państwem administrującym dla danego operatora, jeżeli wydało temu operatorowi licencję na prowadzenie działalności lotniczej;
 2. We wszystkich innych przypadkach, państwem administrującym jest państwo członkowskie z największą szacunkową ilością przypisanych[1] emisji pochodzących z lotów wykonywanych przez tego operatora w roku bazowym[2],

Pomimo że, Komisja Europejska publikuje listę operatorów statków powietrznych, którzy wykonali przynajmniej jedną operację lotniczą objętą systemem, fakt uwzględnienia operatora na niniejszej liście nie określa ostatecznie jego uczestnictwa w systemie. Komisja Europejska wydała w tej sprawie notę informacyjną[3]. Stwierdza w niej jednoznacznie, że decydujące w tej kwestii jest wykonywanie działalności lotniczej wymienionej w Załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku operatorów, którzy powinni, a nie znaleźli się na przedmiotowej liście. Obowiązek zgłoszenia swojej działalności w przypadku takich operatorów jest bezwarunkowy. Lista operatorów statków powietrznych podlega corocznym konsultacjom pomiędzy państwem członkowskim, operatorem, Eurocontrol a Komisją.

Pierwsza wersja wykazu operatorów statków powietrznych została przedstawiona w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 748/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r. stworzonym na podstawie najlepszych dostępnych informacji o aktywności operatorów statków powietrznych w latach 2006 – 2008 gromadzonych w Eurocontrol. Rozrządzenie to zostało zaktualizowane Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/180 z dnia 9 lutego 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 748/2009 w sprawie wykazu operatorów statków powietrznych, którzy wykonywali działalność lotniczą wymienioną w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, poczynając od dnia 1 stycznia 2006 r. ze wskazaniem administrującego państwa członkowskiego dla każdego operatora statków powietrznych. W zaktualizowanym rozporządzeniu do Polski jako państwa administrującego przypisano 48 operatorów statków powietrznych, których zbiór zamieszczony został w poniższej tabeli.

L.p.CRCO[4]Nazwa operatora z listyKraj operatora

1

36500

A&S WORLD ACFT INC

Federacja Rosyjska

2

31588

AERO POWER UK

Zjednoczone Królestwo

3

40166

AIR GO EGYPT

Egipt

4

38570

AIR NORTH REGIONAL

Australia

5

33187

AIR POLAND SP.Z.O.O.

Polska

6

21406

AMC AVIATION

Egipt

7

37958

ARKADY SP.Z.O.O.

Polska

8

27743

AWAS AVTN SRVC

Stany Zjednoczone

9

38443

BINGO AIRWAYS

Polska

10

31322

BLUE JET SP.Z.O.O.

Polska

11

33876

CEZAR PRZEDSIEBIORST

Polska

12

31191

ECC LEASING COMPANY

Irlandia

13

36143

ENTER AIR

Polska

14

38442

ETH SA

Luksemburg

15

25625

EUROLOT SA

Polska

16

32532

HAWKER PARTNERSHIP

Zjednoczone Królestwo

17

24631

J S AVIATION

Zjednoczone Królestwo

18

32562

KORAL BLUE AIRLINES

Egipt

19

33079

LC ENGINEERING

Polska

20

1763

LOT POLISH AIRLINES

Polska

21

30797

MAGELLAN PRO-SERVICE

Polska

22

15423

MARITIME OFFICE

Polska

23

35190

MIDWEST AIRLINES

Egipt

24

1082

MIL ALGERIA

Algieria

25

15686

MIL BULGARIA

Bułgaria

26

1097

MIL FINLAND

Finlandia

27

6310

MIL NATO NAPMA

Niemcy

28

1113

MIL POLAND

Polska

29

11555

MIL ROMANIA

Rumunia

30

37385

MUSCO SPORTS LIGHT

Stany Zjednoczone

31

32654

NG2 S.A.

Polska

32

37290

OLT EXPRESS POLAND

Polska

33

31237

OLT EXPRESS REGIONAL

Polska

34

28514

POGRANICHNAYA KAZ

Kazachstan

35

32968

POLISH AIR NAVIG

Polska

36

29333

PYRLANDIA BOOGIE SP.

Polska

37

30603

PZL MIELEC

Polska

38

24855

ROVNO UNIVERSAL AVIA

Ukraina

39

35551

SAUDI MEDICAL SERV.

Arabia Saudyjska

40

36308

SMALL PLANET EP

Polska

41

30192

SPRINTAIR SA

Polska

42

36858

TELE-FONIKA KABLE

Polska

43

38446

TRAVEL SERVICE EP

Polska

44

26078

TURAN AIR

Azerbejdżan

45

22273

VENKATESHWARA HATCH

Indie

46

39588

YOLENAL AERONAUTICS

Zjednoczone Królestwo

47

35851

YOLENAL LIMITED

Polska

48

a11519

TAIL NB: N999EH

Nieznane

Sankcje i kary

Dyrektywa 2003/87/WE wymaga od państw członkowskich usankcjonowania i egzekwowania od uczestników systemu wszystkich nałożonych na nich praw i obowiązków wynikających z przystąpienia do systemu. Za brak realizacji określonych działań przez operatora statku powietrznego przepisy ustawy (art. 70) określają kary jakie mogą zostać nałożone na uczestników systemu.

W przypadku operatorów statków powietrznych karą zagrożone jest:

1. Brak złożenia w ustawowym terminie do 31 marca każdego roku sprawozdania dotyczącego wielkości emisji dwutlenku węgla wraz z protokołem z jego weryfikacji. Kara za niezłożenie raportu wynosi 10 000 euro.

2. Brak dokonania rozliczenia w terminie do 30 kwietnia każdego roku w Rejestrze Unii wielkości emisji dwutlenku węgla z dany rok. Kara za brak rozliczenia emisji dwutlenku węgla równa jest iloczynowi liczby uprawnień do emisji, która nie została umorzona przez operatora i jednostkowej stawki pieniężnej wynoszącej 100 euro za każdą tonę nieumorzonej emisji. Zapłacenie kary za brak umorzenia nie zwalania z obowiązku dokonania tej czynności w rejestrze (operator i tak jest zobowiązany do rozliczenia emisji).

Kary pieniężne nakładane są w drodze decyzji wydawanej przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Zadanie nakładania kar na operatorów statków powietrznych powierzono Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

 

[1] Przypisane emisje – oznaczają emisje pochodzące ze wszystkich lotów wchodzących w zakres działań lotniczych wymienionych w Załączniku I, tzn. lotów rozpoczynających się na lotnisku znajdującym się na terytorium jednego z państw członkowskich i lotów z państwa trzeciego kończących się na takim lotnisku.

[2] Rok bazowy - rok bazowy oznacza pełny rok kalendarzowy dla operatora, który rozpoczął działalność po 1 stycznia 2006, oraz rok kalendarzowy 2006 dla operatora, który rozpoczął działalność przed 1 stycznia 2006 r.

[3] Information note - http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/operators/docs/info_note_en.pdf

[4] Kod CRCO określa niepowtarzalny identyfikator danego operatora statków powietrznych

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU