Jesteś tutaj:

Korekty przydziałów

Drukuj

Nowością w porównaniu z poprzednimi okresami rozliczeniowymi jest wprowadzenie mechanizmu korekt przydziału, tzn. dostosowanie przydziału uprawnień do emisji do poziomu produkcji instalacji. Ostateczne bezpłatne przydziały będą każdego roku przekazywane na rachunki prowadzących instalacje, chyba że zastosowanie będą miały dodatkowe zasady dotyczące korekty liczby uprawnień do emisji.

Zasady te są następujące:

 • jeżeli instalacja w odpowiednim zakresie zmniejszy swoją zdolność produkcyjną, zmniejsza się przydział bezpłatnych uprawnień w zakresie, w jakim dotyczy to zmniejszenia zdolności produkcyjnej. Przydział uprawnień do emisji dla takiej instalacji koryguje się począwszy od roku następującego po roku, w którym miało miejsce zmniejszenie zdolności produkcyjnych,
 • nie wydaje się uprawnień do emisji dla instalacji, która całkowicie zaprzestała działalności począwszy od roku następującego po roku, w którym zaprzestano działalności instalacji,
 • jeżeli w podinstalacji wyodrębnionej w ramach instalacji, w której nastąpiło częściowe zaprzestanie działalności, tj. zmniejszył się poziom produkcji o więcej niż 50% w stosunku do poziomu bazowego, na podstawie którego określono przydział uprawnień (tzw. HAL Total), przydział uprawnień do emisji koryguje się w odpowiedni sposób (w zależności od wielkości ograniczenia produkcji - od 50% do zera przyznanych uprawnień). Przydział uprawnień do emisji dla instalacji, która częściowo zaprzestała działalności dostosowuje się począwszy od roku następującego po roku, w którym częściowe zaprzestanie działalności miało miejsce. W przypadku gdy w instalacji, w której miał miejsce spadek poziomu produkcji prowadzący do zastosowania zasad dotyczących częściowego zaprzestania działalności, nastąpi powrót do poprzedniego poziomu produkcji lub jego części, przydział może być skorygowany ponownie w górę.

W związku z istnieniem opisanych powyżej mechanizmów coroczna korekt przydziałów, państwa członkowskie muszą co roku zebrać wszystkie informacje dotyczące wszelkich planowanych lub rzeczywistych zmian zdolności produkcyjnej, poziomu produkcji oraz działalności dla każdej instalacji. Jeżeli w instalacji następuje zmiana, która ma wpływ na przydział, państwa członkowskie przed wydaniem na rachunki bezpłatnych uprawnień do emisji, muszą przedłożyć Komisji Europejskiej do zatwierdzenia zmienioną liczbę bezpłatnych uprawnień dla tej instalacji.

Sprawozdanie na podstawie art. 24 ust. 1 decyzji Komisji nr 2011/278/UE dotyczące monitorowania poziomu działalności i zmian w instalacji

Zgodnie z art. 24 ust 1 decyzji Komisji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na mocy art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, prowadzący instalację przedkłada do KOBiZE wszystkie informacje dotyczące wszelkich planowanych lub rzeczywistych zmian zdolności produkcyjnej, poziomu działalności oraz działalności instalacji w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku.

W związku z powyższym, dla każdej instalacji objętej systemem handlu i posiadającej przydział uprawnień na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE należy przygotować sprawozdanie dotyczące monitorowania poziomu działalności i zmian w instalacjach na potrzeby artykułu 24 ust. 1 decyzji Komisji nr 2011/278/UE.

Specjalny formularz sprawozdania dostępny jest w ramach systemu informatycznego Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. Sprawozdanie do systemu wprowadza się przez stronę internetową Krajowej bazy dostępną pod adresem: http://krajowabaza.kobize.pl. Dane wprowadza się po zalogowaniu za pomocą identyfikatora (loginu) i hasła dostępu na istniejące w Krajowej bazie konto zakładu. Jeżeli w ramach zakładu funkcjonuje instalacja objęta Krajowymi środkami wykonawczymi, pojawi się menu "Wybierz, w którym systemie chcesz pracować", w którym należy wybrać "Krajowe środki wykonawcze".

Szczegółowy sposób wypełnienia formularza opisano w "Poradniku sporządzenia sprawozdania dotyczącego monitorowania poziomu działalności i zmian w instalacjach na potrzeby Artykułu 24(1) decyzji Komisji 2011/278/UE z dnia 27 kwietnia 2011 r. (CIMs)"

Zaprzestanie działalności lub częściowe zaprzestanie działalności przez instalacje objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie 2013-2020.

Na podstawie art. 10a ust. 19 dyrektywy 2003/87/WE został wprowadzony mechanizm korekty przydziału uprawnień do emisji w przypadku zaprzestania działalności lub częściowego zaprzestania działalności przez instalacje objęte systemem handlu uprawnieniami do emisjami, którym zostały przyznanie bezpłatne uprawnienia do emisji. Zasada działania mechanizmu korekty przydziału uprawnień do emisji została szczegółowo określona w art. 22 i art. 23 decyzji Komisji nr 2011/278/UE z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydział bezpłatnych uprawnień w całej Unii na mocy art.10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. L 130 z 17.05.2011, str.1). Zgodnie z art. 22 przedmiotowej decyzji, za zaprzestanie działalności instalacji uznaje się spełnienie przez instalację jednego z następujących warunków:

 1. wygasło zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. Nr 122, poz. 695) (lub zezwolenie na uczestnictwo instalacji w systemie handlu uprawnieniami do emisji wydane na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz.2784 z późn.zm.), lub pozwolenie zintegrowane, pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
 2. wycofano zezwolenia lub pozwolenia, o których mowa w pkt 1;
 3. działalność instalacji jest niemożliwa z przyczyn technicznych;
 4. instalacja nie działa, ale działała wcześniej i nie może wznowić eksploatacji z przyczyn technicznych;
 5. instalacja nie działa, ale wcześniej działała i prowadzący instalację nie może wykazać, że przedmiotowa instalacja wznowi działanie najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od momentu zaprzestania działalności. Państwo członkowskie może wydłużyć ten okres maksymalnie do 18 miesięcy, jeśli prowadzący instalację może wykazać, że instalacja nie może wznowić działalności w terminie 6 miesięcy ze względu na wyjątkowe i nieprzewidziane okoliczności, których nie można było uniknąć nawet przy dochowaniu pełnej należytej staranności oraz które znajdują się poza kontrolą prowadzącego instalację, w szczególności takich okoliczności, jak klęski żywiołowe, wojna, zagrożenie wojną, akty terrorystyczne, rewolucje, zamieszki, sabotaż lub akty wandalizmu.

W przypadku instalacji, które prowadzący instalację utrzymuje w rezerwie lub gotowości oraz instalacji, które działają sezonowo, nie stosuje się pkt 5, jeżeli zostały spełnione wszystkie następujące warunki:

 • prowadzący instalacje posiada zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych i wszystkie inne odpowiednie pozwolenia;
 • rozpoczęcie działalności jest technicznie możliwe bez wprowadzania zmian fizycznych w instalacji;
 • przeprowadzana jest regularna konserwacja.

 

Nie wydaje się uprawnień do emisji dla instalacji, która zaprzestała działalności począwszy od roku następującego po roku, w którym zaprzestano działalności instalacji.

Zgodnie z art. 23 decyzji, za częściowe zaprzestanie działalności instalacji w instalacji, uznaje się sytuację, kiedy jedna podinstalacja, która przyczynia się do przyznania bezpłatnie co najmniej 30% z ostatecznej liczby uprawnień do emisji, lub do przyznania ponad 50 000 uprawnień do emisji, ogranicza poziom swojej działalności w danym roku kalendarzowym o co najmniej 50% w porównaniu z poziomem działalności wykorzystanym do obliczania bezpłatnego przydziału uprawnień do emisji. Zasady dostosowania przydziału darmowych uprawień dla instalacji, które częściowo zaprzestały działalności przedstawione zostały w poniżej.

Przydział uprawnień do emisji dla instalacji, która częściowo zaprzestała działalności dostosowuje się począwszy od roku następującego po roku, w którym częściowe zaprzestanie działalności miało miejsce.

Wznowienie działalności po częściowym zaprzestaniu

W przypadku gdy w podinstalacji, w której miał miejsce spadek poziomu działalności prowadzący do zastosowania zasad dotyczących częściowego zaprzestania działalności, następuje odzyskanie poprzedniego poziomu działalności lub jego części, przydział może być skorygowany ponownie w sposób następujący:

 • jeśli podinstalacja na skutek odzyskania wielkości produkcji osiągnie roczny poziom działalności wynoszący ponad 50% początkowego poziomu działalności, pełny przydział uprawnień sprzed częściowego zaprzestania działalności zostanie przywrócony, począwszy od roku następującego po roku, w którym miało miejsce odzyskanie poziomu działalności
 • jeśli podinstalacja na skutek odzyskania wielkości produkcji osiągnie roczny poziom działalności wynoszący ponad 25% początkowego poziomu działalności, przydział uprawnień będzie ponownie skorygowany i ostateczny przydział będzie stanowić 50% przydziału sprzed częściowego zaprzestania działalności, począwszy od roku następującego po roku, w którym miało miejsce odzyskanie poziomu działalności

Zasady dostosowania przydziału darmowych uprawień dla instalacji, które wznowiły działalność po częściowym zaprzestaniu przedstawione zostały w poniżej.

Nie zwiększa się liczby uprawnień jeśli prowadzący instalację zwiększy produkcję powyżej 10%, a nie przekroczy 25% HAL Total.

 

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU