Jesteś tutaj:

Prawo UE

Drukuj

 
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 202 z 7.6.2016, str. 47) to obok Traktatu o Unii Europejskiej jeden z dwóch głównych aktów prawa pierwotnego Unii Europejskiej. Jego podstawą był podpisany w Rzymie w 1975 r. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, który w 1992 r. w Maastricht został zastąpiony Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską. Traktat z Lizbony podpisany w 2007 r., który wszedł w życie 1 grudnia 2009 r., zmienił brzmienie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej na obecnie obowiązujące.

  Traktat określa funkcjonowanie Unii, ustanawiając podstawowe zasady jej działania, w tym zwłaszcza dziedziny, granice i warunki wykonywania kompetencji Unii. Determinuje w ten sposób możliwe działania zewnętrzne i wewnętrzne Unii. Zgodnie z zasadą kompetencji powierzonych (przyznanych), UE ma jedynie takie kompetencje, jakie zostały jej przyznane przez Państwa Członkowskie w traktatach.

  W części trzeciej Traktatu, w tytule XX została określona polityka (kompetencje) Unii w dziedzinie środowiska, do której zaliczają się działania w celu ochrony klimatu. Tytuł XXI określa politykę w dziedzinie energetyki.

  Tytuł XX, dotyczący środowiska, formułuje cele polityki UE w tym obszarze, tj. zachowanie, ochronę i poprawę jakości środowiska; ochronę zdrowia ludzkiego; ostrożne i racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych; a także promowanie na płaszczyźnie międzynarodowej środków zmierzających do rozwiązywania regionalnych lub światowych problemów w dziedzinie środowiska, w szczególności zwalczania zmian klimatu. Tytuł XX definiuje również najważniejsze zasady, na jakich opiera się prawo unijne w dziedzinie ochrony środowiska, którymi są: zasada ostrożności, zasady działania zapobiegawczego, naprawiania szkody w pierwszym rzędzie u źródła i zasada "zanieczyszczający płaci". Przewiduje także procedury prawodawcze przyjmowania aktów prawnych w tej dziedzinie.

  Tytuł XXI wskazuje natomiast cele UE w obszarze polityki energetycznej. Określa cel główny tej polityki (zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego UE i państw członkowskich) i cztery cele szczegółowe, których realizacja ma jednocześnie gwarantować realizację wspomnianego celu głównego: zapewnienie funkcjonowania rynku energii; zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii w Unii; wspieranie efektywności energetycznej i oszczędności energii, jak również rozwoju nowych i odnawialnych form energii; oraz wspieranie wzajemnych połączeń między sieciami energii. Zawiera także podstawę traktatową dla aktów prawa, które mają służyć realizacji celów polityki energetycznej UE.
 • Umowa między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie powiązania ich systemów handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. Urz. UE L 322 z 7.12.2017, str. 3.) weszła w życie 1 stycznia 2020 r. mając na celu powiązanie systemów handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych dwóch stron – Konfederacji Szwajcarskiej oraz Unii Europejskiej (nie jej państw członkowskich). Zakłada wzajemne uznawanie uprawnień do emisji wydawanych w ramach obu systemów handlu. Umowa określa minimalne warunki, jakie powinny spełniać oba systemy, a także umożliwia wzajemne uznawanie rozliczeń dokonywanych przez podmioty objęte zakresem dyrektywy 2003/87/WE i odpowiadających im regulacji szwajcarskich. Integracja systemów ETS obejmuje zarówno prowadzących instalacje jak i sektor lotniczy. Umowa nie nakłada żadnych obowiązków na prowadzących instalacje i operatorów statków powietrznych.

Akty normatywne dotyczące zmian klimatu:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1119 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia ram na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmiany rozporządzeń (WE) nr 401/2009 i (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie) (Dz. Urz. UE L 243 z 9.7.2021, str. 1) określa wiążący cel neutralności klimatycznej dla UE na 2050 r., który nadaje kierunek unijnej polityce na kolejne 30 lat. Rozporządzenie wskazuje, że „emisje i pochłanianie gazów cieplarnianych w całej Unii, uregulowane przez prawo Unii, należy zrównoważyć w Unii najpóźniej do 2050 r., tym samym zmniejszając emisje do poziomu zerowego netto w tym terminie, a następnie Unia powinna dążyć do osiągnięcia ujemnych emisji”. Ustanawia także wiążące cele pośrednie, jakim jest cel w postaci zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do 2030r., o co najmniej 55% w porównaniu z poziomem z 1990 r. Nadto określa ramy służące osiągnięciu neutralności klimatycznej w Unii Europejskiej do 2050 r. oraz ramy służące osiągnięciu postępów w realizacji globalnego celu w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu ustanowionego w Porozumieniu paryskim.

  Rozporządzenie zobowiązuje do wprowadzenia środków unijnych i krajowych niezbędnych do wspólnej realizacji powyższych celów. Przy wprowadzaniu tych środków Parlament Europejski, Rada, Komisja oraz państwa członkowskie muszą wziąć pod uwagę szereg czynników ekonomicznych i społecznych związanych z wpływem proponowanych działań m.in. na dobrobyt społeczeństwa, poziom zatrudnienia, konkurencyjność gospodarki, transformację energetyczną, walkę z ubóstwem energetycznym, sprawiedliwość wobec wszystkich państw członkowskich i solidarność z tymi państwami.

  Dodatkowo Europejskie prawo o klimacie wprowadza obowiązek oceny polityki UE prowadzonej w różnych dziedzinach w kontekście osiągania celu neutralności klimatycznej. Wprowadza też swoistą zasadę harmonizowania działań i środków regulacyjnych podejmowanych w różnych obszarach integracji europejskiej z celami klimatycznymi.

 • Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2003, str. 32, ze zm.) określa zasady działania systemu handlu przydziałami – tj. uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – w Unii Europejskiej. System ten jest kluczowym elementem polityki UE na rzecz walki ze zmianami klimatu oraz podstawowym narzędziem UE mającym służyć zmniejszaniu emisji gazów cieplarnianych w sposób efektywny pod względem kosztów i skuteczny pod względem gospodarczym. System jest cyklicznie reformowany w związku z kolejnymi coraz bardziej ambitnymi celami redukcyjnymi gazów cieplarnianych Unii Europejskiej. Ostatnia taka reforma została wprowadzona dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/959 i 2023/958 przyjętymi w ramach pakietu legislacyjnego „Fit for 55”, realizującego założenia Europejskiego Zielonego Ładu dotyczącego celu redukcyjnego UE na 2030r.

  Systemem EU ETS objęte są instalacje, w których prowadzone są określone w załączniku I do Dyrektywy rodzaje działań, pod warunkiem spełnienia określonych parametrów progowych odnoszonych do mocy lub zdolności produkcyjnych. Objęte są nim również operacje lotnicze wykonywane przez operatorów statków powietrznych oraz (od 1 stycznia 2024 r.) działania w zakresie transportu morskiego wykonywane przez przedsiębiorstwa żeglugowe, określone załącznikiem I do Dyrektywy. Ponadto utworzono nowy system handlu uprawnieniami gazów cieplarnianych, tzw. BRT ETS, który swoim zakresem obejmie działania określone w załączniku III - dopuszczenie do konsumpcji paliw wykorzystywanych do spalania w sektorze budowlanym, sektorze transportu drogowego i sektorach dodatkowych, tj. przemyśle energetycznym oraz przemyśle wytwórczym i budownictwie (z wyjątkiem tych wykorzystywanych w ramach działań objętych dotychczasowym systemem ETS). System ten zacznie obowiązywać 1 stycznia 2025 r. EU ETS i BRT ETS początkowo będą funkcjonowały oddzielnie, w przyszłości możliwe jest ich połączenie.

  Dyrektywa 2003/87/WE reguluje m.in. podstawowe zasady dot. monitorowania i rozliczania emisji; określa zasady dystrybucji unijnej puli uprawnień do emisji; zasady zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień w całej Unii oraz zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia regulacji dotyczących kar za niewykonywanie obowiązków wynikających z uczestnictwa w EU ETS i BRT ETS. Zasady wprowadzane Dyrektywą są precyzowane i uzupełniane przez szereg aktów prawa unijnego, regulujących konkretne zagadnienia ich funkcjonowania.

  Postanowienia Dyrektywy dotyczące systemu EU ETS są wdrażane do polskiego porządku prawnego ustawą z 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy (z uwzględnieniem przesunięć w czasie wynikających z konieczności przeprowadzenia procesu legislacyjnego niezbędnego do transpozycji aktów prawa UE do polskiego porządku prawnego).

Akty dotyczące systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych ustanowionego dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady:

Monitorowanie, raportowanie i weryfikacja emisji w ramach ETS

Rejestr Unii w ramach ETS

  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 389/2013 z dnia 2 maja 2013 r. ustanawiające rejestr Unii zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, decyzjami nr 280/2004/WE nr 406/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylające rozporządzenia Komisji (UE) nr 920/2010 i nr 1193/2011 (Dz. Urz. UE L 122 z 3.05.2013, str. 1, ze zm.) ustanawia rejestr Unii dla Unii Europejskiej, czyli internetową bazę danych zawierającą rachunki prowadzone dla instalacji stacjonarnych, operatorów statków powietrznych i wszystkich osób zainteresowanych handlem uprawnieniami do emisji. Rejestr ma na celu zapewnienie prawidłowego rozliczania uprawnień wydawanych w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). Rozporządzenie zostało zastąpione rozporządzeniem delegowanym (UE) 2019/1122 z dnia 1 stycznia 2021 r. Ma ono jednak nadal zastosowanie do dnia 31 grudnia 2025 r. w odniesieniu, między innymi, do wszystkich operacji wymaganych w odniesieniu do okresu rozliczeniowego między 2013 a 2020 r. oraz w szczególności do drugiego okresu rozliczeniowego protokołu z Kioto do okresu przewidzianego na wypełnienie zobowiązań (okres poprawek) w 2023 r.

  • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1122 z dnia 12 marca 2019 r. uzupełniające dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do funkcjonowania rejestru Unii (Dz. Urz. UE L 177 z 2.07.2019, str. 3, ze zm.) ustanawia wymogi ogólne oraz wymagania dotyczące prowadzenia i utrzymania rejestru Unii i niezależnego dziennika transakcji przewidzianego w art. 20 ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE. Rozporządzenie to stosuje się do transakcji dotyczących uprawnień utworzonych na potrzeby unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) oraz do jednostek rocznych limitów emisji (AEA), o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/842. Przedmiotowe rozporządzenie zastąpiło dnia 1 stycznia 2021 r. rozporządzenie Komisji (UE) nr 389/2013, które regulowało tę materię. Jednakże przepisy rozporządzenia (UE) nr 389/2013 będą nadal stosowane do dnia 1 stycznia 2026 r. w odniesieniu do wszystkich operacji wymaganych w odniesieniu do okresu rozliczeniowego między 2013 a 2020 r., do drugiego okresu rozliczeniowego protokołu z Kioto oraz do okresu dostosowania się do wymagań zdefiniowanego w art. 3 pkt 30 tego rozporządzenia.

   Rozporządzenie określa zasady zarządzania rachunkami oraz zadania centralnego i krajowego administratora, warunki otwierania i aktualizacji rachunków, a także zamykania, blokowania oraz zawieszania dostępu do nich. Ustanawia ogólne przepisy techniczne związane z administrowaniem rachunkami przez krajowego i centralnego administratora, warunki poufności i reglamentowanego dostępu do informacji o rachunkach i wykonywanych na nich transakcjach. Określa sposób wyznaczania i zatwierdzania upoważnionych przedstawicieli rachunków w rejestrze Unii. Rozporządzenie dzieli rachunki na 1) rachunki zarządzania ETS w rejestrze Unii, 2) rachunki posiadania w ETS w rejestrze Unii, 3) rachunki obrotowe ETS w rejestrze Unii, oraz 4) rachunki do celu rozliczania transakcji na podstawie tytułu IIA (który określa przepisy szczegółowe dotyczące rozliczania transakcji na mocy rozporządzeń (UE) 2018/842 i 2018/841). Wskazuje także, jakie informacje należy przedłożyć z wnioskami dotyczącymi otwarcia rachunku.

Sprzedaż uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na aukcji i rezerwa stabilności rynkowej w ETS

Przydział bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w ETS

Akty dotyczące działalności lotniczej objętej ETS


Akty normatywne dotyczące ochrony jakości powietrza:

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU