Jesteś tutaj:

Krajowe Środki Wykonawcze

Drukuj

Podstawą przydziału darmowych uprawnień do emisji na lata 2013-2020 są: art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE, Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na mocy art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Dokumenty z wytycznymi Komisji Europejskiej dotyczącymi zharmonizowanej metodyki przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w ETS po 2012 r. W 2011 r. zostały przygotowane Krajowe Środki Wykonawcze (KŚW). Proces uzgadniania KŚW, przesłanych do Komisji Europejskiej w 2011 r. był jednak kontynuowany do 2013 r. Komisja Europejska przedstawiła pewne zastrzeżenia dotyczące poprawności wyznaczenia przydziałów. Po wyjaśnieniu wszelkich nieścisłości, w kwietniu 2013 r. opracowano ostateczną listę instalacji objętych KŚW wraz ze wstępnym przydziałem bezpłatnych uprawnień dla każdej instalacji, która uwzględniała wszystkie zmiany dokonane od  2011 r.

We wrześniu 2013 r. opublikowano Decyzję Komisji Europejskiej 2013/448/UE z dnia 5 września 2013 r. dotyczącej krajowych środków wykonawczych w odniesieniu do przejściowego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych zgodnie z art. 11 ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  określającą jednolity międzysektorowy współczynnik korygujący. Na jej podstawie KOBiZE opracował wykaz instalacji objętych Krajowymi Środkami Wykonawczymi wraz z przyznaną im ostateczną całkowitą liczbą uprawnień do emisji na okres rozliczeniowy 2013-2020.

 

Zgodnie z tym wykazem ostateczne liczby bezpłatnych uprawnień na lata 2013-2020 dla Polski kształtują się następująco:

  20132014201520162017201820192020Suma
2012-2020

Ostateczna liczba bezpłatnych uprawnień wg KŚW – art. 10a.

mln

64,6

60,6

56,9

53,5

50,6

48,0

45,8

43,7

423,7

 

Liczby podane w tabeli powyżej stanowią przydział bezpłatnych uprawnień określony w KŚW w oparciu o art. 10a dyrektywy EU ETS, czyli nie zawierają przejściowego bezpłatnego przydziału związanego z produkcją energii elektrycznej czyli tzw. derogacji. Nie uwzględniają również zmian wynikających z przydziału uprawnień do emisji z rezerwy oraz mechanizmu korekty.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU