Jesteś tutaj:

Procedura składania wniosków o przydział bezpłatnych uprawnień do emisji na okres 2021-2025

Drukuj

Prowadzący instalacje składa wniosek o przydział uprawnień do emisji, na produkcję inną niż produkcja energii elektrycznej, w terminie przed dniem 30 maja 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Wniosek o przydział bezpłatnych uprawnień do emisji na lata 2021-2025 zawiera następujące formularze w języku polskim:

  a)  Raport dotyczący danych podstawowych zawierający dane dotyczące instalacji;

  b)  Plan metodyki monitorowania stanowiący podstawę raportu dotyczącego danych podstawowych oraz weryfikacji;

  c)  Sprawozdanie z weryfikacji raportu dotyczącego danych podstawowych oraz planu metodyki monitorowania.

Raport dotyczący danych podstawowych oraz Plan metodyki monitorowania powinny być zweryfikowane przez weryfikatora, posiadającego akredytację w zakresie „rodzaju działania nr 98- Inne działania na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE” otrzymaną na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 600/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie weryfikacji raportów na temat wielkości emisji gazów cieplarnianych i raportów dotyczących tonokilometrów oraz akredytacji weryfikatorów zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady albo rozporządzenia wykonawczego Komisji 2018/2067 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie weryfikacji danych oraz akredytacji weryfikatorów na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Wniosek składa się do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

Dla każdej instalacji należy przesłać osobny wniosek. Nazwy formularzy należy odpowiednio zmodyfikować wpisując numer KPRU instalacji oraz datę sporządzenia formularza w pola oznaczone w nazwie wzoru jako KPRU_RRRR-MM-DD.

Możliwe sposoby wysłania wniosku:

1. Drogą elektroniczną poprzez ePUAP.

Wniosek można złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą IOŚ-PIB (/ios-pib/SkrytkaESP).

Przed wysłaniem, wszystkie 3 formularze należy podpisać profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wszystkie osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu oraz przez weryfikatora. W przypadku, gdy podpis złożyła osoba inna niż uwidoczniona jako osoba uprawniona do reprezentowania podmiotu w KRS, należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo (również podpisane profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Aby podpisać dokument profilem zaufanym przez kilka osób, należy wejść na stronę dostępną pod adresem: https://www.gov.pl/web/uslugi/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany, a następnie postępować z zamieszczonymi tam instrukcjami.

Opatrzone odpowiednimi podpisami formularze należy przesłać jako „pismo ogólne do podmiotu publicznego” lub „pismo ogólne do podmiotu publicznego –stary wzór”.

W celu złożenia wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP należy wejść na stronę platformy ePUAP dostępną pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portala lub na stronę https://obywatel.gov.pl/wyslij-pismo-ogolne.

Jako adresata należy wpisać/wybrać: „INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY”.

Jako rodzaj pisma należy wpisać/wybrać: „wniosek”.

Jako tytuł pisma należy wpisać: „nr KPRU - wniosek o przydział uprawnień do emisji na lata 2021-2025 - podając numer KPRU instalacji.

Jako Załączniki należy dodać podpisane wcześniej formularze: raportu dotyczącego danych podstawowych, planu metodyki monitorowania, sprawozdania z weryfikacji.

Po uzupełnieniu niezbędnych danych, należy postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami

2. W postaci elektronicznej, drogą mailową z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

W przypadku gdy wszystkie 3 formularze zostaną podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wszystkie osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu (lub przez pełnomocnika, którego pełnomocnictwo podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym zostanie załączone do wniosku) oraz przez weryfikatora, wniosek,  w zastępstwie dwóch poprzednich metod, można również złożyć za pośrednictwem skrzynki email: ksw@kobize.pl wpisując w tytule wiadomości: „nr KPRU - wniosek o przydział uprawnień do emisji na lata 2021-2025 - podając numer KPRU instalacji. Informujemy jednak, że w takim przypadku nie zostanie wystawione urzędowe poświadczenie odbioru (zgodnie z § 9 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 180). Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do przesłania na ww. adres poczty elektronicznej wynosi 50 MB.

2. Drogą tradycyjną.

Wykorzystując drogę tradycyjną, formularze należy przesłać zarówno w postaci papierowej jak i postaci elektronicznej umożliwiającej przetwarzanie zawartych w nich danych (np. pliki .xls/.xlsx na płycie itp.) na adres Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarzadzania Emisji, ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa. Prosimy o wykorzystanie poniższego wzoru jako pisma przewodniego:

Wzór pisma przewodniego do wniosku

Wydruki wszystkich 3 formularzy powinny być zaopatrzone w podpisy wszystkich osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu oraz weryfikatora. W przypadku, gdy podpis złożyła osoba inna, niż uwidoczniona jako osoba uprawniona do reprezentowania podmiotu w KRS, należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

Zachęcamy do korzystania z przekazywania wniosku drogą elektroniczną.

Informujemy, iż jeżeli oczekują Państwo, by dalsza korespondencja w sprawie złożonego wniosku o przydział uprawnień do emisji na lata 2021-2025 odbywała się drogą elektroniczną, to powinni Państwo złożyć wniosek o przydział uprawnień za pośrednictwem platformy ePUAP. W pozostałych przypadkach KOBiZE będzie zobowiązany do kierowania do Państwa pism w postępowaniu w formie tradycyjnej (pocztą). Z uwagi na konieczność uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru, KOBiZE nie może kierować do Państwa dalszych pism w sprawie złożonego wniosku na zwykły adres e-mail.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU