Jesteś tutaj:

Zadania inwestycyjne KPI

Drukuj

Zadania inwestycyjne ujęte w Krajowym Planie Inwestycyjnym (KPI) ogłoszonym w drodze obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 15 lutego 2016 r. i opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski z 2016 r., są realizowane zgodnie ze wskaźnikami zgodności zatwierdzonymi przez ministra właściwego do spraw środowiska.

Podmioty realizujące zadania inwestycyjne są zobowiązane w terminie do 30 września każdego roku do składania Krajowemu ośrodkowi sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadania inwestycyjnego za okres sprawozdawczy wraz z opinią biegłego rewidenta. Okresem sprawozdawczym jest okres rozpoczynający się z dniem 1 lipca i kończący 30 czerwca następnego roku. Jeżeli w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych kosztów inwestycyjnych podmiot realizujący zadanie przedkłada informację o nieponiesieniu kosztów oraz informację o wykorzystaniu nadwyżki kosztów kwalifikowanych poniesionych w poprzednich okresach sprawozdawczych.

Wzory formularza wniosku o zatwierdzenie odpowiedniego dla realizacji zadania inwestycyjnego wskaźnika lub wskaźników zgodności, formularza sprawozdania rzeczowo-finansowego, formularza opinii biegłego rewidenta, oraz formularza informacji o nieponiesieniu kosztów inwestycyjnych określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o zatwierdzenie odpowiedniego dla realizacji zadania inwestycyjnego wskaźnika lub wskaźników zgodności, wzoru formularza sprawozdania rzeczowo-finansowego, wzoru formularza opinii biegłego rewidenta, wzoru formularza informacji o nieponiesieniu kosztów inwestycyjnych

Uprawnienia do emisji są wydawane instalacjom wytwarzającym energię elektryczną w liczbie stanowiącej równowartość poświadczonej w sprawozdaniu rzeczowo-finansowym wysokości poniesionych kosztów inwestycyjnych kwalifikowanych do zbilansowania z wartością uprawnień do emisji, jednak nie większej niż liczba uprawnień do emisji planowanych do przydzielenia tej instalacji na dany rok, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji.

Minister właściwy do spraw środowiska ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie ministerstwa środowiska raport z realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w KPI zgodnie z art. 10c dyrektywy 2003/87/WE za dany rok.

Raport z realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w KPI zgodnie z art. 10c dyrektywy 2003/87/WE za 2015 r. – derogacje dla energetyki - pobierz tutaj.

Raport z realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w KPI zgodnie z art. 10c dyrektywy 2003/87/WE za 2016 r. – derogacje dla energetyki - pobierz tutaj.

Raport z realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w KPI zgodnie z art. 10c dyrektywy 2003/87/WE za 2017 r. – derogacje dla energetyki - pobierz tutaj.

Raport z realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w KPI zgodnie z art. 10c dyrektywy 2003/87/WE za 2018 r. – derogacje dla energetyki - pobierz tutaj.

 

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU