Jesteś tutaj:

2011

Drukuj

Konsultacje społeczne projektu zmiany KPRU na lata 2008-2012

Informujemy, iż na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska (www.mos.gov.pl) oraz Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) opublikowano projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla...

więcej »

Projekt przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w latach 2013 - 2020

Które podmioty mogą otrzymać bezpłatne uprawnienia do emisji CO2 i w jakiej ilości? Polska przygotowała projekty wykazów dla instalacji objętych Europejskim System Handlu Emisjami (EU ETS) na lata 2013 – 2020. Propozycje oczekują na akceptację Komisji Europejskiej. EU ETS jest jednym z najważniejszych instrumentów polityki Unii Europejskiej w dziedzinie...

więcej »

Informacja na temat konsolidacji krajowych rejestrów uprawnień do emisji CO2

Komisja Europejska we współpracy z Państwami Członkowskimi prowadzi zaawansowane prace nad połączeniem krajowych rejestrów uprawnień z Rejestrem Unii. W praktyce oznacza to, iż dane przechowywane w obecnych rejestrach zostaną przeniesione do wspólnego Rejestru Unii. Z chwilą rozpoczęcia funkcjonowania nowego rejestru dostęp do danych i rachunków będzie...

więcej »

Opublikowano Decyzję Komisji z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany decyzji 2007/589/WE

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, iż w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano Decyzję Komisji z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany decyzji 2007/589/WE w zakresie włączenia wytycznych dotyczących monitorowania i sprawozdawczości w odniesieniu do emisji gazów cieplarnianych wynikających z nowych działań...

więcej »

Zmiany zezwoleń i zatwierdzanie planów monitorowania wielkości emisji

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, iż zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695) w zezwoleniu zatwierdza się plan monitorowania wielkości emisji. W przypadku, gdy zezwolenie nie zawiera zatwierdzonego planu monitorowania,...

więcej »

Konsultacje społeczne projektu wykazu instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r.

Konsultacje społeczne projektu wykazu instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r. wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji określoną dla instalacji na podstawie danych przekazanych przez prowadzących instalacje w ramach Krajowych Środków...

więcej »

Referencyjny wskaźnik jednostkowej emisyjności dwutlenku węgla przy produkcji energii elektrycznej do wyznaczania poziomu bazowego dla projektów JI realizowanych w Polsce

Informujemy, że w celu ujednolicenia i harmonizacji sposobu szacowania redukcji lub uniknięcia emisji gazów cieplarnianych generowanych przez projekty realizowane w Polsce ubiegające się o zatwierdzenie w ramach mechanizmu wspólnych wdrożeń (JI) został opracowany i przyjęty referencyjny wskaźnik emisyjności dwutlenku węgla dla produkcji energii elektrycznej...

więcej »

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie informacji wymaganych do opracowania krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji.

W dniu 27 lipca 2011 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie informacji wymaganych do opracowania krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji (Dz. U. z 2011 r., Nr 154, poz. 914).Rozporządzenie to nakłada na prowadzących instalacje obowiązek przesłania do KOBIZE informacji o prowadzonej...

więcej »

8 sierpnia 2011 r. mija termin przekazywania danych do KOBiZE

Do 8 sierpnia zakłady przemysłowe objęte unijnym systemem handlu emisjami danych przekazują KOBIZE dane do wykazu bezpłatnych uprawnień do emisji. Na podstawie krajowych danych od elektrowni, elektrociepłowni i innych zakładów, które rozliczają się z emisji gazów cieplarnianych powstanie wykaz instalacji wraz z przyznaną liczbą uprawnień do emisji na...

więcej »