Jesteś tutaj:

2010

Drukuj

Ostateczny termin nadsyłania zweryfikowanych raportów rocznych emisji CO2 za 2009 rok

Szanowni Państwo,  Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji przypomina, że zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. 2004 nr 281 poz. 2784 z późn. zm.), każdy prowadzący instalację objętą wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami...

więcej »

Konsultacje Projektu Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 z dnia 15 marca 2010 r.

Zgodnie z przepisami art. 9 ust. 2 pkt 4 i 5, art. 14 ust. 4 oraz art. 17 ustawy z 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, a także w odwołaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

więcej »

Najnowsze opracowanie KASHUE pt.: „Aukcje uprawnień do emisji w EU ETS w okresie 2013-2020 zgodnie z dyrektywą 2009/29/WE”

W dniu 5 czerwca 2009 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE, zmieniająca Dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych (tzw. dyrektywa EU ETS). Znowelizowana dyrektywa EU ETS, zgodnie z art. 10...

więcej »

Zmiana adresów poczty elektronicznej

Z dniem 11 lutego 2010 roku nazwa domeny poczty "kashue.pl" została zmieniona na "kobize.pl".Odtąd poczta wysyłana na adresy w domenie "@kashue.pl" i "@kobize.pl" będzie przekierowywana i dostarczana do wskazanych adresatów. Równocześnie informujemy, że od dnia dzisiejszego cała korespondencja elektroniczna wychodząca z KASHUE będzie wysyłana z domeny...

więcej »

Konsultacje projektów ustaw

W dniu 10 lutego 2010 r. Ministerstwo Środowiska przedłożyło do konsultacji społecznych dwa projekty ustaw: pierwszy o wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz drugi o systemie bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NO X) dla dużych źródeł spalania. Poniżej znajdują się...

więcej »

Aktualizacja wykazu operatorów statków powietrznych przypisanych do Polski jako państwa administrującego

W dniu 29 stycznia 2010 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym Rozporządzenie Komisji (UE) nr 82/2010 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 748/2009 w sprawie wykazu operatorów statków powietrznych, którzy wykonywali działalność lotniczą wymienioną w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE poczynając od dnia 1 stycznia 2006 r. ze wskazaniem...

więcej »

Pilna informacja

W dniu wczorajszym, tj. 28 stycznia 2010 r. w większości państw europejskich nastąpiła próba wyłudzenia poufnych danych od użytkowników krajowych rejestrów uprawnień. Celem sprawcy lub sprawców było uzyskanie dostępu do rachunków. Rozesłana drogą elektroniczną wiadomość dotycząca nowych mechanizmów bezpieczeństwa w systemie handlu emisjami była nieprawdziwa...

więcej »

Projekt KPRU na lata 2008-2012

Komisja Europejska Decyzją z dnia 11.12.2009 r. odrzuciła Krajowy Plan Rozdziału Uprawnień (KPRU) na lata 2008-2012 przesłany przez Polskę w czerwcu 2006 r. Jednocześnie zobowiązała Polskę do złożenia nowego Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień na 2008-2012. W związku z tym Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE), na podstawie...

więcej »

Pilna informacja

Krajowy Administrator informuje, że do użytkowników polskiego Rejestru została przesłana elektroniczna wiadomość zawierająca nieprawdziwą informację. Bardzo prosimy zignorować maila zatytułowanego „System Handlu Emisjami (EU ETS) - Nowy srodek bezpieczeństwa” i nie podejmować żadnych działań. Jest to próba wyłudzenia poufnych informacji.O dalszych działaniach...

więcej »

Decyzja Komisji z dnia 24 grudnia 2009 r.

Decyzja Komisji z dnia 24 grudnia 2009 r. ustalająca zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, wykaz sektorów i podsektorów uważanych za narażone na znaczące ryzyko ucieczki (Dz. Urz. UE L 1 z dn. 5.01.2010 r. str. 10)Wersja polska (pdf)Wersja angielska (pdf)

więcej »