Jesteś tutaj:

Najnowsze opracowanie KASHUE pt.: „Aukcje uprawnień do emisji w EU ETS w okresie 2013-2020 zgodnie z dyrektywą 2009/29/WE”

Drukuj

NULL

W dniu 5 czerwca 2009 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE, zmieniająca Dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych (tzw. dyrektywa EU ETS). Znowelizowana dyrektywa EU ETS, zgodnie z art. 10 ust. 1, ustanawia aukcję jako podstawową metodę rozdziału uprawnień do emisji. W trzecim okresie rozliczeniowym, który przypadnie na lata 2013-2020, wszystkie uprawnienia nie przydzielone bezpłatnie muszą być sprzedawane w drodze aukcji. 
Dla Polski – jednego z największych emitentów CO2 w UE – kwestie związane z wprowadzeniem aukcji mają znaczenie kluczowe. Wynika to z faktu, że nasz sektor elektroenergetyczny oparty jest przede wszystkim na energii wytwarzanej z węgla. Ponadto, blisko 80%  funkcjonujących w Polsce instalacji objętych systemem EU ETS, to małe podmioty o niskim potencjale ekonomicznym. Koszty związane z zakupem uprawnień dla tej grupy podmiotów będą znaczące, co w konsekwencji może wiązać się również z ryzykiem ich przenoszenia na finalnych odbiorców.
Celem niniejszego opracowania jest pokazanie, przede wszystkim uczestnikom EU ETS, nowych uwarunkowań w funkcjonowaniu europejskiego rynku emisji CO2, związanych z wprowadzeniem mechanizmu aukcji, jako podstawowej metody rozdziału uprawnień do emisji po 2013 roku poprzez przybliżenie kluczowych aspektów projektowanego w UE mechanizmu aukcyjnego i lepszego przygotowania się polskich podmiotów do uczestnictwa w aukcji.
Opracowanie składa się z szeregu technicznych aspektów organizacji procesu aukcji w EU ETS w okresie 2013-2020, w kontekście głównych założeń przygotowywanego przez Komisję Europejską rozporządzenia o aukcjach, z których do najważniejszych można zaliczyć: model, format i kalendarz aukcji, formy uczestnictwa oraz instrumenty zabezpieczające prawidłowe funkcjonowanie aukcji. Ponadto materiał zawiera charakterystykę rynku wtórnego obrotu uprawnieniami do emisji, z uwzględnieniem roli podmiotów i instrumentów finansowych tworzących ten rynek, a także informacje dotyczące przebiegu prac Komisji Europejskiej nad wyżej wymienionym aktem prawnym.


Niniejszy dokument pt. „Aukcje uprawnień do emisji w EU ETS w okresie 2013-2020 zgodnie z dyrektywą 2009/29/WE” znajduje się w dziale Opracowania i Analizy.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU