Jesteś tutaj:

2010

Drukuj

Zasady monitorowania emisji gazów cieplarnianych z dodatkowych działalności włączonych do EU ETS (tłumaczenie robocze)

W celu ułatwienia monitorowania i raportowania emisji gazów cieplarnianych z dodatkowych działalności włączonych do systemu handlu uprawnieniami do emisji KASHUE/KOBIZE przygotowało nieformalne tłumaczenie projektu Decyzji Komisji Europejskiej ustanawiającej wytyczne dotyczące monitorowania i sprawozdawczości zgodnie z Dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu...

więcej »

Najnowsze opracowanie KASHUE-KOBiZE pt.: „PROJEKTY WSPÓLNYCH WDROŻEŃ – MOŻLIWOŚCI REALIZACJI W POLSCE”

Wraz z wejściem w życie Ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji zostały ustanowione zasady dotyczące projektów wspólnych wdrożeń w Polsce, dając podstawy prawne do ich zatwierdzania i realizacji. Polska, spełniając kryteria (tzw. eligibility requirements) zawarte w paragrafie 21 tzw. międzynarodowych...

więcej »

Wykaz projektów wspólnych wdrożeń (JI)

Krajowy ośrodek, realizując swoje zadania wynikające z art. 2 ust. 4 oraz art. 48 ust. 1 ustawy*, które dotyczą prowadzenia wykazu projektów wspólnych wdrożeń realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadających listy popierające lub zatwierdzające, zamieścił odpowiednie wykazy na swojej stronie internetowej.*Ustawa z dnia 17 lipca 2009...

więcej »

Informacja o wydanych uprawnieniach

W dniach 19-20 kwietnia 2010 roku KASHUE wydało na konta 798 instalacji 200 779 864 uprawnienia do emisji CO2. Dla 30 instalacji wymienionych na liście wg Rozporządzenia Rady Ministrów  z dn. 1.07.2008 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami...

więcej »

Wydanie uprawnień na rok 2010

Szanowni Państwo, W związku z opublikowaniem dnia 19 kwietnia br. przez Komisję Europejską informacji o zatwierdzeniu nowego Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień na lata 2008-2012, Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji informuje, iż w dniu dzisiejszym (tj. 20 kwietnia br.) rozpocznie się proces wydawania uprawnień do emisji na...

więcej »

Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 19.04.2010 r. w sprawie polskiego Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień na lata 2008-2012

W dniu 19.04.2010 r. Komisja Europejska wydała decyzję dotyczącą krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji gazów cieplarnianych zgłoszonego przez Polskę dnia 8 kwietnia 2010 r. zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. W decyzji tej Komisja Europejska nie zgłosiła zastrzeżeń w odniesieniu do krajowego planu rozdziału uprawnień. Krajowy...

więcej »

Zawieszenie akredytacji

Uprzejmie informujemy, że z dniem 31.03.2010 r. zawieszono akredytację weryfikatorowi instytucjonalnemu GHG (na wniosek weryfikatora) – Germanischer Lloyd Industrial Services Polska Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa w całym zakresie akredytacji:PL-VG-0006 do dnia 05.03.2011 r. tj. do końca ważności akredytacji.

więcej »

Najnowsze opracowanie KASHUE-KOBiZE

W dniu 17 grudnia 2008 r. osiągnięto porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim i Radą Unii Europejskiej w  sprawie  przyjęcia  pakietu  rozwiązań  legislacyjnych  zmierzających do kontrolowania i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na terenie Unii Europejskiej, określanych jako pakiet energetyczno-klimatyczny. Głównym celem pakietu energetyczno-klimatycznego...

więcej »

Zbieranie danych z dodatkowych działalności zgodnie z art. 9a Dyrektywy 2009/29/WE

W związku z  koniecznością pozyskania danych o emisjach z dodatkowych działalności i dodatkowych gazów objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji od 2013 roku zgodnie z art. 9a dyrektywy 2009/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego...

więcej »

ROZLICZENIE EMISJI ZA ROK 2009

W związku z działaniami mającymi zapobiec umarzaniu uprawnień i jednostek Kioto, które wcześniej zostały użyte do rozliczenia emisji we wspólnotowym systemie handlu emisjami Komitet ds. Zmian Klimatu w dniu 18 marca br. powziął decyzję o zablokowaniu transakcji umorzenia w systemach rejestrowych państw Unii Europejskiej.Emisja za rok 2009 będzie mogła...

więcej »