Jesteś tutaj:

Przydziały uprawnień - instalacje

Drukuj

Zasady przydziału

Definicja instalacji Zdolność produkcyjna i znaczące zmiany zdolności produkcyjnej System Ciepłowniczy (District heating) Metodyka monitorowania dla danych podstawowych KŚW Historyczne poziomy działalności (HAL) Międzysektorowy Współczynnik Korygujący  Definicja instalacji Zgodnie z art. 3 lit. h) zmienionej Dyrektywy ETS „Nowa instalacja”...

więcej »

Krajowe Środki Wykonawcze

Krajowe Środki Wykonawcze (KŚW) Podział na podinstalacje podinstalacje Harmonogram określenia ostatecznych przydziałów w KŚW   Krajowe Środki Wykonawcze (KŚW) Zgodnie z art. 11 ust 1 zmienionej Dyrektywy ETS wykaz instalacji objętych niniejszą dyrektywą na okres pięciu lat rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2021 r. zostanie przedłożony najpóźniej...

więcej »

Benchmarki

Nowe wartości benchmarków Zgodnie z art. 10a (2) zmienionej Dyrektywy ETS Komisja przyjmuje akty wykonawcze w celu określenia zmienionych wartości wskaźników na potrzeby przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji. Akty te są zgodne z aktami delegowanymi przyjętymi na mocy ust. 1 niniejszego artykułu i spełniają następujące warunki: a)      w latach...

więcej »

Gromadzenie danych KŚW

Procedura składania wniosków o przydział bezpłatnych uprawnień do emisji na okres 2021-2025. Prowadzący instalacje składa wniosek o przydział uprawnień do emisji, na produkcję inną niż produkcja energii elektrycznej, przed dniem 30 maja 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia...

więcej »

Dostosowanie przydziału

Informacja o określeniu przez Komisję Europejską jednolitego międzysektorowego współczynnika korygującego (CSCF) W dniu 31 maja 2021 r. Komisja Europejska w decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej 2021/927 w sprawie ustalenia jednorodnego międzysektorowego współczynnika korygującego do dostosowania bezpłatnych uprawnień do emisji na lata 2021-2025...

więcej »

Ucieczka emisji

Wykaz sektorów i podsektorów uznanych za narażone na ryzyko ucieczki emisji w okresie 2021–2030 określono w decyzji delegowanej Komisji (UE)…/… z dnia 15 lutego 2019 r. uzupełniającej dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wskazania sektorów i podsektorów uznanych za narażone na ryzyko ucieczki emisji w okresie 2021–2030. Ucieczka...

więcej »

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/410 z dnia 14 marca 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu wzmocnienia efektywnych pod względem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji niskoemisyjnych oraz decyzję (UE) 2015/1814

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/410 z dnia 14 marca 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu wzmocnienia efektywnych pod względem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji niskoemisyjnych oraz decyzję (UE) 2015/1814 (zmieniona Dyrektywa ETS) wprowadza szereg zmian w zasadach przydziału uprawnień do emisji po 2020 roku. Czwarty...

więcej »

Prawo

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Decyzja Komisji Europejskiej 2011/278/UE z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego...

więcej »

Ucieczka emisji

Aby nie ograniczać konkurencyjności przedsiębiorstw objętych unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), dla sektorów narażonych na ryzyko „ucieczki emisji” (carbon leakage) obowiązują mniej restrykcyjne zasady przydziału bezpłatnych uprawnień. Ma to na celu ograniczenie ryzyka przeniesienia ich produkcji do krajów, w których przemysł...

więcej »