Jesteś tutaj:

Dostosowanie przydziału

Drukuj

W 4 okresie rozliczeniowym dostosowanie przydział uprawnień do poziomów działalności będzie następowało w bardziej elastyczny sposób, tj. w przypadku gdy dwuletnia średnia krocząca poziomów działalności zmieni się o ponad 15% w odniesieniu do historycznych poziomów działalności. Do końca 2019 r. zostanie przygotowany oddzielny akt wykonawczy określający zasady zmian przydziałów uprawnień do emisji.

Według art. 10a ust 20 zmienionej dyrektywy EU ETS w stosownych przypadkach dostosowuje się poziom przydziału bezpłatnych uprawnień dla instalacji, których eksploatacja zwiększyła lub zmniejszyła się, co stwierdzono na podstawie średniej kroczącej z dwóch lat, o więcej niż 15 % w porównaniu z poziomem początkowo zastosowanym do określenia przydziału bezpłatnych uprawnień na odpowiedni okres, o którym mowa w art. 11 ust. 1.

Art. 10a ust. 21 stanowi, że w celu wykonania tego przepisu Komisja może przyjąć akty wykonawcze określające przepisy dotyczące dostosowań liczby bezpłatnych przydziałów przyznawanych instalacjom, których poziom działalności zwiększył się lub zmniejszył.

Z kolei zgodnie z art. 11 ust 1 zmienionej Dyrektywy każdy wykaz KŚW zawiera informacje na temat działalności produkcyjnej, transferów ciepła i gazów, wytwarzania energii elektrycznej oraz emisji na poziomie podinstalacji w ciągu pięciu lat kalendarzowych poprzedzających jego przedłożenie.

Oznacza to, że poziomem odniesienia do dostosowania przydziału będą: w okresie 2021-2025 dane o poziomach działalności z lat 2014-2018, a w okresie 2026-2030 dane o poziomach działalności z lat 2019-2023.

Wprowadzenie takiego mechanizmu dostosowania przydziału skutkuje brakiem konieczności definiowania obecnych w istniejących przepisach pojęć takich jak: znaczące zwiększenie zdolności produkcyjnej, znaczące zmniejszenie zdolności produkcyjnej, znacząca zmiana zdolności produkcyjnej, dodana zdolność produkcyjna, zmniejszona zdolność produkcyjna, rozpoczęcie zmienionej działalności.

Rozporządzenie FAR wprowadza obowiązek przekazania metodyki monitorowania dla danych o poziomach działalności wraz z wnioskiem o przydział uprawnień oraz wprowadza nowe zasady dotyczące wprowadzania zmian do tej metodyki monitorowania oraz jej ulepszania. Ma to związek z zasadami dostosowania przydziału uprawnień do produkcji. Plan metodyki monitorowania danych o poziomach działalności, zatwierdzony przez właściwy organ do dnia 31 grudnia 2020 r. zgodnie z art. 6 Rozporządzenia FAR, będzie podstawą do weryfikacji raportów rocznych o poziomach działalności. Przydział uprawnień dla roku y+2 będzie określany w oparciu o średnią kroczącą poziomów działalności określoną na podstawie raportów rocznych o poziomach działalności sporządzonych dla lat y i y+1.

Szczegółowe zasady dostosowania przydziału uprawnień zostaną określone w planowanej do końca 2019 r. decyzji Komisji.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU