Jesteś tutaj:

Formularz sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji zadania inwestycyjnego ujętego w Krajowym Planie Inwestycyjnym (KPI)

Drukuj

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w zakładce „Materiały do pobrania” w kategorii „Krajowy Plan Inwestycyjny” zostały udostępnione w formacie Excel:

których wzory zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o zatwierdzenie odpowiedniego dla realizacji zadania inwestycyjnego wskaźnika lub wskaźników zgodności, wzoru formularza sprawozdania rzeczowo-finansowego, wzoru formularza opinii biegłego rewidenta, wzoru formularza informacji o nieponiesieniu kosztów inwestycyjnych.

Wersja formularzy powinna być stosowana przy składaniu sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji zadania inwestycyjnego ujętego w Krajowym Planie Inwestycyjnym wraz z opinią biegłego rewidenta za okres sprawozdawczy od 1 lipca 2016 r do 30 czerwca 2017 r.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 568) termin złożenia przedmiotowego sprawozdania wraz z opinią biegłego rewidenta i jej tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język angielski upływa w dniu 30 września 2017 r.

Przypominamy, że sprawozdanie rzeczowo-finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta, jak i informację o nieponiesieniu kosztów należy przesłać również w postaci elektronicznej w formacie Excel, pozwalającym na elektroniczne przetwarzanie zawartych w nich danych na adres: kpi@kobize.pl z opisem plików odpowiednio: PL-$-(nr zadania)-2017 sprawozdanie, PL-$-(nr zadania)-2017 opinia, PL-$-(nr zadania)-2017 informacja.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU