Jesteś tutaj:

Przypomnienie o konieczności złożenia do 30 września 2019 roku sprawozdania rzeczowo – finansowego z realizacji zadania inwestycyjnego ujętego w Krajowym Planie Inwestycyjnym

Drukuj

Przypomnienie o konieczności złożenia do 30 września 2019 roku sprawozdania rzeczowo – finansowego z realizacji zadania inwestycyjnego ujętego w Krajowym Planie Inwestycyjnym wraz z opinią biegłego rewidenta za okres sprawozdawczy od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. lub informacji o nieponiesieniu kosztów inwestycyjnych i wykorzystaniu nadwyżki kosztów inwestycyjnych poniesionych w poprzednich okresach sprawozdawczych.

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przypomina, że jak dotychczas zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1201 z późn. zm., zwana dalej: ustawa ETS) termin złożenia przedmiotowego sprawozdania wraz z opinią biegłego rewidenta i jej tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język angielski upływa w dniu 30 września 2019 r.

W przypadku nieponiesienia kosztów inwestycyjnych należy wypełnić formularz informacji o nieponiesieniu kosztów inwestycyjnych i wykorzystaniu nadwyżki kosztów poniesionych w poprzednich okresach sprawozdawczych.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta, jak i informację o nieponiesieniu kosztów należy przesłać również w postaci elektronicznej w formacie Excel, pozwalającym na elektroniczne przetwarzanie zawartych w nich danych na adres: kpi@kobize.pl z opisem plików odpowiednio: PL-$-(nr zadania)-2019 sprawozdanie, PL-$-(nr zadania)-2019 opinia, PL-$-(nr zadania)-2019 informacja.

Krajowy ośrodek informuje, że w zakładce „Materiały do pobrania” w kategorii „Krajowy Plan Inwestycyjny” są udostępnione w formacie Excel:

których wzory zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o zatwierdzenie odpowiedniego dla realizacji zadania inwestycyjnego wskaźnika lub wskaźników zgodności, wzoru formularza sprawozdania rzeczowo-finansowego, wzoru formularza opinii biegłego rewidenta, wzoru formularza informacji o nieponiesieniu kosztów inwestycyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1597).

 

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1501, zwana dalej: nowelizacja ustawy ETS) przepisy przedmiotowego rozporządzenia zostały czasowo utrzymane w mocy do dnia 31 grudnia 2019 r.

 

Dodatkowo informacje dotyczące formularzy sprawozdawczych z KPI zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Środowiska, w komunikacie: „Wzory formularzy, o których mowa w art. 36 ust. 6 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych”.

https://bip.mos.gov.pl/index.php?id=5660

Nowelizacja ustawy ETS dokonała modyfikacji obowiązków sprawozdawczych spoczywających na podmiotach realizujących zadania inwestycyjne.

Zgodnie z art. 34 ust. 2 a ustawy ETS podmiot realizujący zadanie inwestycyjne ujęte w krajowym planie inwestycyjnym przedkłada dodatkowo Krajowemu ośrodkowi zbiorcze zestawienie instalacji otrzymujących uprawnienia do emisji na formularzu według wzoru określonego na podstawie art. 36 ust. 6 pkt 6.

Wzór formularza zbiorczego zestawienia został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Środowiska.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 20 ust. 6 nowelizacji ustawy ETS podmiot realizujący zadanie inwestycyjne sporządza i przedkłada Krajowemu ośrodkowi bilansowania i zarządzania emisjami po raz pierwszy zbiorcze zestawienie instalacji otrzymujących uprawnienia do emisji, o którym mowa w art. 34 ust. 2a ustawy zmienianej w art. 1, za okres sprawozdawczy od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. w terminie do dnia 30 października 2019 r.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU