Jesteś tutaj:

KPI - komunikat

Drukuj

Przypomnienie o konieczności złożenia do 30 września 2018 roku sprawozdania rzeczowo – finansowego z realizacji zadania inwestycyjnego ujętego w Krajowym Planie Inwestycyjnym wraz z opinią biegłego rewidenta za okres sprawozdawczy od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. lub informacji o nieponiesieniu kosztów inwestycyjnych i wykorzystaniu nadwyżki kosztów inwestycyjnych poniesionych w poprzednich okresach sprawozdawczych.

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przypomina, że zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1201, dalej: ustawa) termin złożenia przedmiotowego sprawozdania wraz z opinią biegłego rewidenta i jej tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język angielski upływa w dniu 30 września 2018 r.

W przypadku nieponiesienia kosztów inwestycyjnych należy wypełnić formularz informacji o nieponiesieniu kosztów inwestycyjnych i wykorzystaniu nadwyżki kosztów poniesionych w poprzednich okresach sprawozdawczych.

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta, jak i informację o nieponiesieniu kosztów należy przesłać również w postaci elektronicznej w formacie Excel, pozwalającym na elektroniczne przetwarzanie zawartych w nich danych na adres: kpi@kobize.pl    z opisem plików odpowiednio: PL-$-(nr zadania)-2018 sprawozdanie, PL-$-(nr zadania)-2018 opinia, PL-$-(nr zadania)-2018 informacja.

Krajowy Ośrodek informuje, że w zakładce „Materiały do pobrania” w kategorii „Krajowy Plan Inwestycyjny” zostały udostępnione w formacie Excel:

których wzory zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o zatwierdzenie odpowiedniego dla realizacji zadania inwestycyjnego wskaźnika lub wskaźników zgodności, wzoru formularza sprawozdania rzeczowo-finansowego, wzoru formularza opinii biegłego rewidenta, wzoru formularza informacji o nieponiesieniu kosztów inwestycyjnych.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU