Jesteś tutaj:

Informacja na temat raportu dotyczącego poziomu działalności – nowa wersja formularza z dnia 10.03.2021

Drukuj

Szanowni Państwo.

W nawiązaniu do informacji opublikowanych w dniu 19.02.2021 r. oraz w dniu 05.03.2021 r.  informujemy, iż jest dostępny nowy wzór formularza raportu dotyczącego poziomu działalności (wersja z dnia 10-03-2021 r.)

W porównaniu z wersją z dnia 04-03-2021 r. usunięto błędy w zakresie przypisania emisji do podinstalacji i obliczenia przydziału uprawnień dla podinstalacji rezerwowych non-CL

Jednocześnie informujemy, że każdy z udostępnionych na stronie Krajowego ośrodka wzorów raportu ALC będzie akceptowany.

Jeżeli raport zostanie złożony na wcześniejszych wersjach formularza, zostanie on przeniesiony przez Krajowy ośrodek na ostateczny formularz.

Różnice pomiędzy roboczym formularzem a nowymi wersjami są następujące:

a)       W nowych formularzach raportu zostały zaktualizowane wartości benchmarków na te obowiązujące w latach 2021-2025.

b)      W nowych formularzach raportu naprawiono różne błędy z poprzednich wersji, m.in. błędy przypisania emisji do podinstalacji w arkuszu K, błędy obliczenia przydziału uprawnień dla podinstalacji rezerwowych non-CL.

Należy pamiętać o tym, że przydziały uprawnień obliczone przez roboczy formularz i nowe formularze będą się różniły. Ostateczny przydział bliższy rzeczywistości będzie określony w nowych formularzach raportu (ze względu na wartości benchmarków). Nie będzie to jednak przydział ostateczny, gdyż ostateczna liczba uprawnień (zarówno ta wstępna – wynikająca z wniosku o przydział na lata 2021-2025 oraz ta dostosowana na 2021 r. – wynikająca z raportu ALC) będą znane dopiero po publikacji przez Komisję Europejską jednolitego międzysektorowego wskaźnika korygującego.

Zgodnie z art. 4 i 5 Rozporządzenia ALC, to organ właściwy (Krajowy ośrodek) w oparciu o raporty ALC określa średni poziom działalności każdej podinstalacji za odpowiedni okres dwóch lat, każdego roku porównuje ten średni poziom działalności każdej podinstalacji z historycznym poziomem działalności, a następnie określa przydział uprawnień do emisji (dostosowany lub nie).

Zgodnie z informacją zawartą w raporcie ALC (Arkusz K sekcja V) na temat liczby uprawnień: „Zastrzeżenie: Wyniki wyświetlone w tym miejscu mają charakter wyłącznie orientacyjny i odzwierciedlają wymogi, o których mowa w art. 16 ust. 1 FAR oraz art. 5 i 6 ALC-R. Nie udziela się 

żadnej gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej, w zakresie dokładności, kompletności lub rzetelności wyników. Wyniki wyświetlane w niniejszym formularzu nie są podstawą do przyznania prawa do jakiejkolwiek liczby uprawnień.”

Przypominamy, że najważniejsze jest wprowadzenie do raportu ALC danych z raportu BDR po aktualizacji benchmarków.

Ma to szczególne znaczenie w przypadku instalacji, w których mają zastosowanie:

a)       współczynnik zamienności paliw i energii elektrycznej Elexch (patrz F.I.1(c) raportu BDR)

b)      wiepło wprowadzone do podinstalacji produktowej od podmiotów nieobjętych EU ETS oraz z produkcji kwasu azotowego (patrz F.I.1(d) raportu BDR)

c)       współczynnik VCM-F w przypadku monomeru chlorku winylu (patrz H.IX.(b) raportu BDR)

gdyż zmiana benchmarków, oprócz wpływu na przydział uprawnień, ma również bezpośredni wpływ na te dodatkowe parametry wpływające na przydział uprawnień do emisji, obliczone w oparciu o wielkość benchmarku cieplnego.

Dane o działalności instalacji w 2019 i 2020 r. (w tym średni poziom działalności) są stałe i nie ulegną zmianie, i nie ma znaczenia czy zostaną zgłoszone na nowym, czy na starym wzorze raportu ALC.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU