Jesteś tutaj:

Informacja o obowiązku składania raportu dotyczącego poziomu działalności

Drukuj

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1842 z dnia 31 października 2019 r. ustanawiającego zasady stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dalszych ustaleń dotyczących dostosowań przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji ze względu na zmiany w poziomie działalności (Dz. Urz. UE L 282, z 4.11.2019, str.20) prowadzący instalacje, którym przydzielono bezpłatne uprawnienia do emisji, albo który kwalifikuje się do przydziału uprawnień jest zobowiązany do przedłożenia do dnia 31 marca 2021 r. zweryfikowanego raportu dotyczącego poziomu działalności (dalej: „raport ALC”). Raport ALC przesyłany przez prowadzących instalacje w 2021 r. zawiera dane i informacje za lata 2019 - 2020. Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (dostępnym tutaj: Projekt (rcl.gov.pl)), organem właściwym, do którego będą przedkładane raporty ALC wraz ze sprawozdaniami z weryfikacji będzie Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

W związku z przedłużającymi się pracami nad publikacją ostatecznej wersji wzoru raportu ALC, w obliczu zbliżającego się terminu przedkładania raportów, prosimy sporządzać raport ALC oraz przesyłać do Krajowego ośrodka na poniższym formularzu

-   formularz raportu ALC;

Sprawozdanie z weryfikacji należy sporządzać na formularzu dostępnym poniżej

-   formularz sprawozdania z weryfikacji raportu ALC.

Z uwagi na przedłużający się proces zatwierdzenia raportu ALC przez Komisję Europejską wskazany powyżej formularz raportu ALC stanowi roboczą wersję wzoru zamieszczoną w dniu 14 grudnia 2020 r. pod adresem https://kobize.pl/pl/article/aktualnosci-2020/id/1748/robocze-wersje-szablonow-formularzy-sluzacych-do-sprawozdawania-poziomow-dzialalnosci-w-latach-2021-2030

Podkreślamy, że ostateczna wersja wzoru raportu ALC zostanie opublikowana na stronie Krajowego ośrodka niezwłocznie po zatwierdzeniu go przez Komisję Europejską. W przypadku przesłania raportu ALC na roboczym formularzu, prosimy o nieprzesyłanie go ponownie po publikacji ostatecznej wersji wzoru formularza. Proszę jednak pamiętać, iż raporty ALC przekazane na roboczych formularzach będą przeliczane po publikacji ostatecznej wersji formularza i ostateczne wielkości przydziału uprawień mogą ulec zmianie.

W celu prawidłowego wypełnienia raportu ALC konieczne jest wprowadzenie danych i informacji bazowych zawartych w raporcie dotyczącym danych podstawowych (dalej: „raport BDR”), przedkładanego przez prowadzących instalacje w 2019 r. we wniosku o przydział uprawnień do emisji na lata 2021-2025.

Raporty BDR, przesyłane przez prowadzących instalacje do Krajowego ośrodka w połowie 2019 r., sporządzane były na wzorze formularza, który nie zawierał ostatecznych wartości benchmarków, które należy stosować dla przydziału uprawnień do emisji na lata 2021-2025.

Po aktualizacji wartości benchmarków na lata 2021-2025, złożone do Krajowego ośrodka raporty BDR zostały przeliczone w oparciu o nowe wartości benchmarków.

Zaktualizowane raporty BDR zostały udostępnione w specjalnym systemie internetowym Krajowych Środków Wykonawczych w ramach Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.

 

Aby pobrać uaktualniony raport BDR dla swojej instalacji, należy wejść na stronę internetową https://ksw.kobize.pl/

W celu pobrania zaktualizowanych raportów BDR należy postępować zgodnie z instrukcją.

 

Niezmiernie ważne do prawidłowego wypełnienia raportu ALC jest zaciągnięcie/wpisanie danych ze zaktualizowanej wersji raportu BDR. Zaktualizowany raport BDR powinien być podstawą do określenia danych historycznych zgodnie z instrukcją zawartą w raporcie ALC w arkuszu A_InstallatioData pkt II „Metoda stosowana do wprowadzanych danych dotyczących KŚW”.

Pliki zawierające raport ALC i sprawozdanie z weryfikacji powinny być opisane w sposób pozwalający zidentyfikować instalację, np.:

-PL-KPRU-data utworzenia-raport ALC;

-PL-KPRU-data utworzenia-sprawozdanie z weryfikacji ALC ;

Przesłanie raportu ALC wraz ze sprawozdaniem z weryfikacji do Krajowego ośrodka może nastąpić za pomocą jednego z następujących sposobów:

  1. W postaci papierowej na adres Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami,
    ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa. Wersje elektroniczne dokumentów umożliwiające przetwarzanie zawartych w nich danych prosimy załączyć na nośniku elektronicznym (np. płyta CD, pendrive);
  2. Drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą IOŚ-PIB (/ios-pib/SkrytkaESP);
  3. Za pośrednictwem poczty elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego na adres: ksw@kobize.pl,

W przypadku przekazania dokumentów drogą elektroniczną podpisanych podpisem kwalifikowanym albo za pomocą profilu zaufania nie ma konieczności przesyłania wersji papierowej.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU