Jesteś tutaj:

Często zadawane pytania w kategorii: Zablokowanie rachunku

Drukuj
1 W jakich sytuacjach rachunek może zostać zablokowany?

Zgodnie z art. 36 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 389/2013 z dnia 2 maja 2013 r. (Dz. U. L 122 z 3.5.2013) jeżeli w dniu 1 kwietnia danego roku zweryfikowana wielkość emisji nie została wprowadzona do rejestru dla danej instalacji lub operatora statków powietrznych, odpowiedni rachunek zostaje automatycznie zablokowany.

Blokada rachunku jest utrzymywana do czasu wprowadzenia do systemu wielkości zweryfikowanej emisji.

2 W jakich sytuacjach dostęp do rachunku może zostać zawieszony?

Zgodnie z art. 34 rozporządzenia Komisji (UE) nr 389/2013 z dnia 2 maja 2013 r. (Dz. U. L 122 z 3.5.2013) Administrator może zawiesić rachunek lub dostęp upoważnionych przedstawicieli do rachunku w sytuacji gdy wie lub ma uzasadnione powody sądzić, że upoważniony przedstawiciel dokonał:

 • próby dostępu do rachunków lub procesów, do których dostępu nie jest upoważniony;
 • wielokrotnych prób dostępu do rachunku lub procesu przy użyciu nieprawidłowej nazwy użytkownika lub hasła;
 • próby naruszenia bezpieczeństwa, dostępności, integralności lub poufności rejestru Unii lub EUTL, lub danych tam przetwarzanych bądź przechowywanych;

lub jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • posiadacz rachunku zmarł bez prawnego następcy lub przestał istnieć jako osoba prawna;
 • posiadacz rachunku nie uiścił opłat;
 • posiadacz rachunku naruszył warunki Regulaminu otwierania rachunków w Rejestrze Unii, zarządzania nimi i ich zamykania;
 • posiadacz rachunku nie udzielił zgody na zmiany warunków dokonane przez krajowego administratora lub Centralnego Administratora;
 • posiadacz rachunku nie zgłosił zmian informacji dotyczących rachunku lub nie dostarczył dowodów wymaganych przy zmianie informacji dotyczących rachunku lub wymaganych w związku z podaniem informacji dla nowego rachunku;
 • posiadacz rachunku nie utrzymał wymaganej minimalnej liczby upoważnionych przedstawicieli dla danego rachunku;
 • posiadacz rachunku nie spełnił wymogu państwa członkowskiego przewidującego, że upoważniony przedstawiciel musi mieć stałe miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego krajowego administratora;
 • posiadacz rachunku nie spełnił wymogu państwa członkowskiego przewidującego, że posiadacz rachunku musi mieć stałą siedzibę lub być zarejestrowany w państwie członkowskim administratora rachunku;
 • jeżeli krajowy administrator ma uzasadnione powody, aby sądzić, że rachunek zostanie lub został wykorzystany w oszustwie, w praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu, korupcji lub w innych poważnych przestępstwach (maksymalnie na 4 tygodnie);
 • na podstawie przepisów prawa krajowego służących zasadnemu celowi i zgodnie z nimi.

3 Co oznacza fakt, że rachunek jest zawieszony?

Zawieszenie rachunku oznacza sytuację, w której nie jest możliwe realizowanie jakichkolwiek transferów na rachunku (zarówno wychodzących, jak i przychodzących). Nie ma również możliwości wykonania operacji umorzenia emisji, a upoważnieni przedstawiciele nie mają wglądu do danych rachunku.

Zawieszenie jednego rachunku nie ma wpływu na funkcjonowanie innych rachunków tego samego posiadacza rachunku.

4 Co oznacza fakt, że rachunek jest zablokowany?

Zablokowanie rachunku wynika z niewprowadzenia do systemu zweryfikowanej wielkości emisji do końca marca danego roku. Oznacza stan rachunku, w którym nie jest możliwe realizowanie transferów wychodzących z wyjątkiem wykonywania transakcji umorzenia uprawnień. Transfery przychodzące na zablokowany rachunek są realizowane bez przeszkód.

Zablokowanie jednego rachunku nie ma wpływu na funkcjonowanie innych rachunków tego samego posiadacza rachunku.

5 W jaki sposób można znieść blokadę Rachunku Instalacji i/lub Rachunku Operatora Statków Powietrznych?

Blokada rachunku zostanie usunięta, gdy zweryfikowana wielkość emisji dla instalacji lub operatora statków powietrznych zostanie wprowadzona do systemu.