Jesteś tutaj:

Często zadawane pytania w kategorii: Rozliczenie emisji

Drukuj
1 W jaki sposób i w jakim terminie należy rozliczyć instalację z emisji?

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. 2015 r., poz. 1223), prowadzący instalację jest zobowiązany umorzyć do 30 kwietnia każdego roku uprawnienia w liczbie odpowiadającej różnicy pomiędzy sumą umorzonych na tym rachunku uprawnień do emisji w danym okresie rozliczeniowym a sumą emisji z instalacji, o której mowa w art. 91 ust. 4.

Umorzenia dokonuje się wyłącznie z Rachunku Instalacji, której ta emisja dotyczy. Umorzenie uprawnień z innego rachunku nie jest prawidłowe i nie będzie uznane.

Po zakończeniu roku kalendarzowego prowadzący instalację przygotowuje raport z emisji dla prowadzonej przez siebie instalacji, który musi zostać sprawdzony i zatwierdzony przez uprawniony do tego celu organ – weryfikatora.

Następnie, w terminie do dnia 31 marca prowadzący instalację ma obowiązek dostarczyć zweryfikowany raport Krajowemu Ośrodkowi Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Raport ten przedkłada się w formie pisemnej oraz w postaci elektronicznej (na adres email: roczne_raporty@kobize.pl). Za dzień dostarczenia raportu uważa się dzień, w którym raport dotrze do siedziby Krajowego ośrodka.

Krajowy ośrodek wprowadza do Rejestru zweryfikowane wartości emisji pochodzące z raportów otrzymanych od operatorów instalacji. W przypadku, gdy na dzień 1 kwietnia jakakolwiek instalacja nie posiada wpisu w tabeli zweryfikowanych emisji, rachunek takiej instalacji jest automatycznie blokowany niezależnie od przyczyny, dla której dane o emisji nie zostały wprowadzone. Blokada dotyczy wszystkich transferów wychodzących z Rachunku Instalacji, z wyjątkiem transakcji umorzenia i trwa do chwili wprowadzenia do Rejestru zweryfikowanej wielkości emisji.

Prowadzący instalację do dnia 30 kwietnia każdego roku jest zobowiązany dokonać operacji umorzenia uprawnień w liczbie odpowiadającej zweryfikowanej wielkości emisji z poprzedniego roku.

Rozliczenie instalacji z emisji w danym roku polega na wykonaniu transakcji umorzenia z Rachunku Instalacji przy użyciu odpowiedniej funkcji w systemie tj. ‘Umorzenia uprawnień’.

Jeżeli do końca kwietnia prowadzący instalację nie dokona rozliczenia emisji w odpowiedniej wielkości, podlega on karze pieniężnej, która wynosi równowartość 100 Euro za każdą tonę CO2 niemającą pokrycia w umorzonych jednostkach.

2 W jaki sposób operator statków powietrznych powinien dokonać rozliczenia emisji?

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. 2015 r., poz. 1223), operator statków powietrznych jest zobowiązany do umorzenia do 30 kwietnia każdego roku uprawnienia w liczbie odpowiadającej różnicy pomiędzy suma umorzonych na tym rachunku uprawnień do emisji w danym okresie rozliczeniowym a sumą emisji z instalacji, o której mowa w art. 91 ust. 4.

Umorzenia dokonuje się wyłącznie z Rachunku Instalacji, której ta emisja dotyczy. Umorzenie uprawnień z innego rachunku nie jest prawidłowe i nie będzie uznane.

Po zakończeniu roku kalendarzowego prowadzący instalację przygotowuje raport z emisji dla prowadzonej przez siebie instalacji, który musi zostać sprawdzony i zatwierdzony przez uprawniony do tego celu organ – weryfikatora.

Następnie, w terminie do dnia 31 marca operator statków powietrznych ma obowiązek dostarczyć zweryfikowany raport Krajowemu Ośrodkowi Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Raport ten przedkłada się w formie pisemnej oraz w postaci elektronicznej (na adres email: roczne_raporty@kobize.pl). Za dzień dostarczenia raportu uważa się dzień, w którym raport dotrze do siedziby Krajowego ośrodka.

 

Krajowy Ośrodek wprowadza do Rejestru zweryfikowane wartości emisji pochodzące z otrzymanych raportów. W przypadku, gdy na dzień 1 kwietnia operator lotniczy nie posiada wpisu w tabeli zweryfikowanych emisji, rachunek takiego operatora jest automatycznie blokowany niezależnie od przyczyny, dla której dane o emisji nie zostały wprowadzone. Blokada dotyczy wszystkich transferów wychodzących z rachunku, z wyjątkiem

transakcji umorzenia i trwa do chwili wprowadzenia do Rejestru zweryfikowanej wielkości emisji.

Operator statków powietrznych do dnia 30 kwietnia każdego roku jest zobowiązany dokonać operacji umorzenia uprawnień w liczbie odpowiadającej zweryfikowanej wielkości emisji w poprzednim roku. Wyjątkiem był rok 2014, w którym termin składania zweryfikowanych raportów oraz rozliczenia emisji z operacji lotniczych za rok 2013 został wydłużony zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 421/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz. Urz. UE L 129 z 30.04.2014, str. 1).

Rozliczenie emisji z przeprowadzonych w danym roku operacji lotniczych polega na wykonaniu transakcji umorzenia z Rachunku Operatora Statków Powietrznych przy użyciu odpowiedniej funkcji w systemie, tj. ‘Umorzenia uprawnień’.

Jeżeli do końca kwietnia operator statków powietrznych nie dokona rozliczenia emisji w odpowiedniej wielkości, podlega on karze pieniężnej, która wynosi równowartość 100 Euro za każdą tonę CO2 niemającą pokrycia w umorzonych jednostkach.

Operatorzy statków powietrznych do rozliczania emisji pochodzącej z wykonywanych operacji lotniczych mogą użyć zarówno uprawnień wydanych dla sektora lotniczego, jak też uprawnień wydanych instalacjom stacjonarnym.

3 Jakie typy jednostek może wykorzystać prowadzący instalację do rozliczenia emisji?

Prowadzący instalację do dnia 30 kwietnia każdego roku jest zobowiązany dokonać operacji umorzenia uprawnień do emisji (jednostek EUA) w liczbie odpowiadającej zweryfikowanej wielkości emisji rzeczywistej w poprzedzającym roku.

Od roku 2013 nie ma możliwości wykorzystania do umorzenia jednostek Kioto (jednostek CER i/lub ERU); istnieje jedynie możliwość ich wcześniejszej zamiany na uprawnienia do emisji, jednak wyłącznie do wysokości przyznanego dla danej instalacji limitu. Proces zamiany jednostek Kioto został szczegółowo opisany w Podręczniku użytkownika Rejestru Unii.

4 Jakie typy jednostek może wykorzystać operator statków powietrznych do rozliczenia emisji?

Operatorzy statków powietrznych do rozliczania emisji pochodzącej z wykonywanych operacji lotniczych mogą użyć uprawnień wydanych dla sektora lotniczego (EUAA) oraz uprawnień dla instalacji stacjonarnych (EUA).

Od roku 2013 nie ma możliwości wykorzystania do umorzenia jednostek Kioto (jednostek CER i/lub ERU); istnieje jedynie możliwość ich wcześniejszej zamiany na uprawnienia do emisji jednak wyłącznie do wysokości przyznanego dla danego operatora limitu. Proces zamiany jednostek Kioto został szczegółowo opisany w Podręczniku użytkownika Rejestru Unii.

5 Jakie kary mogą zostać wymierzone w przypadku nieumorzenia uprawnień do 30 kwietnia danego roku?

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, w przypadku niedokonania umorzenia w terminie, prowadzący instalację lub operator statków powietrznych podlega karze pieniężnej. Wysokość kary jest równa iloczynowi liczby uprawnień do emisji, która nie została umorzona i jednostkowej stawki kary pieniężnej. Jednostkowa stawka kary pieniężnej wynosi 100 Euro.

Uregulowanie płatności związanych z nałożoną karą nie zwalnia z obowiązku przekazania odpowiedniej liczby jednostek na rachunek umorzenia w celu rozliczenia emisji w danym roku.