Jesteś tutaj:

Często zadawane pytania w kategorii: Przeniesienie praw do użytkowania instalacji na nowy podmiot

Drukuj
1 Jakie obowiązki spoczywają na prowadzącym instalację w związku z przejęciem prawa własności do instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji?

W przypadku nabycia instalacji objętej systemem, nowy prowadzący zobowiązany jest, zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, zgłosić Krajowemu Ośrodkowi w terminie 21 dni (od dnia wystąpienia zdarzenia) nabycie tytułu prawnego do instalacji.
Ponadto, prowadzący instalację, który przejął prawa własności do instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji ma obowiązek przedstawić Krajowemu Ośrodkowi następujące dokumenty:
- poprawnie wypełniony oraz podpisany wniosek aktualizacyjny, dostępny na stronie internetowej,
- zaktualizowane zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych, wydane przez organ właściwy do wydania tego zezwolenia – na podst. art. 55 ww. ustawy, w którym jako prowadzący wskazany zostanie nabywca instalacji,
- wszystkie dokumenty, wymagane jako załączniki przy otwieraniu rachunku, o ile nie zostały one wcześniej przesłane. Wykaz wymaganych załączników znajduje się w Instrukcji otwierania i aktualizacji danych rachunku w Rejestrze Unii.
Po złożeniu przez prowadzącego instalację kompletu poprawnych dokumentów Krajowy Ośrodek dokona stosownej aktualizacji w Rejestrze Unii związanej ze zmianą operatora.
Przypominamy również, że zgodnie z art. 61 ust 4 ww. Ustawy, zbywca tytułu prawnego do instalacji objętej systemem jest obowiązany do przekazania nabywcy wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do sporządzenia raportu o wielkości emisji. Jednocześnie zalecane jest, aby nabywca instalacji uzyskał od jej poprzedniego posiadacza pisemne oświadczenie o saldzie rachunku przypisanego do przedmiotowej instalacji na dzień jej przejęcia. W przypadku dodatniego salda nowy posiadacz, po okazaniu dokumentu świadczącego o posiadaniu tytułu prawnego do instalacji, powinien wystąpić do administratora rejestru z pisemnym wnioskiem o zawieszenie dostępu do rachunku osobom do niego przypisanym przez poprzedniego prowadzącego instalację. Więcej na temat zawieszenia dostępu w pyt. 2 w kategorii „Zablokowanie rachunku”.

2 Kto jest obowiązany do sporządzenia raportu emisji gazów cieplarnianych w przypadku przejęcia instalacji w trakcie roku rozliczeniowego?

Zgodnie z art. 61 ust 3 Ustawy z dnia 12 czerwca 2015r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1223) nabywca tytułu prawnego do instalacji objętej systemem jest obowiązany do rozliczenia wielkości emisji z tej instalacji. Oznacza to, że w przypadku przejęcia instalacji w trakcie danego roku rozliczeniowego nabywca instalacji sporządza raport o emisji za rok bieżący oraz za rok poprzedni, jeśli moment przejęcia nastąpił przed terminem złożenia przez zbywcę instalacji raportu o emisji za rok poprzedni (tj. przed 31 marca danego roku). Z kolei zbywca tytułu prawnego do instalacji objętej systemem jest obowiązany do przekazania nabywcy wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do sporządzenia raportu o wielkości emisji, jak stanowi art. 61 ust 4 ww. Ustawy.