Jesteś tutaj:

Często zadawane pytania w kategorii: Likwidacja instalacji / Zejście poniżej wartości progowych

Drukuj
1 Jakie obowiązki spoczywają na prowadzącym instalację w przypadku likwidacji instalacji lub zejścia poniżej progów?

W przypadku likwidacji instalacji lub gdy instalacja przestanie spełniać przesłanki objęcia systemem, zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, prowadzący instalację zobowiązany jest poinformować pisemnie w terminie 21 dni od dnia wystąpienia zdarzenia organ właściwy do wydania zezwolenia i Krajowy Ośrodek.

Ponadto prowadzący instalację zobligowany jest sporządzić i przedłożyć do Krajowego Ośrodka zweryfikowany raport z emisji na dzień wystąpienia zdarzenia powodującego, że instalacja przestała spełniać przesłanki objęcia systemem, a następnie dokonać umorzenia odpowiedniej liczby uprawnień wynikającej ze zweryfikowanego raportu w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym instalacja przestała być objęta systemem.

2 Kiedy zamykany jest Rachunek Instalacji w przypadku jej likwidacji lub zejścia poniżej progów?

Zgodnie z art. 28 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 389/2013 z dnia 2 maja 2013 r. (Dz. U. L 122 z 3.5.2013) Administrator Rejestru może zamknąć Rachunek Instalacji do końca czerwca roku następującego po roku, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące, że instalacja przestała spełniać przesłanki objęcia systemem. Natomiast zgodnie z art. 37 ww. Rozporządzenia na dzień 1 maja każdego roku wyliczany jest tzw. status zgodności dla roku poprzedniego, co w konsekwencji wymusza pozostawienie do tego dnia otwartego rachunku instalacji.

Zatem administrator dokona zamknięcia, gdy zostaną spełnione następujące warunki:

  • wygaszone zostało zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych dla danej instalacji,
  • odpowiednia liczba jednostek została umorzona w terminie oraz zgodnie ze zweryfikowanym raportem za dany rok,
  • na dzień 1 maja w rejestrze został wyliczony status zgodności dla instalacji,
  • saldo Rachunku Instalacji jest zerowe.