Jesteś tutaj:

Często zadawane pytania w kategorii: Otwieranie rachunku i aktualizacja danych

Drukuj
1 Jakie dokumenty należy przesłać w celu otwarcia lub aktualizacji danych rachunku?

Instrukcja otwierania i aktualizacji danych rachunku w Rejestrze Unii dostępna jest pod adresem: https://dokumenty.kobize.pl/Wnioski_REJESTR_UE.pdf

2 Gdzie znajdę formularz wniosku o otwarcie, zamknięcie oraz aktualizację danych w Rejestrze Unii?

Formularze znajdują się pod adresem: https://formularzeue.kobize.pl

Jednak przed przystąpieniem do wypełniania formularza wniosku w celu otwarcia lub aktualizacji danych rachunku w Rejestrze Unii osoby, które zostaną wyznaczone do roli Upoważnionych przedstawicieli lub Dodatkowych upoważnionych przedstawicieli powinny sprawdzić swój identyfikator użytkownika w systemie Rejestru Unii – tzw. URID lub go utworzyć zgodnie z instrukcją dostępną pod adresem:

https://dokumenty.kobize.pl/EU_Login_instrukcja.pdf

3 Jaką podstawę prawną należy podać przy ubieganiu się o informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (KRK)?

W przypadku ubiegania się o informację z KRK przez (Dodatkowych) Upoważnionych Przedstawicieli, jako podstawę prawną należy podać załącznik VIII pkt 5 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 389/2013 z dnia 2 maja 2013 r. ustanawiającego rejestr Unii zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, decyzjami nr 280/2004/WE i nr 406/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającego rozporządzenia Komisji (UE) nr 920/2010 i nr 1193/2011 (Dz. U. L 122 z 3.5.2013, z późn. zm.).

Natomiast w przypadku ubiegania się o informację z KRK przez osoby fizyczne składające wniosek lub przez reprezentantów (członków zarządu) osoby prawnej, jako podstawę prawną należy podać załącznik IV pkt 7 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 389/2013 z dnia 2 maja 2013 r. ustanawiającego rejestr Unii zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, decyzjami nr 280/2004/WE i nr 406/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającego rozporządzenia Komisji (UE) nr 920/2010 i nr 1193/2011 (Dz. U. L 122 z 3.5.2013, z późn. zm.).

Informacje powinny pochodzić z rejestru karnego państwa, którego obywatelem jest osoba składająca dokument i nie powinny być starsze niż trzy miesiące licząc od daty złożenia wniosku.

Informujemy, że osoba która posiada obywatelstwo państwa członkowskiego UE, inne niż obywatelstwo polskie, może złożyć wniosek i uzyskać informację w Polsce, w Krajowym Rejestrze Karnym. Do wydawanej informacji powinna zostać wówczas dołączona informacja z Rejestru Karnego państwa, którego obywatelem jest osoba, której wniosek dotyczy. W tym przypadku, wniosek z zapytaniem o udzielenie informacji musi zostać złożony samodzielnie przez daną osobę, a nie np. przez pracodawcę.

Informacja z rejestru karnego powinna zostać złożona w oryginale lub w postaci kopii potwierdzonej notarialnie, lub w postaci pliku w formie elektronicznej podpisanego certyfikatem cyfrowym przesłanego na  rejestr@kobize.pl  .

4 Czy aktualizacja danych w EU Login powoduje również zmianę danych w systemie Rejestru Unii?

Nie. Dane osobowe w Systemie Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ECAS) mogą zostać zmienione wyłącznie samodzielnie przez użytkownika, natomiast dane w systemie Rejestru Unii są weryfikowane i zmieniane w oparciu o przesyłane wnioski aktualizacyjne. Należy jednak zaznaczyć, że aby użytkownik mógł bez przeszkód korzystać ze swojego konta w Rejestrze Unii dane w obu systemach powinny być spójne. Instrukcja obsługi systemu ECAS dostępna jest pod adresem:

https://dokumenty.kobize.pl/EU_Login_instrukcja.pdf

5 Czym jest identyfikator EPRTR?

Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (E - PRTR) jest systemem ewidencji i raportowania zanieczyszczeń, stosowanym przez kraje członkowskie Unii Europejskiej. Jest on ściśle powiązany z realizacją dyrektywy IPPC (dyrektywa wprowadzająca system pozwoleń zintegrowanych).

Identyfikator EPRTR jest nadawany każdej instalacji, na którą został nałożony obowiązek sprawozdawczy w zakresie uwalniania i transferów zanieczyszczeń i odpadów poza miejsce ich powstania.

Obowiązek ten istnieje, gdy spełnione są obydwa poniższe warunki łącznie:

  • w przypadku prowadzenia działalności wyszczególnionej w załączniku I do rozporządzenia E-PRTR nr 166/2006 i przekroczenia progu wydajności w nim podanego,
  • w przypadku przekroczenia określonych w załączniku II do rozporządzenia E-PRTR nr 166/2006 wartości progowych uwalniania lub wartości progowych transferu poza miejsce powstania zanieczyszczeń zawartych w ściekach przeznaczonych do oczyszczenia lub wartości progowych odpadów.

Jeżeli instalacja nie posiada nadanego nr EPRTR w formularzu wniosku do Rejestru Unii należy wpisać ‘nd.’.

6 Czy muszę podawać identyfikatory URID wszystkich użytkowników na formularzu wniosku?

Tak. Formularz wniosku musi zostać wypełniony w całości. Należy podać wszystkie dane (w tym identyfikatory URID) osób po raz pierwszy wyznaczanych do roli Upoważnionych przedstawicieli lub Dodatkowych upoważnionych przedstawicieli oraz tych osób, których dane nie uległy zmianie.

7 Jaki typ rachunku należy wybrać na formularzu wniosku o aktualizację lub zamknięcie rachunku z oznaczeniem ‘PL’?

W przypadku aktualizacji danych rachunku lub wypełniania wniosku o zamknięcie rachunku, którego oznaczenie rozpoczyna się od kodu państwa - "PL", należy wybrać odpowiednio:

  • "Dawny rachunek instalacji w części Protokołu z Kioto" – dla rachunków, których identyfikator rozpoczyna się od oznaczenia "PL-120-…",
  • "Osobisty rachunek posiadania w części Protokołu z Kioto" – dla rachunków, których identyfikator rozpoczyna się od oznaczenia "PL-121-…".

8 Jaką nazwę instalacji należy podać na formularzu wniosku?

Nazwa instalacji powinna być identyczna z nazwą wskazaną w aktualnym zezwoleniu na emisję gazów cieplarnianych.

9 Jakie są różnice funkcjonalne pomiędzy Osobistym Rachunkiem Posiadania i Rachunkiem Obrotowym?

Oba typy rachunków pozwalają na wykonywanie tych samych operacji i przeznaczone są głównie dla podmiotów, które nie są prowadzącymi instalację, a chcą uczestniczyć w systemie handlu uprawnieniami do emisji.

Rachunek Obrotowy, o ile wyznaczony został do niego Dodatkowy upoważniony przedstawiciel, daje możliwość przekazywania jednostek na rachunek nieznajdujący się na Liście Rachunków Zaufanych. Takie działanie nie jest dozwolone przy użyciu Osobistego Rachunku Posiadania. Transfery z Rachunku Obrotowego na rachunki znajdujące się na jego Liście Rachunków Zaufanych wykonywane są bezzwłocznie w godzinach funkcjonowania systemu (26-godzinne opóźnienie nie obowiązuje). W przypadku wykonywania transferu z Osobistego Rachunku Posiadania 26-godzinne opóźnienie ma zastosowanie w każdym przypadku, bez wyjątku.

Więcej informacji odnośnie wykonywania transakcji w systemie znajduje się w dziale Podręcznika użytkownika Rejestru Unii zatytułowanym – "Wykonywanie transakcji".