Jesteś tutaj:

Przydziały uprawnień - lotnictwo

Drukuj

Prawo

Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca Dyrektywę Rady 96/61/WE. Dyrektywa 2008/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności...

więcej »

Derogacje (odstępstwa)

Rok 2012 („Stop-the-clock”) W dniu 25 kwietnia 2013 r. opublikowana została Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 377/2013/UE z dnia 24 kwietnia 2013 r. wprowadzająca tymczasowe odstępstwo od dyrektywy 2003/87/WE ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie. Zapisy decyzji 377/2013/UE nawiązywały do obowiązków...

więcej »

Raportowanie emisji i tonokilometrów

Raportowanie emisji dwutlenku węgla Po zakończeniu procesu monitorowania danych na potrzeby obliczenia wielkości emisji dwutlenku węgla w danym roku kalendarzowym operator statków powietrznych zobowiązany jest do złożenia raportu rocznego na temat wielkości emisji. Wymóg taki nałożony został na każdego operatora włączonego do systemu handlu. Ostateczny...

więcej »

Plany monitorowania emisji i tonokilometrów

Monitorowanie emisji dwutlenku węgla Każdy operator statku powietrznego objęty systemem handlu uprawnieniami do emisji zobowiązany jest do monitorowania i raportowania emisji dwutlenku węgla pochodzącej z wykonywanych przez niego operacji lotniczych. Monitorowanie i raportowanie emisji dwutlenku węgla obejmuje emisje pochodzące z działań lotniczych...

więcej »

Przydziały

Zasady przydziału Całkowity pułap lotniczych uprawnień do emisji (EUAA – EU Aviation Allowances) przeznaczony do rozdysponowania pomiędzy operatorów statków powietrznych został określony na podstawie informacji o średniorocznej emisji dwutlenku węgla za lata 2004 – 2006 (tzw. historyczne emisje lotnicze). Wartość historycznych emisji lotniczych stanowiła...

więcej »

Rezerwa

Przydział uprawnień do emisji ze specjalnej rezerwy przewidzianej dla operatorów statków powietrznych jest jedną z możliwości pozyskania dodatkowych uprawnień. Kierując się art. 3f dyrektywy 2003/87/WE, operator statków powietrznych uprawniony jest do złożenia stosownego wniosku. Dyrektywa określa zasady oraz warunki, jakie operator statków powietrznych...

więcej »

Informacja ogólna

System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych został ustanowiony w Unii Europejskiej na mocy Dyrektywy 2003/87/WE ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE, a jego podstawowym zadaniem miała być pomoc w wypełnieniu przez państwa członkowskie (UE-15) postanowień...

więcej »

Struktura systemu

W przypadku sektora lotniczego, pierwszym okresem rozliczeniowym był w ramach EU ETS wyłącznie rok 2012. Kolejny okres rozliczeniowy obejmuje już te same lata, analogicznie jak dla pozostałych sektorów, czyli od roku 2013 do roku 2020. Do systemu handlu włączeni zostają operatorzy statków powietrznych, którzy wykonują w danym roku kalendarzowym na...

więcej »