Jesteś tutaj:

Rejestr Unii

Drukuj

Materiały do pobrania

Regulamin w sprawie szczegółowych warunków technicznych otwierania rachunków w polskiej części Rejestru Unii, zarządzania nimi oraz ich zamykania Warunkiem otwarcia rachunku jest zapoznanie się z Regulaminem, zaakceptowanie go i podjęcie zobowiązania o jego stosowaniu przez Posiadacza Rachunku oraz Upoważnionych Przedstawicieli. Instrukcja otwierania...

więcej »

Regulamin Rejestru Unii - aktualizacja

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w dniu 13 maja 2024 roku zmieniony został Regulamin w sprawie szczegółowych warunków technicznych otwierania rachunków w polskiej części Rejestru Unii, zarządzania nimi oraz ich zamykania, wprowadzony  na podstawie art. 12 ust. 1  ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami...

więcej »

Dzień wolny w IOŚ-PIB

Informujemy, że zgodnie z decyzją Dyrektora IOŚ-PIB dzień 29 marca 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym.

więcej »

Limity transakcji w Rejestrze Unii - zmiana rozporządzenia określającego zasady funkcjonowania Rejestru Unii

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w dniu 10.09.2023 r. wejdą w życie zapisy rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2023/1642 z dnia 14 czerwca 2023 r., zmieniającego rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1122, które określa zasady funkcjonowania Rejestru Unii.   Rozporządzenie dostępne jest pod adresem: EUR-Lex...

więcej »

Konsultacje społeczne projektu rozporządzenia UE dotyczącego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że Komisja Europejska opublikowała na swojej stronie internetowej Projekt rozporządzenia wykonawczego ustanawiającego zasady stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady W ODNIESIENIU DO TREŚCI I FORMATU PLANÓW NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ NIEZBĘDNYCH DO PRZYZNAWANIA BEZPŁATNYCH...

więcej »

Konsultacje społeczne projektów rozporządzeń UE dotyczących: funkcjonowania Rejestru Uni, monitorowania i raportowania emisji gazów cieplarnianych, sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że Komisja Europejska opublikowała na swojej stronie internetowej następujące projekty aktów prawnych: 1. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1122 uzupełniające dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do funkcjonowania...

więcej »

Ankieta dotycząca sposobu pozyskiwania uprawnień do emisji przez podmioty uczestniczące w systemie EU ETS

Na zlecenie Komisji Europejskiej firma badawcza Europe Economics przeprowadza badaniedotyczące sposobów pozyskiwania uprawnień do emisji przez uczestników unijnego systemu handluuprawnieniami do emisji - EU ETS.Ankieta obejmuje informacje na temat sposobów pozyskiwania uprawnień oraz ewentualnychbarier, które napotykają podmioty biorąc udział w aukcjach...

więcej »

Webinar dotyczący aukcji

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w dniu 28 czerwca 2022 r. o godzinie 10:30 odbędzie się, organizowany przez Europejską Giełdę Energii (EEX) we współpracy z Komisją Europejską, webinar pt. “EU ETS – Participation in the auctions and outlook secondary market”. Webinar ma na celu zwiększenie zainteresowania udziałem w...

więcej »

Komunikat dotyczący rozliczenia przez uczestników EU ETS emisji wytworzonej przez instalacje w roku 2020 bez możliwości wykorzystania w tym celu jednostek z 4. fazy

Termin rozliczenia emisji powstałej w 3. fazie unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU-ETS), tj. w okresie 2013-2020, upłynie 30 kwietnia br. Zgodnie z art. 56 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2019/1122* rozliczenie ww. emisji będzie możliwe wyłącznie przy użyciu uprawnień do emisji (jednostek EUA) wydanych na ten sam...

więcej »