Jesteś tutaj:

2009

Drukuj

Wyjaśnienie do artykułu

Odnosząc się do informacji zawartych w artykule pt. „Za rok plan przydziału darmowych praw do CO2” opublikowanym w dniu 24 sierpnia 2009 r. w Gazecie Prawnej, pragniemy podkreślić, że plan przydziału darmowych uprawnień, o którym mowa w przedmiotowym artykule nie może być utożsamiany z dotychczas przygotowanymi przez KASHUE, na podstawie ustawy z dnia...

więcej »

Najnowsze opracowanie KASHUE

W grudniu 2008 r. osiągnięto porozumienie w sprawie przyjęcia przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej pakietu energetyczno-klimatycznego. Jednym z kluczowych elementów pakietu jest  dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego...

więcej »

KASHUE informuje

Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji informuje, że na stronie Komisji Europejskiej został zamieszczony komunikat w sprawie listów do operatorów instalacji rozesłanych przez European Climate Registry. Komisja Europejska mając na uwadze, iż prowadzący instalacje otrzymali od firmy o nazwie European Climate Registry listy w sprawie...

więcej »

Zadania wynikające z nowych regulacji dotyczących redukcji emisji

W związku z publikacją w czerwcu br. wspólnotowych aktów prawnych składających się na tzw. Pakiet energetyczno-klimatyczny, KASHUE opracował dokument mający na celu przybliżenie tematyki związanej z handlem uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych po roku 2012. Z uwagi na fakt zawiłości tematyki Pakietu energetyczno-klimatycznego jak i na przekrojowość...

więcej »

Ważna informacja dotycząca European Climate Registry.

Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, że Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji nie posiada wiedzy na temat European Climate Registry, w związku z czym zaleca daleko idącą ostrożność w podejmowaniu współpracy z tym podmiotem. W związku z docierającymi od Państwa informacjami na temat nadesłanych z Brukseli regularną pocztą...

więcej »

Komunikat dotyczący wydania dla nowych operatorów uprawnień z rezerwy krajowej na lata 2008-2012

Wydawanie uprawnień z krajowej rezerwy na rachunek instalacji, dla której takie uprawnienia zostały przyznane, odbywa się zgodnie z zapisami art. 48 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2216/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów stosownie do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji...

więcej »

Opłata za przyznane uprawnienia w okresie rozliczeniowym 2008-2012

KASHUE przypomina, iż zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. prowadzący instalacje zobowiązani są do uiszczenia drugiej raty opłaty związanej z przyznanymi uprawnieniami do emisji na pierwszy rok okresu rozliczeniowego. Powyższą opłatę należy wnieść w terminie do dnia 28 czerwca 2009 r. na rachunek NFOŚiGW, gdzie gromadzone są...

więcej »

Dane operatorów, którzy naruszyli obowiązek umorzenia uprawnień za rok 2008

Zgodnie z artykułem 16 ust.2 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE, Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji publikuje dane operatorów, którzy naruszyli wymóg...

więcej »

Zmiany w Regulaminie utworzenia, administrowania i utrzymania rachunku w Krajowym Rejestrze Uprawnień do Emisji

Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji informuje o aktualizacji Regulaminu utworzenia, administrowania i utrzymania rachunku w Krajowym Rejestrze Uprawnień do Emisji. Regulamin utworzenia, administrowania i utrzymania rachunku w Krajowym Rejestrze Uprawnień do Emisji znajduje się na stronie www.kashue.pl w zakładce Rejestr...

więcej »

Umorzenie w Krajowym Rejestrze Uprawnień do Emisji CO2

Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji przypomina, że  zgodnie z art.12(3) Dyrektywy 2003/87/WE w dniu 30 kwietnia 2009 r. mija ostateczny termin rozliczenia instalacji z emisji za rok 2008. Operację umorzenia uprawnień powinien wykonać prowadzący instalację zgodnie z art. 52 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2216/2004 z dnia 21 grudnia...

więcej »