Jesteś tutaj:

Analiza CAKE dotycząca oceny skutków polityki klimatycznej w sektorze rolnictwa w Polsce - CAKE Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych

Drukuj

Na stronie climatecake.pl zostały zaprezentowane wyniki analizy przygotowanej w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL dotyczące oceny wpływu polityki klimatycznej na sektor polskich gospodarstw rolnych. Analiza skutków wdrożenia różnych narzędzi polityki klimatycznej w rolnictwie została przygotowana w oparciu o zbudowany w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL model optymalizacyjny o nazwie EPICA, który umożliwia oszacowanie wpływu poszczególnych instrumentów tej polityki na poziom emisji, wielkość produkcji i dochody w sektorze.

Podsumowanie analizy w języku polskim:

Ocena wpływu polityki klimatycznej na sektor polskich gospodarstw rolnych. Podsumowanie.pdf

Pełna analiza w języku angielskim:

Assessing climate policy impacts in Poland’s agriculture. Options overview.pdf

Analizie poddano efekty takich podejść, jak (1) wymuszone ograniczenie emisji z działalności rolniczej, (2) opodatkowanie nawozów mineralnych związanych z emisją tlenków azotu czy (3) bezpośrednie opodatkowanie emisji gazów cieplarnianych w sektorze. Warianty polityki zostały zaimplementowane w siedmiu scenariuszach, badanych w odniesieniu do scenariusza referencyjnego, spójnego z założeniami analiz innych sektorów wykonywanych w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL (na modelu CGE, sektora energii i transportu).

Jednym z najważniejszych wniosków płynących z analizy jest to, że neutralność klimatyczna zakładana w Europejskim Zielonym Ładzie nie może być osiągnięta przez zwykłe wprowadzenie „tradycyjnych” narzędzi polityki klimatycznej względem rolnictwa, w tym opodatkowania oraz wprowadzania bardziej wyśrubowanych standardów emisji. Takie podejście prowadzi do negatywnych efektów w zakresie produkcji rolnej i dochodów rolników we wszystkich scenariuszach zakładających wdrożenie rozważanych restrykcji.

Wśród szczegółowych wyników i wniosków z analizy warto wymienić następujące:

Wymuszone ograniczenie emisji o 20% prowadzi do 9,5% spadku wartości produkcji i 14% spadku dochodów gospodarstw. Przy przyjętych w analizie założeniach, najmocniej ograniczyłoby to poziom produkcji w odniesieniu do hodowli bydła mięsnego (35%), mlecznego (16%), uprawy kukurydzy (21%) czy buraków cukrowych (21%).

  • Wprowadzenie bezpośredniego podatku od emisji na poziomie 20 euro/tonę CO2ekw zwiększyłoby koszty sektora o 2,78 mld zł rocznie, co przekłada się na wzrost o 1 960 zł na gospodarstwo i 195 zł na hektar wykorzystywanych użytków rolnych (UUA). To wielkość bliska 10% przychodów gospodarstw rolnych.
  • Wprowadzenie podatku od nawozów mineralnych skutkujące 20% wzrostem ich cen zwiększyłoby całkowite koszty nawożenia o 3,95% i jednocześnie 10,3% zmniejszenie ich wykorzystania oraz spadek dochodów rolników o 5,5%, zaś emisja zmniejszyłaby się jedynie o 1,6%.

Model sektora rolnictwa EPICA jest nadal rozbudowywany, a zakres analizy i uzyskiwane wyniki przedstawione w tym raporcie będą rozszerzone w kolejnych opracowaniach wykonywanych przez Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE).

Analiza powstała w ramach realizacji projektu LIFE Climate CAKE PL. Projekt dofinansowano ze środków UE w ramach programu LIFE oraz ze środków NFOŚiGW.

Więcej informacji na temat naszego projektu jest dostępnych na naszej stronie: www.climatecake.pl oraz na naszym koncie twitter: @climate_cake

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU