Jesteś tutaj:

Ponowne przypomnienie o konieczności złożenia zweryfikowanego raportu za rok 2016 do 31 marca 2017 r.

Drukuj

 Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami ponownie przypomina, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1223 z późn. zm., dalej jako: ustawa) prowadzący instalację albo operator statku powietrznego jest zobowiązany do przedłożenia Krajowemu Ośrodkowi Bilansowania i Zarządzania Emisjami, do dnia 31 marca, zweryfikowanego raportu rocznego za 2016 r. tj. raportu rocznego na temat wielkości emisji wraz ze sprawozdaniem z jego weryfikacji.

Ust. 2 ww. artykułu mówi, że raport przedkłada się w dwóch formach: pisemnej i elektronicznej. Podkreślamy, iż termin przedłożenia zweryfikowanego raportu, zarówno w formie pisemnej i elektronicznej, należy traktować jako termin wpłynięcia raportu do Krajowego ośrodka. Forma pisemna raportu rocznego o wielkości emisji musi zawierać czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy, natomiast forma pisemna sprawozdania z weryfikacji musi zawierać czytelny podpis osoby upoważnionej ze strony weryfikatora. Raport roczny o wielkości emisji oraz sprawozdanie z weryfikacji w formie elektronicznej należy przesłać w formacie Excel, pozwalającym na elektroniczne przetwarzanie danych na adres: roczne_raporty@kobize.pl, z informacją w tytule wiadomości o numerze ewidencyjnym KPRU, w formacie: Raport roczny z instalacji, nr KPRU PL-XXXX-XX.

Raport roczny na temat wielkości emisji oraz sprawozdanie z jego weryfikacji należy sporządzić na formularzu (w formacie Excel), przygotowanym w oparciu o formularz Komisji Europejskiej. Formularze raportu rocznego oraz sprawozdania z weryfikacji dostępne są na stronie www.kobize.pl, w zakładce „Materiały do pobrania”.

Krajowy ośrodek sugeruje, by wraz z wersją elektroniczną w postaci pliku Excel przesłać również skan raportu rocznego i sprawozdania z weryfikacji w wersji PDF z widoczną pieczątką i czytelnym podpisem osoby upoważnionej.

Informujemy również, że zgodnie z art. 105 ust. 1 ww. ustawy za nieprzedłożenie raportu Krajowemu ośrodkowi w terminie, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ww. ustawy, tj. do dnia 31 marca grozi kara w wysokości 50 000 zł. Listę weryfikatorów posiadających akredytację do weryfikacji raportów o emisji gazów cieplarnianych dla instalacji oraz operatorów statków powietrznych znajdą Państwo na stronie internetowej: www.kobize.pl w zakładce Weryfikacja.

Kierując się doświadczeniem z lat ubiegłych Krajowy ośrodek prosi o nieodkładanie powyższych obowiązków na ostatni możliwy termin i w miarę możliwości wcześniejsze przedłożenie zweryfikowanego rocznego raportu emisji gazów cieplarnianych.

W przypadku, gdy przedłożyli już Państwo do Krajowego ośrodka zweryfikowany roczny raport na temat wielkości emisji za rok 2016 oraz sprawozdanie z jego weryfikacji informacja ta Państwa nie dotyczy.

 

Z poważaniem,

Zespół Monitorowania i Weryfikacji Emisji / Emission Monitoring and Verification Unit

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy / Institute of Environmental Protection – National Research Institute
Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami/The National Centre for Emissions Management

 

roczne_raporty@kobize.pl

plany_monitorowania@kobize.pl

tel. +48 22 5696 525 do 529, 562, 564, 567, 568, 581, 595   
fax +48 22 5696 500 
  
ul. Chmielna 132/134
00-805 Warszawa
www.kobize.pl

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU