Jesteś tutaj:

Informacja na temat raportowania wielkości emisji za rok 2015 przez prowadzących instalacje oraz operatorów statków powietrznych

Drukuj

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przypomina, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2015 poz. 1223) prowadzący instalację albo operator statku powietrznego jest zobowiązany do przedłożenia Krajowemu Ośrodkowi Bilansowania i Zarządzania Emisjami, do dnia 31 marca, zweryfikowanego raportu rocznego za rok 2015 tj. raportu rocznego o wielkości emisji wraz ze sprawozdaniem z weryfikacji. Ust. 2 ww. artykułu mówi, że raport przedkłada się w dwóch formach: pisemnej i elektronicznej. Podkreślamy, iż termin przedłożenia zweryfikowanego raportu, zarówno w formie pisemnej i elektronicznej, należy traktować jako termin wpłynięcia raportu do Krajowego ośrodka. Forma pisemna raportu rocznego o wielkości emisji musi zawierać czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy, natomiast forma pisemna sprawozdania z weryfikacji musi zawierać czytelny podpis osoby upoważnionej ze strony weryfikatora. Raport roczny o wielkości emisji oraz sprawozdanie z weryfikacji w formie elektronicznej należy przesłać w formacie Excel, pozwalającym na elektroniczne przetwarzanie danych na adres: roczne_raporty@kobize.pl.

Raport roczny o wielkości emisji oraz sprawozdanie z weryfikacji należy sporządzić na formularzu (w formacie Excel), przygotowanym przez Komisję Europejską. Formularze raportu rocznego oraz sprawozdania z weryfikacji dostępne są na stronie www.kobize.pl w zakładce „Materiały do pobrania”.

Sugerujemy by wraz z wersją elektroniczną w postaci pliku Excel przesłać również skan raportu rocznego i sprawozdania z weryfikacji w wersji PDF z widoczną pieczątką i czytelnym podpisem osoby upoważnionej.

Kierując się doświadczeniem z lat ubiegłych Krajowy ośrodek prosi o nieodkładanie powyższych obowiązków na ostatni możliwy termin i w miarę możliwości wcześniejsze przedłożenie zweryfikowanego rocznego raportu emisji gazów cieplarnianych.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU