Jesteś tutaj:

Informacja w sprawie stosowania współczynników utleniania w określaniu emisji CO2

Drukuj

NULL

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej 2007/589/WE  z dnia 18 lipca 2007 r. ustanawiającą wytyczne dotyczące monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. U. L229 z 31.08.2007 str.1) wskaźniki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji  (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) używane w monitorowaniu emisji CO2 bazują na wytycznych IPCC z 2006 r., gdzie domyślna wartość współczynnika utleniania wynosi 1,0. Taka wartość współczynnika utleniania jest stosowana dla poziomu dokładności 1 dla instalacji spalania paliw. W przypadku poziomu dokładności 2 instalacje wykorzystują dane zawarte w dokumencie Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2005 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2008 przygotowanym przez Krajowe Centrum Inwentaryzacji Emisji, gdzie współczynnik utleniania nie jest podany jako odrębna wartość, ale jest wliczony we wskaźnik emisji, który należy stosować z odpowiadającą mu wartością opałową paliwa. Wytyczne IPCC z 2006 r. dopuszczają możliwość stosowania krajowych współczynników utleniania lub domyślnych współczynników utleniania IPCC. W krajowej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych (czyli tym samym w dokumencie Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2005 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2008) nie stosowano krajowych współczynników utlenienia, lecz wartości domyślne rekomendowane w wytycznych IPCC obowiązujących przy inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych.

Instalacje, które chcą stosować wyższy niż 1 poziom dokładności w monitorowaniu emisji CO2 dla współczynnika utleniania (poziom 2 dokładności) powinny zastosować domyślny poziom współczynnika utleniania z wytycznych IPCC z 2006 r. o wartości 1,0 lub dokonać wyznaczenia rzeczywistego współczynnika utleniania na podstawie pomiarów laboratoryjnych (przechodząc na poziom 3 dokładności).
ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU