Jesteś tutaj:

Często zadawane pytania w kategorii: Rozporządzenie rejestrowe oraz wynikające z niego ograniczenia wykorzystania jednostek CER/ERU

Drukuj
1 Ograniczenia w wykorzystaniu jednostek wynikające z Rozporządzenia rejestrowego

3 maja 2013 r. opublikowano Rozporządzenie Komisji (UE) nr 389/2013[1] ustanawiające rejestr Unii (tzw. Rozporządzenie rejestrowe). Zgodnie z rozporządzeniem, jednostki CER i ERU z projektów realizowanych w krajach członkowskich UE mogą być utrzymywane na rachunkach w rejestrze Unii (ang. CSEUR – The Consolidated System of European Registries), o ile ich wydanie nie było zakazane przez artykuł 11b dyrektywy EU ETS. Oznacza to, że nie ma możliwości utrzymywania na rachunkach w rejestrze Unii jednostek wydanych z naruszeniem zasad wymienionych w artykule 11b dyrektywy EU ETS.

Ponadto uregulowano też kwestię związaną z jednostkami pochodzącymi z nowych działalności (sektorów) objętych dyrektywą EU ETS od roku 2013, czyli np. projektów redukujących emisje N2O, za redukcje osiągnięte do końca 2012 r. W tym przypadku, aby można było jednostki utrzymywać na rachunkach w CSEUR, musiały być one wydane przed końcem kwietnia 2013 r.

Kolejne ograniczenie, które wprowadziło rozporządzenie, to zakaz utrzymywania w rejestrze CSEUR jednostek ERU pochodzących z projektów realizowanych w krajach, które nie przyjęły celu redukcyjnego w drugim okresie rozliczeniowym Protokołu z Kioto (na lata 2013-2020), wydanych po 31 grudnia 2012 r., za redukcje emisji osiągane do końca roku 2012 r., o ile nie zostały wydane z projektów realizowanych w ramach ścieżki II (ścieżka międzynarodowa nadzorowana przez Komitet Nadzorujący JI (ang. JISC - The Joint Implementation Supervisory Committee), a w przypadku jeżeli taka weryfikacja nie była możliwa i były wydane z projektów realizowanych w ramach ścieżki I (ścieżka krajowa), o ile międzynarodowo akredytowana niezależna jednostka (AIE) nie potwierdziła, że są to jednostki za redukcje osiągnięte do końca 2012 roku. Głównie chodzi o Rosję, która zadeklarowała, że nie będzie podejmowała zobowiązań redukcyjnych w ramach drugiego okresu rozliczeniowego Protokołu z Kioto.

 

[1] Rozporządzenie Komisji (UE) nr 389/2013 z dnia 2 maja 2013 r. ustanawiające rejestr Unii zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, decyzjami nr 280/2004/WE i nr 406/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylające rozporządzenia Komisji (UE) nr 920/2010 i nr 1193/2011

2 Pod jakimi warunkami na rachunkach w rejestrze Unii mogą być utrzymywane jednostki ERU wydane po 31.12.2012 r. z krajów Aneksu B Protokołu z Kioto nieobjętych EU ETS?

Zgodnie z art. 58 ust. 2 Rozporządzenia rejestrowego jednostki ERU wydane po 31 grudnia 2012 r. za redukcje emisji osiągane do końca roku 2012 r. z krajów Załącznika B Protokołu z Kioto nieobjętych EU ETS mogą być utrzymywane na kontach w rejestrze Unii, o ile:

  1. poprawka do Protokołu z Kioto wraz ze zobowiązaniem (celem redukcyjnym) tej Strony weszła w życie; lub
  2. Strona dostarczyła instrument ratyfikacji; lub
  3. jednostki są wydane w ramach ścieżki II; lub
  4. wydanie w ramach ścieżki II było niemożliwe (były wydane w ramach ścieżki I), to akredytowana niezależna jednostka (AIE) potwierdziła – certyfikowała, że są to jednostki za redukcje osiągnięte do końca 2012 roku.

3 Jak wygląda proces i jakie są wymogi w zakresie certyfikacji, o której mowa w art. 58 ust. 2 Rozporządzenia rejestrowego?

W celu usprawnienia procesu certyfikacji wymaganej w art. 58 ust. 2 Rozporządzenia rejestrowego (patrz pytanie 18) Komisja Europejska przygotowała i opublikowała na swojej stronie internetowej wytyczne dotyczące tej certyfikacji. Wytyczne dostępne są pod adresem: http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/linking/docs/guidance_note_en.pdf

4 Co stanie się z jednostkami, których utrzymywanie na rachunkach EU ETS w rejestrze Unii jest zakazane zgodnie z Rozporządzeniem rejestrowym?

Jednostki wydane po terminach określonych w art. 58 Rozporządzenia rejestrowego nie kwalifikują się do utrzymywania na rachunkach EU ETS w rejestrze Unii po wejściu w życie tego rozporządzenia. Zatem jeżeli status jednostek w rejestrze Unii będzie oznaczony jako oczekujące lub niekwalifikujące się (ang. pending/ineligible) oznacza to, że jednostki nie będą mogły być transferowane na inny rachunek w EU ETS (rachunek z identyfikatorem EU). Mogą być jedynie przeniesione na rachunek Protokołu z Kioto (patrz pytanie 12). Zgodnie z ust. 3 art. 58 Rozporządzenia rejestrowego właściciele rachunków zostaną poproszeni przez krajowych administratorów o wskazanie rachunków Protokołu z Kioto, na które mają zostać przelane takie jednostki. Jeżeli właściciel rachunku nie wskaże takiego rachunku w ciągu 40 dni roboczych, jednostki te zostaną przelane na krajowy rachunek posiadania Strony Protokołu z Kioto(krajowy rachunek posiadania należący do Polski.).

Więcej pytań i odpowiedzi dotyczących Rozporządzenia rejestrowego można znaleźć pod adresem: http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/linking/faq_en.htm