Jesteś tutaj:

Często zadawane pytania w kategorii: Przenoszenie jednostek między okresami

Drukuj
1 Przenoszenie uprawnień do emisji (EUA) na okres rozliczeniowy 2013-2020

Zgodnie z art. 57 Rozporządzenia rejestrowego, które weszło w życie 1 stycznia 2012 roku[1] i obowiązywało do 1 października 2013 roku, uprawnienia EUA ważne w okresie 2008-2012 znajdujące się na rachunkach w rejestrze Unii, zostały wymienione na uprawnienia ważne w okresie 2013-2020 w równoważnej ilości. Podmiotem, który dokonał tej czynności, był centralny administrator rejestru Unii.

 

[1] Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 920/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE z 2010 r., L 270, s.1)

2 Przenoszenie jednostek CER/ERU na okres rozliczeniowy 2013-2020

Limit wykorzystania jednostek CER/ERU jest przenoszony z drugiego na trzeci okres rozliczeniowy EU ETS. Dlatego jeżeli prowadzący instalację nie wykorzystał limitu w całości, to zależnie od pochodzenia zamienianych jednostek mógł go wykorzystać do 31 marca 2015 r. lub jeszcze do końca 2020 r.

Jednostki CER/ERU ważne w okresie 2008-2012, w liczbie nieprzekraczającej limitu 11% ogółu przyznanych uprawnień na lata 2008-2012, są na wniosek prowadzącego instalację zamieniane na uprawnienia ważne w okresie 2013-2020. Zamiana ta może dotyczyć jedynie takiej liczby CER/ERU, która nie przekracza limitu na ich wykorzystanie. Nie dotyczy to jednak tych jednostek CER/ERU, które pochodzą z projektów związanych z niszczeniem HFC-23 i N2O z produkcji kwasu adypinowego, gdyż ich wykorzystanie było możliwe wyłącznie do 30 kwietnia 2013 r., do rozliczenia emisji z lat 2008-2012.

Należy zauważyć, że nie ma konieczności wykorzystania do zamiany na EUA jednostek CER/ERU ważnych w okresie 2008-2012 w celu zachowania limitu przysługującego danej instalacji. Prowadzący instalacje może wybrać do zamiany na EUA jednostki CER z nowych projektów zarejestrowanych po 2012 roku w krajach najsłabiej rozwiniętych (ang. LDC – Least Developed Countries[1]) lub jednostki wydane za redukcje osiągnięte po 2013 r. z projektów zarejestrowanych do 2012 roku, które nie zostały objęte restrykcjami.

 

[1] Lista krajów najsłabiej rozwiniętych - http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/ldc/ldc_list.pdf