Jesteś tutaj:

Monitorowanie, raportowanie, weryfikacja emisji

Drukuj

Ponowne przypomnienie o konieczności złożenia do dnia 31 marca 2024 roku zweryfikowanego rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2 za rok 2023 oraz o zmianie dotychczasowego terminu rozliczenia emisji na dzień 30 września

Ponowne przypomnienie o konieczności złożenia do dnia 31 marca 2024 roku zweryfikowanego rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2 za rok 2023 przez prowadzących instalacje oraz operatorów statków powietrznych objętych Systemem Handlu Uprawnieniami do Emisji oraz o zmianie dotychczasowego terminu rozliczenia emisji na dzień 30 września. Krajowy...

więcej »

Przypomnienie o odwołaniu upoważnienia na postawie art. 34a ust. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/2067

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami uprzejmie przypomina, że w związku z zakończeniem stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Polski z dniem 1 lipca 2023 r. (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 1118) wygasła...

więcej »

Przypomnienie o konieczności złożenia do dnia 31 marca 2024 roku zweryfikowanego rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2 za rok 2023 oraz o zmianie dotychczasowego terminu rozliczenia emisji na dzień 30 września

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przypomina, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 589, ze zm., dalej: ustawa) prowadzący instalację albo operator statku powietrznego jest zobowiązany do przedłożenia Krajowemu ośrodkowi,...

więcej »

Aktualizacja formularza planu monitorowania wielkości emisji CO2 dla instalacji

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami uprzejmie informuje, że na stronie Krajowego ośrodka została zamieszczona zaktualizowana wersja formularza planu monitorowania wielkości emisji CO₂ dla instalacji w związku ze zmianami w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych wprowadzonymi ustawą...

więcej »

Nowe Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2023/2122 z dnia 12 października 2023r.

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w dniu 18 października 2023 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2023/2122 z dnia 12 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2066 w odniesieniu do aktualizacji monitorowania i raportowania...

więcej »

Zmiany w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w dniu 27 września 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 2029). Ww. ustawa wprowadza w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami...

więcej »

Zmiany w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – szczegóły dla podmiotów wykorzystujących biomasę

W związku z publikacją w dniu 27 września 2023 r. w Dzienniku Ustaw ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 2029), wprowadzającej zmiany w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (zwanej dalej „ushe”) w zakresie...

więcej »

Konsultacje społeczne projektu rozporządzenia UE dotyczącego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że Komisja Europejska opublikowała na swojej stronie internetowej Projekt rozporządzenia wykonawczego ustanawiającego zasady stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady W ODNIESIENIU DO TREŚCI I FORMATU PLANÓW NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ NIEZBĘDNYCH DO PRZYZNAWANIA BEZPŁATNYCH...

więcej »

Konsultacje społeczne projektów rozporządzeń UE dotyczących: funkcjonowania Rejestru Uni, monitorowania i raportowania emisji gazów cieplarnianych, sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że Komisja Europejska opublikowała na swojej stronie internetowej następujące projekty aktów prawnych: 1. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1122 uzupełniające dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do funkcjonowania...

więcej »